Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči

Název: Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči
Variantní název:
  • School as a topic for discussion between children and parents
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 2, s. [9]-26
Rozsah
[9]-26
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V životě dětí a jejich rodičů představuje škola v mnoha směrech významnou instituci, neboť hluboce strukturuje jejich život. To se promítá mimo jiné i do obsahu komunikace mezi rodiči a dětmi. Článek se zaměřuje na otázku, které školní zážitky žáci a žákyně na konci základní školy sdílejí se svými rodiči, jakou má toto sdílení formu a jaký význam mu žáci přikládají. Prezentovány jsou výsledky výzkumného šetření, které zahrnovalo hloubkové rozhovory s 16 žáky a dále dotazník pro 424 respondentů. Výsledky naznačují, že děti třídí údaje o škole do několika skupin, které od sebe odlišují nejen tematicky, ale zejména mírou nároku, který rodiče na znalosti daných informací mají. Článek dále popisuje konkrétní strategie, které děti při komunikaci s rodiči o škole užívají.
School in many ways represents an important institution in the lives of children and their parents because it makes a deep structural impression on their lives. This is reflected among other things in the content of communication between parents and children. The article focuses on the experience of school that is shared by boys and girls and their parents at the end of secondary school, on the form this sharing takes and what importance they attach to it. The results of a survey, which includes in-depth interviews with 16 pupils and a questionnaire for 424 respondents, are presented. These results suggest that children classify information about school in several groups which differ from one another not only thematically but in particular by how much parents need to know. This article also describes specific strategies that children use when communicating with parents.