Komunikačné možnosti translácie

Název: Komunikačné možnosti translácie
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 2, s. 13-24
Rozsah
13-24
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Die Autorin denkt in ihrem Beitrag Translation oder Kommunikation ohne Grenze!! uber die aktuellen Fragen in der Obersetzung und im Dolmetschen im Rahmen der Europáischen Union nach. Besondere Aufmerksamkeit widmet sie der Problematik der Globalisierung, Integration, Pluralisierung und Multikulturalisation unter dem Aspekt der translativen Kommunikation. Sie bezieht sich dabei auf die Texte des literarischen und nicht literarischen Charakters. Einen besonderen Raum bietet sie dabei dem Begriff: pragmatische Kompetenz des Translators und in diesem Zusammenhang auch der Realieniibersetzung im weitesten Sinn des Wortes, was genauso in den Bereich der multikulturalisationstendenzen in der Kommunikation gehort.
Reference
[1] FERENČÍK, J. 1982. Kontexty prekladu. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1982.

[2] GROMOVÁ, E. 2002. Teoretické myslenie o preklade v 80. - 90. rokoch 20. storočia. In: Slovak review, II, 2002, s. 162-173.

[3] HERMANS, T. 1999. Translation in Systems. Manchester: St. Jerom Publishing 1999.

[4] HOCHEL, B. 1990. Preklad ako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.

[5] HUŤKOVÁ, A. 2003a. Vybrané kapitoly z dejín prekladu literárno-umeleckých textov. Banská Bystrica: FiF UMB 2003. ISBN 80-8055-831- 0

[6] HUŤKOVÁ, A. 2003b. Vybrané kapitoly z teórie prekladu literárno-umeleckých textov. Banská Bystrica: FiF UMB 2003. ISBN 80-8055-830- 2

[7] HUŤKOVÁ, A. 2004a. Translácia ako špecifická forma komunikácie. In: Zborník z medzinárodnej konferencie o komunikácii. Banská Bystrica: FHV UMB 2004, s. 377 - 386. ISBN 80-8055-979- 1

[8] HUŤKOVÁ, A. 2004b. Translačné úkony lexikálnej diferenciácie, konkretizácie a generalizácie na pozadí prekladov umeleckého textu z maďarčiny do slovenčiny. In: Zborník zo 6. medzinárodnej konferencie o preklade a tlmočení. Banská Bystrica: FiF UMB 2004, s. 93 - 114. ISBN 80-8083 - 012- 6

[9] JESENSKÁ, Z. 1963. Vyznania a šarvátky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1963.

[10] KLAUDY, K. 1999. Bevezetés a fordítás gyakorlatába. 2. opravené vydanie. Budapešť: Scholastika 1999.

[11] KOLI, Fr. 1997. "Svoje" a "cudzie" ako nástroj interpretácie. In: Interpretačné reflexie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1997. ISBN80-8050-114- 9

[12] KOLI, Fr. 1998. Poznámky k súvzťažnosti naturalizácie a exotizácie ako hodnotových a textových kvalifikátorov v preklade. In: 14 x o prekladu. Praha: JT P 1998, 1. vydanie, s. 43 - 51). ISBN 80-902208-7- 8 23

[13] KOPRDA, P. 1987. Recepčná tradícia a jej vytváranie. In: Romboid, 22, 1987, 2, s. 47-52.

[14] KOŠKA, J. 2003. Preklad ako znárodnenie globalizácie. In: Slowak review, roč.12, 2003, č. 1, s. 1-7.

[15] KOSZTOLÁNYI, D. 2002. Esti Kornél. Budapest: Magyar könyvklub 2002. ISBN 963 547 675 2

[16] KOSZTOLÁNYI, D. 1983. Večerné romance. Bratislava: Tatran 1983. Preložil K. Wlachovský.

[17] LANSTYÁK, I. 2003. Kódváltás és fordítás. In: Irodalmi szemle, roč. XLVL, júl 2003, č. 7, s. 77-93.

[18] LEFEVERE, A. 1992. Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context. New York: Modern Language Association of America 1992.

[19] MIKO, Fr. 1976. Štýlové konfrontácie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1976.

[20] POPOVIC, A. 1975. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran 1975.

[21] POPOVIC, A. 1983. Originál - preklad. Interpretačná terminológia. Bratislava: Tatran 1983, s. 252 -255)

[22] SUWARA-MARČOKOVÁ, B. 1995. Intertextualita - úloha pre prekladateľa? In: K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku III. Bratislava: Ústav svetove j literatúry SAV, 1995, s. 10 - 18. ISBN 80-907046-8- 0

[23] TOURY, G. 1995. Descriptive Translation Studies - and Beyond. Amsterdam: Benjamins 1995. Citovaná časť in: Klaudy, K. 1999. Bevezetés a fordítás elméletébe. 1999, s. 125-126.

[24] VAJDOVÁ, L. 1995. Recepčná tradícia a preklad. In: K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku III. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1995, s. 19 - 49. ISBN 80-907046-8- 0

[25] VAJDOVÁ, L. 2002. Teória polysystémov a preklad. In: Slovak review, 11, 2002, s. 142-161.