Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině : (z hlediska lingvodidaktického)

Variantní název
Устойчивые глагольно-именные словосочетания MÍT (иметь) + отвлеченное существительное и их эквиваленты в русском языке : (с лингводидактической точки зрения на материале чешского и русского публицистического стиля)
Autor: Gregor, Jan
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 4, s. 11-26
Rozsah
11-26
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Note
  • Tento příspěvek byl přednesen 6. 4. 2006 na 8. ročníku studentské vědecké soutěže v oboru rusistiky na PedF UK. Nezkrácená a neupravená verze (22 s.) bude otištěna v konferenčním sborníku a v rigorózní práci. Za cenné připomínky autor děkuje kolegům z Katedry slavistiky, sekce rusistiky FF: prof. PhDr. Heleně Flídrové, CSc, Jekatěrině Mikešové, Mgr. Jindřišce Pilátové, PhD., doc. Ludmile Štěpánové, CSc., a doc. PhDr. Evě Vysloužilové, CSc., které příspěvek v různých fázích rozpracování ochotně přečetly v rukopise.
Document
Reference:
[1] ADAMEC, P.: K ekvivalentům sloves býti a míti v ruštině. In: Rusko-české studie. Praha 1960, 191-213.

[2] ANDERŠ, J.: K typologickému studiu slovanské věty: základ srovnávání. In: Česká slavistika 2003. Praha 2003, 17-25.

[3] ANUSIEWICZ, J.: Konstrukcje analityczne we wspólczesnym jezyku polskim. Wroclaw 1978. (69,76)

[4] BAUER, J. - MRÁZEK, R. - ŽAŽA, S.: Příruční mluvnice ruštiny II. Praha 1979. (214-215)

[5] BEČKA, J. V.: Slovesná rčení a sousloví II. NŘ 18, 1934, č. 2, 38-44.

[6] BEČKA, J. V.: Slovník synonym a frazeologismů. Praha 1982.

[7] BIBER, D. et al.: Longman grammar of spoken and written English. London 1999. (428-430, 1026-1029)

[8] ČÁRA, V. et al.: Ruská mluvnice pro střední školy. Praha 1996. (129-130)

[9] ČERMÁK, F.: Víceslovná pojmenování typu verbum - substantivum v češtině (Příspěvek k syntagmatice tzv. abstrakt). SaS 35, 1974, č. 4, 287-306.

[10] DANIELS, K.: Substantivierungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Düsseldorf 1963. (54-55, 80-82)

[11] ĎUROVIČ, Ľ: Vzťah slovies esse a habere v slovanských jazykoch a otázka pasíva v slovenčině. SIR 56, 1991, č. 1, 20-27.

[12] FILIPEC, J. - ČERMÁK, F.: Česká lexikologie. Praha 1985. (180, 216-217)

[13] FSČ: Frekvenční slovník češtiny. Praha 2004. (132, 375)

[14] GREGOR, J.: Fenomén verbonominálního vyjadřování v ruštině ve srovnání s češtinou a překlad verbonominálních spojení do češtiny a ruštiny. In: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. Olomouc 2006, 102-106.

[15] HERRMANN-DRESEL, E.: Die Funktionsverbgefüge des Russischen und des Tschechischen. Frankfurt am Main 1987. (64-67, 118-122, 150-151, 194-199, 226-227, 236 aj.)

[16] CHODĚRA, R. et al.: Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. Rudná u Prahy 2001.(35-38)

[17] ISAČENKO, A. V.: Sloveso mať v ruštině a čo s tým súvisí. Ruština v škole 1, 1948-1949, č. 2, 28-34.

[18] JUST, V.: Slovník floskulí. Praha 2003. (79-81, 89-91)

[19] KRALČÁK, Ľ: Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčině. Synchrónno-diachrónny pohl'ad. Nitra 2005. (56-59,98-102 aj.)

[20] KROUPOVÁ, L.: Mít trable. NŘ 51, 1968, č. 5, 312.

[21] MACHÁČKOVÁ, E.: Srovnání českých, ruských a německých slovesně jmenných spojení. Rec. NŘ 73, 1990, č. 2,79-83.

[22] MACHÁČKOVÁ, E.: Constructions with Verbs and Abstract Nouns in Czech (Analytic Predicates). In: The Syntax of Sentence and Text: A Festschrift for František Daneš. Amsterdam / Philadelphia 1994, 365-374.

[23] MIETLA, J.: Multiwerbizacja v jazyku czeskim i polskim. Toruň 1998. (16, 31, 36,43, 63-64, 80-81, 85-86,94, 130-131, 137)

[24] MRÁZEK, R.: Funkční distribuce habere a esse v slovanské větě. In: Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů (Varšava 1973). Praha 1973, 1757182.

[25] ONDREJOVIČ, S.: O multiverbizačných procesoch v spisovnej slovenčině. SIR 53, 1988, č. 6, 337-348.

[26] PMRII: viz BAUER, J. - MRÁZEK, R. - ŽAŽA, S.

[27] PÖSINGEROVÁ, K.: Problematika negativních transferů při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí. Praha 2001. (41-57, 83 aj.)

[28] PRIESOLOVÁ, J.: Syntax odborné francouzštiny - verbonominální vazby. Cizí jazyky 43, 1999-2000, č. 5, 149-151.

[29] PŘIKRYLOVÁ, M.: K sémantice konstrukcí se slovesem mít a jejich překladu do ruštiny, bulharštiny a srbocharvátštiny. Slavia 59, 1990, č. 4, 337-343.

[30] PŘIKRYLOVÁ, M.: Sémantika konstrukcí se slovesem mít ve staroslověnských biblických textech a vývoj těchto konstrukcí do češtiny a bulharštiny. Slavia 67, 1998, č. 1-2, 67-72.

[31] RMPSŠ: viz ČÁRA, V. et al.

[32] VLKOVÁ, V.: K problematice tzv. multiverbizačních spojení, zvláště v odborném stylu. SaS 39, 1978, č. 2, 106-115.

[33] ZATOVKAŇUK, M. et al.: Mezijazyková a vnitrojazyková interference. Praha 1979. (112, 115)

[34] ZIMEK, R.: K chápání posesivnosti. In: Rusko-české studie. Praha 1960, 131-156.

[35] ZIMEK, R.: Několik poznámek k výpovědím s být a mít. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Brno 1999, 19-27

[36] Právo, 30. 8. 2004-17. 1. 2005 (celkem 216 článků); Lidové noviny, 23. 11. 2004 (8 článků)

[37] gazeta.ru, 23. 6. 2004, 12.,15.,16.,30.11.2004,2.12.2004,24.,26.,28. 2.2005,1.3.2005;

[38] rambler.ru,1.,2.,3.,4.,8.3.2005;

[39] utro.ru,1.3.2