Many-volume contrastive grammar of Bulgarian and Polish

Název: Many-volume contrastive grammar of Bulgarian and Polish
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 2, s. 36-43
Rozsah
36-43
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] BARWISE Jon, PERRY John (1983): Situations and Attitudes. – Bradford Books, MIT.

[2] COOPER Robin (1996): The Role of Situations and Generalized Quantifiers. – [in:] Shalom Lappin (ed.): The Handbook of Contemporary Semantic Theory. – Oxford.

[3] GOTTLOB Frege (1892): Über Sinn und Bedeutung. – Zeitschrift. für Phil. und phil. Kritik, 100, 25–50.

[4] BPCG-1 1988: I. Sawicka, T. Bojadzhiev, Bylgarsko-polska sypostavitelna gramatika, tom 1. Fonetika i fonologija, Sofija.

[5] BPCG-2 1990: V. Koseska-Toszewa, G. Gargov, Bylgarsko-polska sypostavitelna gramatika, tom 2. Semantichnata kategorija opredelenost/neopredelenost, Sofija.

[6] BPCG-3 1994: L. Krumova-Cvetkova, R. Roshko; A. Petrova, M. Choroleeva, Bylgarsko-polska sypostavitelna gramatika, tom 3. Semantichnite kategorii kolichestvo i stepen, Sofia: 15-38.

[7] BPCG-4 1993: I. Gugulanova, M. Shimanski, P. Barakova, Bylgarsko-polska sypostavitelna gramatika, tom 4. Semantichnata kategorija komunikant, Sofija.

[8] BPCG-5-1 1992: M. Korytkowska, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 5. cz. 1. Typy pozycji predykatowo-argumentowych, Warszawa.

[9] BPCG-6-1 1995: V. Koseska-Toszewa, V. Maldzieva, J. Penchev, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 6. cz. 1. Modalność. Teoretyczne problemy description, Warszawa 1996.

[10] BPCG-6-2 1997: M. Korytkowska, R. Roszko, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 6. cz. 2. Modalność imperceptywna, Warszawa.

[11] BPCG-6-3 2003: V. Maldzieva, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 6. cz. 3. Modalność: hipotetyczność, irrealność, optatywnośći~imperatywność, warunkowość, Warszawa.

[12] BPCG-6-4 2004: M. Korytkowska, Modalnośćinterogatywna – pytania o rozstrzygnięcie, Warszawa.

[13] BPCG-7 tom 2006: V. Koseska-Toszewa, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 7. Semantyczna kategoria czasu, SOW, Warszawa.

[14] BPCG-8 tom 2008: S. Karolak, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 8. Semantyczna kategoria aspektu, SOW 2008

[15] BPCG-9 tom (w przygotowywaniu do druku) : Ju. Bałtova, W. Małdziewa, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9. Słowotwórstwo.

[16] KOSESKA-TOSZEWA Violetta (2006): Semantyczna kategoria czasu, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska (BPCG), t. 7 – Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy SOW.

[17] KOSESKA-TOSZEWA Violetta, KORYTKOWSKA Małgorzata, ROSZKO Roman (2007): Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

[18] KOSESKA-TOSZEWA Violetta, MAZURKIEWICZ Antoni (1988): Net Representation of Sentences in Natural Languages. – [in:] Lecture Notes in Computer Science 340. Advances in Petri Nets1988, Sprinter-Verlag, 249–266.

[19] LOCK (1948): Collected Works. Vol. 1, 2, London.

[20] MAZURKIEWICZ Antoni (1970) Problemy języków formalnych w automatycznym przetwarzaniu informacji [w:] Problemy przetwarzania informacji,Warszawa 1970, s. 15– 62.

[21] MAZURKIEWICZ Antoni (1986): Zdarzenia i stany: elementy temporalności. – [in:] Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. I, Temporalność,Wrocław, 7–21.

[22] MAZURKIEWICZ Antoni (in print): A formal description of temporality (Petri net approach).

[23] MONTAGUE R. (1974): Formal Philosophy. Selected Papers of R. Montague. New Haven, 1974.

[24] PETRII Carl. A. (1962): Fundamentals of the Theory of Asynchronous Information Flow. – [in:] Proc. of IFIP' 62 Congress, Amsterdam: North Holland Publ. Comp.

[25] Projekt (1984): Projekt gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej i serbskochorwacko-polskiej, Wstęp. – [w:] Studia polsko-południowosłowiańskie, Wrocław, red. Kazimierz Polański.

[26] RASIOWA Helena (1975): Wstęp do matematyki współczesnej. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

[27] RYLLE G. (1967): Teoria znaczenia [w:] Logika i język, red. J. Pelc, Warszawa, 1967, 485-535.

[28] RUSSELL Bertrand (1959): Mój rozwój filozoficzny, Warszawa, 1959, s. 128, 129, 145.

[29] RUSSELL Bertrand (1967): Denotowanie, Deskrypcje. [w:] Logika i język, Warszawa.

[30] Studia (1984): Studia konfrontatywne polsko-południowosłowiańskie, pod red. Kazimierza Polańskiego, Wrocław.

[31] Studia (1986–2003): Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. I (1986) – t. III (1989) Wrocław; t. IV (1991) – t. VII (2003), pod red. Violetty Koseskiej-Toszewej i in. – Warszawa.

[32] КОСЕСКА-ТОШЕВА Виолета, ГАРГОВ Георги (1990): Семантичната категория опре-деленост/неопределеност, Българско-полска съпоставителна граматика (= BPCG), т. 2, София.

[33] КОСЕСКА-ТОШЕВА Виолета, БАЛТОВА Юлия, ред. (2004): Българско-полски граматични студии, Справочник по академичната Българско-полска съпоставителна граматика. – София: Акаде мично издателство Марин Дринов.

[34] ЗАИМОВ Йордан (1982): Супрасълски или Ретков сборник. Увод и коментар на старобългарския текст. – София