Češki vplivi na toporišičevo teorijo členkov

Název: Češki vplivi na toporišičevo teorijo členkov
Autor: Smolej, Mojca
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 2, s. 11-22
Rozsah
11-22
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The classification of word class of particles in the Slovene Grammar 2000 is a literal copy of classification of particles in the Czech Grammar (Mluvnice češtiny 2, 1986). The impact of a certain linguistic school on others is recurrent and expected, but the present case is special due to the fact that in the mentioned Slovene standard handbook it is very difficult to understand the division and theoretical analysis of functions of word class of particles. When copying, the author of the Slovene Grammar 2000 omitted the theoretical introduction which explains in more detail the basis for forming four primary groups of particles, their subgroups, and their different functions. Omitted is also the mentioning of the original which served as material for translation.
Klasifikacija besedně vrste členkov v Slovenski slovnici 2000 je dobesedni prepis klasifikacije členkov v Češki slovnici (Mluvnice češtiny 2, 1986). Vpliv določene jezikoslovne šole na druge je pogost in pričakovan, vendar pa je v pričujočem primeru posebnost ta, da je v obravnavanem slovenskem normativnem priročniku mocno oteženo razumevanje delitve in teoretične analize funkcij besedně vrste členkov. Avtor Slovenské slovnice 2000 je namreč pri "prevzemu" izpustil teoretični uvod, ki natančne je pojasnjuje podlago za oblikovanje štirih primarnih skupin členkov, njihovih podskupin in njihovih različnih funkcij. Prav tako je i zpuščena tudi omemba i zvirnika, ki je služil kot gradivo za prevod.
Reference
[1] JANČAR, D. (1998): Zvenenje v glavi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

[2] JOVANOVIĆ, D. (1981): Osvoboditev Skopja in druge gledališke igre. Ljubljana: Mladinska knjiga.

[3] FRBEŽAR, J. – ŽALIK, J. (ur.) (1998): Najboljše šale o Dolenjcih. Grosuplje: Mondena.

[4] BAJEC, A. – KOLARIČ, R. – RUPEL, M. (1956): Slovenska slovnica. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

[5] BREZNIK, A. (1934): Slovenska slovnica za srednje šole. Četrta, pomnožena izdaja. Celje: Družba sv. Mohorja.

[6] KOMАREK, M. et al (Ur.) (1986): Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. Praha: Academia, 1986.

[7] TOPORIŠIČ, J. (1966): Slovenski knjižni jezik 2. Maribor: Založba Obzorja.

[8] TOPORIŠIČ, J. (1974a): K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo19, 273–279.

[9] TOPORIŠIČ, J. (1974b): Kratko oblikoslovje jezika. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 29-50.

[10] TOPORIŠIČ, J. (1974/75): Besednovrstna vprašanja slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo 20, 33–39.

[11] TOPORIŠIČ, J. (1974/75b): Esej o slovenskih besednih vrstah. Jezik in slovstvo 20, 295-305.

[12] TOPORIŠIČ, J. (1976): Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

[13] TOPORIŠIČ, J. (1991a): Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

[14] TOPORIŠIČ, J. (1991b): Členki in njihovi stavčni ustrezniki. XXVII. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 3–16.

[15] TOPORIŠIČ, J. (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.