Deminutivi u funkciјi nabraјanјa i konfrontaciјe u češkom i srpskom јeziku

Název: Deminutivi u funkciјi nabraјanјa i konfrontaciјe u češkom i srpskom јeziku
Variantní název:
  • Deminutiva ve funkci výčtu a konfrontace v češtině a srbštině
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2007, roč. 17, č. 4, s. 18-28
Rozsah
18-28
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
U radu se analizira upotreba deminutiva u funkciji izražavanja nekih odnosa između velikog (normalnog) i malog pojma u češkom jeziku, navode se načini iskazivanja pomenutih odnosa i utvrđuju formalni i značenjski ekvivalenti u srpskom jeziku.
Tato práce se zabývá analyzováním užití deminutiv ve funkci vyjadřování některých vztahů mezi velkým (normálním) a malým pojmem v češtině a zjišťováním formálních a významových ekvivalentů v srbštině. Jde o významovou modifikaci základního deminutivního významu malý, která se projevuje užitím deminutiv ve funkci výčtu a konfrontace prostřednictvím kombinací základového slova a jeho deminutiva. Nové významy jako jsou např. různý, rozličný/všelijaký/ledajaký, špatný/slabý/neúspěšný se projevují v denotativní a konotativní sféře, výjimečně však v kontextu. Srbština disponuje stejnými prostředky k vyjadřování uvedených významů, často se však stává, že formální ekvivalent neexistuje, vzhledem k tomu, že je slovní zásoba deminutiv v srbštině skromnější a jejich frekvence nižší. Na základě toho se nabízejí dva způsoby překladu: použití formálního ekvivalentu a použití konstrukce atribut + základové slovo.
Reference
[1] BABIĆ, Stjepan: Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku. Nacrt za gramatiku. Zagreb 1986.

[2] ČECHOVÁ, Marie a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha 1996.

[3] DOKULIL, Miloš – HORÁLEK, Karel – HŮRKOVÁ, Jiřina a kol.: Mluvnice češtiny, I. Fonetika. Fonologie. Morfonologie a morfemika. Tvoření slov. Praha 1986.

[4] DOKULIL, Miloš: Tvoření slov v češtině, I. Teorie odvozování slov. Praha 1962.

[5] ФЕНЦЛОВА, Марие: Взаимоотношение контекста и функции деминутивной суф фиксации русской разговорной речи в сопоставлении с чешской. Československá rusistika 30, 1985, br. 3, str. 109–115.

[6] ФЕНЦЛОВА, Марие: Роль значения исходн ого слова при образовании значения деминутива, исследованная на материяле разговорной речи русского и чешского языков. Československá rusistika 30, 1985, бр. 5, str. 221–227.

[7] GREPL, Miroslav – HLADKÁ, Zdeňka a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995, str. 125 itd.

[8] GRICKAT, Irena: O nekim osobenostima deminucije. Južnoslovenski filolog 51, 1995, str. 1–30.

[9] KLAJN, Ivan: Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku, II. Sufiksacija i konverzija. Beograd 2003.

[10] ЛЕГУРСКА, Палмира – БЕЧЕВА, Ничка: Проблеми на семантиката на деминутивите в руския, сръбския и българския език и представянето й в двуезичен речник. Južnoslovenski filolog 56, 2000, str. 578;

[11] NĚMEC, Igor: Neplnohodnotnost jako zdroj expresivity. In: Miscellanea Linguistica. Acta Universitatis Palackienae Olomoucensis, 1971, str. 63–69.

[12] НЕЩИМЕНКО, Галина Парфеневна: Закономерн ости словообразования, семантики и употребления существительных с суффиксами субьективной оценки в современном чешском языке. In: Исследования по чешскому языку. Москва 1963, str. 105–159.

[13] OBERPFALCER. František: Zdrobnělá slova. Naše řeč 11, 1927, str. 97–105, 125–128.

[14] PAVELKA, Emanuel: Zdrobněliny lichotivé a mazlivé. Naše řeč 31, 1947, str. 163–165.

[15] RUSÍNOVÁ, Zdenka: Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického. In: Pocta Dušanu Šlosarovi. Boskovice 1995, str. 187–193.

[16] RUSÍNOVÁ, Zdenka: Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického. Intenzifikace. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, A 44, 1996, str. 91–95.

[17] STEVANOVIĆ, Mihailo: Savremeni srpskohrvatski jezik, I. Beograd 1964.

[18] ŠMILAUER, Vladimír: Nauka o českém jazyku. Praha 1972.

[19] ŠMILAUER, Vladimír: Novočeské tvoření slov. Praha 1971.

[20] ŠTÍCHA, František: Substantiva deminutivní formy s lexikalizovaným významem. Naše řeč 61, 1978, str. 113–127.

[21] TRÁVNÍČEK, František: Mluvnice spisovné češtiny, I. Hláskosloví – Tvoření slov – Tvarosloví. Praha 1951.