Jews and Christ interchanged : discursive strategies in the Passio Iudeorum Pragensium

Název: Jews and Christ interchanged : discursive strategies in the Passio Iudeorum Pragensium
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2012, roč. 17, č. 1, s. [93]-106
Rozsah
[93]-106
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
"Passio Iudeorum Pragensium", a late fourteenth–century pogrom narrative from Bohemia, provides us with many unique insights into the medieval tradition of pogrom narratives. It is preserved in the form of a number of related but distinct textual units that allow us to examine the discursive nature of texts such as these. This discursiveness is illustrated in this article by the transformations that the narrative material underwent, temporally and spatially, as well as with respect to different language communities and audiences. Furthermore, I discuss some models of relationship between the "Passio" material and the historical reality of a pogrom that led to the formation of this material, as well as to alternative accounts of the event preserved in some of the contemporary chronicles. Most important in this respect are three prosaic texts that seem to fall into the oldest layer of formation of "Passio Iudeorum Pragensium". All three are elaborate compositions which employ traditional modes of narration with distinct new purposes and functions and which voice different, even conflicting perspectives on the significance of pogrom violence and its causes. This is particularly obvious when the representation of bodies – of the massacred Jews as well as of the supposedly desecrated "Corpus Christi" – is contrasted, particularly as the three narratives make a point of blurring the boundaries between the two entities.
Passio Iudeorum Pragensium, soubor textů o pogromu, který se odehrál v Praze v roce 1389, unikátním způsobem podává svědectví o středověké slovesnosti týkající se pogromů. Na rozdíl od mnoha jiných textových souborů o pogromech se Passio zachovalo v podobě velkého počtu příbuzných, ne však totožných textů, nebo textů, které by bylo možno považovat za pouhé varianty jediné verze. Díky tomu můžeme sledovat vývoj tohoto textového pole a jeho diskursivní povahu. Tento článek uvádí několik příkladů transformací uvnitř textového pole Passio Iudeorum Pragensium, kterým dokládá jeho diskursivní znaky. Pojednává také o vztazích mezi látkou obsaženou v Passio a historickou realitou pogromu v roce 1389 a jinými, alternativními popisy téže události, jak jsou podány v soudobých kronikách. Klíčovou úlohu v korpusu sehrávají tři prozaické verze Passio, které představují pravděpodobně nejstarší vrstvu pole. Ve všech případech se jedná o propracované textové verze, které využívají tradiční formy narace pro nové účely a v nových funkcích. Všechny tři podávají odlišný, polemický pohled na násilí, ke kterému došlo, a na jeho příčiny. Zásadní je v tomto ohledu způsob, jakým tři texty prezentují těla – jak těla mučených židů, tak údajně znesvěcené Corpus Christi –, obzvláště protože všechny tři pracují se záměnou těchto těl.
Reference
[1] Bayless, Martha. 1996. Parody in the Middle Ages: the Latin Tradition. Ann Arbor.

[2] Bondy, Bohumil. 1906. K historii Židů v Čechách, na Moravě a v Slezsku: 906 až 1620. vol. I. Prague.

[3] Bouquet, Martin. 1904. De Miraculo Hostiae. (Recueil des historiens des Gaules et de la France XXII.) Paris.

[4] David, Abraham – Weinberger, Leon J. – Ordan, Dena [eds.]. 1993. A Hebrew Chronicle from Prague, c. 1615. Alabama.

[5] Davis, Natalie Z. 1973. "The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France" Past & Present, 59, 51–91. | DOI 10.1093/past/59.1.51

[6] Emler, Josef [ed.]. 1873. Eneáša Sylvia Kronika česká. (Fontes Rerum Bohemicarum VII.) Prague.

[7] Frederiksen, Paula. 2008. Augustine and the Jews: A Christian Defense of Jews and Judaism. London.

[8] Gensicke, Hellmuth. 1959. "Ehlen von Wolfhagen, Tilemann." Neue Deutsche Biographie, 4, 345.

[9] Hájek z Libočan, Václav. 1819. Kronyka česká. Available from URL http://knihovna.phil.muni.cz/dl/oldbooks/kronyka-ceskahajek-z-libocan-1819 [cit. 2010–09–01].

[10] Loserth, Johann [ed.]. 1880. Der Tractatus de longevo schismate. (Beiträge zur Geschichte der husitischen Bewegung III.) Vienna.

[11] Mader, Joachim, J. [ed.]. 1671. Chronicon M. Theoderici Engelhusii. Helmstedt.

[12] Muneles, Otto. 1952. Bibliografický přehled židovské Prahy. Prague.

[13] Newmann, Barbara. 2012. "The Passion of the Jews of Prague: The Pogrom of 1389 and the Lessons of a Medieval Parody." Church History, 81,1 [forthcoming].

[14] Nirenberg, David. 1996. Communities of Violence. Persecution of Minorities in the Middle Ages. Princeton.

[15] Rubin, Miri. 1999. Gentile Tales: The Narrative Assault on Late Medieval Jews. Philadelphia.

[16] Rubin, Miri. 2002. "Imagining the Jew: The Late Medieval Eucharistic Discourse". In Pochia Hsia, R. – Lehmann, Hartmut [eds.]. In and Out of the Ghetto: Jewish-Gentile Relations in the Late Medieval and Early Modern Germany. Cambridge, 177–208.

[17] Soukup, Daniel. 2011. "Kterak Židé mučili Boží tělo – edice a komentář." Česká literatura, 5, 697–712.

[18] Steinová, Eva. 2010. Passio Iudeorum Pragensium: Kritická edicía Pašijí pražských židov [MA Thesis]. Brno. Available from URL: http://is.muni.cz/th/180028/ff_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DPassio%20Iudeorum%20Pragensium%20agenda:th%26start%3D1 [cit. 2012–01–28] [cit. 2012–01–28].

[19] Teige, Josef [ed.]. 1920. M. Daniela Adama z Veleslavína Historický kalendář. Prague.

[20] Tomek, Václav V. 1877. "Passio Judaeorum Pragensium secundum Johannem rusticum quadratum." Věstník Královské české společnosti nauk, 11–19.

[21] Truhlář, Josef. 1906. Catalogus codicum manu scriptorum latinorum II. Prague.

[22] Weltsch, Rubene E. 1968. Archbishop John of Jenstein (1348–1400): Papalism, Humanism and Reform in Pre-Hussite Prague. The Hague.

[23] Wisłocki, Władisłav. 1877–81. Katalog rękopisów biblijoteki uniwersytetu Jagiellońskiego II. Krakow.

[24] Wiss, Arthur [ed.]. 1883. Die Limburger Chronik. (Monumenta Germaniae Historica, Dt. Chron. IV, 1.) Hannover.

[25] Yuval, Israelj J. 2006. Two Nations in Your Womb: Perception of Jews and Christians in Late Antiquity and the Middle Ages. London.