Frazémy biblického původu s vlastními jmény - jsou (ne)auktální?

Název: Frazémy biblického původu s vlastními jmény - jsou (ne)auktální?
Variantní název
Biblical idioms with proper names – are (ot) to date?
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 91-99
Rozsah
91-99
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Článek pojednává o rusko-českých frazeologizmech, ve kterých je uveden komponent vlastního jména biblické postavy. V souvislosti s tímto byl na podzim roku 2010 prováděn dotazníkový výzkum u studentů gymnázia a filozofické fakulty. Cílem výzkumu bylo zjistit znalost, příp. neznalost frazeologizmů a jejich užití v běžné komunikaci.
This paper deals with idioms originally from the Bible. We focused on phraseologisms with proper names of biblical characters in Russian and Czech. In 2010, the questionnaire survey conducted among students and teachers of high school and university. The aim was to determine knowledge or ignorance of these idioms.
Reference
[1] Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Podle ekumenického vydání z roku 1985. 2. vyd. Praha, Česká biblická společnost, Zvon 1991. ISBN 80-7113-009-5.

[2] ČECHOVÁ, M. – KARHANOVÁ, K.: K recepci kulturních frazémů v současné komunikaci. In: Naše řeč, 3, 1995, s. 138–144.

[3] FERENCOVÁ, M.: Kresťanské a biblické frazémy a ich miesto vo vyučovacom procese. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov, Prešovská univerzita 2006, s. 90–97.

[4] KNAPPOVÁ, M.: Jazyková kultura a vlastní jména. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 –sborník z olomoucké konference 23.–27.8. 1993. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 1995.

[5] KROŠLÁKOVÁ, E.: Kapitoly z frazeológie a veľkomoravskej problematiky. 1.vyd. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003. ISBN 80-8050-652-3.

[6] MARTINKOVÁ, M.: Rusko-český frazeologický slovník. 1.vyd. Praha, SPN 1953.

[7] STĚPANOVA: Česká a ruská frazeologie: diachronní aspekty. Olomouc, 2004. 300 s. ISBN 80-244-0795-7.

[8] STĚPANOVA, L.: Rusko-český frazeologický slovník. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2007. ISBN 80-244-1750-9.

[9] ЛИЛИЧ, Г. А. – МОКИЕНКО, В. М.– СТЕПАНОВА, Л. И.: Библеизмы врусском, чешском и словацком литературных языках. Санкт-Петербург, Вестник Санкт-Петербургского университета, Сер. 2. 1993, с. 51–59. ISSN 0132-4624, ISSN 0024-0842.

[10] СТЕПАНОВА, Л. И.: Очерки по историичешской фразеологии. Санкт-Петербург, Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. ISBN 5-288-03044-8.

[11] СТЕПАНОВА, Л. И.: Язык церкви и фразеология. In: Frazeologické štúdie IV. Bratislava, 2005. s. 318–324. ISBN 80-224-0865-4.