Sémantika jednotlivého slova a globální chápání textu

Variantní název
Semantics of an individual word and global interpretation of the text
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 112-120
Rozsah
112-120
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Stať zkoumá na materiálu básnických textů vztah sémantiky jednotlivých slov a smyslu celého textu. Jsou případy, kdy sémantika jednoho klíčového slova ovlivňuje interpretaci celého díla – s odkazem na bádání A. B. Peňkovského to autorka ukazuje na Puškinově Evženu Oněginovi (rozdílné chápání významu slova "skuka" – buď jako nuda, nebo smutek, sklíčenost). V jiných případech je čtenář básnickým textem osloven a po svém ho vnímá i tehdy, kdy sémantice jednotlivých slov nemusí rozumět (ukázáno na poezii Pasternakově).
The paper investigates the texts of poetry as far as the relation between semantics of individual words and the sense of the whole text is concerned. There are some cases where the semantics of one key word affects the interpretation of the whole work – it is demonstrated by the author on the Pushkin's Eugene Onegin with reference to investigation of A. B. Penkovskij (different interpreting of the word "skuka" – either as "boredom", or "sorrow", "despondency"). In some other cases the reader is addressed by the text of poetry, and understands it in his own way even if he does not understand the semantics of many individual words (as proved on the Pasternak's poetry).
Document