Korespondencja i inne teksty rękopiśmienne/nieopublikowane polskich leksykografow i językoznawców jako ważne źródło badań historyków językoznawstwa polskiego

Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. Supplementum 2, s. [105]-120
Rozsah
[105]-120
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
polsky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Document
Reference:
[1] Bešta T., 1962, Neznámé listy J. Baudouina de Courtenay lužickosrbskému badateli A. Mukovi, Slavia XXX, č. 2, s. 419–440.

[2] Bešta T., 1972, Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Černego, Wrocław.

[3] Bešta T., 1989, Stosunki naukowe Jana Baudouina de Courtenay z Czechami w świetle korespondencji, [w:] Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej – Warszawa 4–7 IX 1979, red. J. Rieger, M. Szymczak, S. Urbańczyk, Wrocław, s. 547–554.

[4] Bibliografia Literatury Polskiej "Nowy Korbut", 1964, t. 2: Piśmiennictwo staropolskie. Oprac. zespół pod kierownictwem R. Pollaka, Warszawa (h. Linde S. B., s. 255–260).

[5] Bielowski A., 1854, Żywot Samuela Bogumiła Lindego, [w:] S. B. Linde, Słownik języka polskiego, wyd. 2, t. 1, Lwów, s. 15–39.

[6] Bonazza S., 1994, Inedita: Bartholomäus Kopitars Beziehungen zu polnischen Gelehrten, Österreichische Osthefte 36, Heft 3, s. 455–520

[7] Czelakowska A., Skarżyński M., wyd., 2011, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, Kraków.

[8] Fiedor K., 1960, Stanowisko władz Rejencji Opolskiej w sprawie języka polskiego na Śląsku w świetle nieznanego listu Władysława Nehringa, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, nr 2, s. 229–239.

[9] Francew W. A., 1900, Zwei Briefe Kopitar's an Maciejowski, Archiv für Slavische Philologie, Bd. 22, s. 631–633.

[10] Francew W. A., 1901, Iz pieriepiski W. A. Maciejowskogo s russkimi uczonymi (1822-1878), [w:] Cztienija w Impieratorskom Obszczestwie istorii i driewnosti rossijskich pri Moskowskom uniwersitietie, t. 1, s. 1–56.

[11] Francew W. A., wyd., 1905 a, Pis'ma k Wjaczesławu Ganke iz sławianskich ziemiel, Warszawa.

[12] Francew W. A., 1905 b, Pis'ma S. B. Linde k gr. S. S. Uwarowu, Russkij fiłołogiczeskij wiestnik, t. 54, s. 89–105.

[13] Francew W. A., 1905 c, Pis'mo S. B. Linde k J. E. Purkine, Russkij fiłołogiczeskij wiestnik, t. 54, s. 105–106.

[14] Francew W. A., 1905 d, Pis'mo S. B. Linde k P. I. Sokołowu, Russkij fiłołogiczeskij wiestnik, t. 54, s. 106–108.

[15] Francew W. A., 1905 e, Pis'mo S. B. Linde k P. I. Keppenu, Russkij fiłołogiczeskij wiestnik, t. 54, s. 407–408.

[16] Francew W. A., 1906 a, Pol'skoje sławianowiedienije konca XVIII i pierwoj czetwierti XIX st., Praha.

[17] Francew W. A., wyd., 1906 b, Vzájemné dopisy Josefa Dobrovského a Jiřího Samuela Bandtkeho, Praha.

[18] Francew W. A., wyd., 1909, Iz pieriepiski Gr. N. P. Rumiancowa. Matieriały dla istorii sławianskoj fiłołogii, Warszawa.

[19] Francew W. A., 1931, List Andrz. Kucharskiego do Jana Ew. Purkiniego, Ruch Literacki, s. 177–178.

[20] Grygiel J., 1969, Wielcy korespondenci zapomnianego literata, Widnokrąg 1969, nr 4.

[21] Hamm J., 1951, Vatroslav Jagić i Poljaci, [w:] Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. Knjiga 282, Zagreb.

[22] Januszewski, B. W., 1956, Wojciech Cybulski we Wrocławiu w świetle źródeł, Kwartalnik Opolski, nr 1.

[23] Januszewski, B. W., 1967, Z korespondencji i papierów Wojciecha Cybulskiego, Rocznik Wrocławski, t. IX/X.

[24] Januszewski, B. W., 1980, Z badań nad początkami slawistyki i problemami Mickiewiczologii. U wrocławskiej kolebki polonistyki naukowej, Wrocław.

[25] Jelinek E., 1894, Listy Wojciecha Cybulskiego do Wacława Hanki 1840–1847, Poznań.

[26] Jelinek E., 1896, Andrzeja Kucharskiego relacya z naukowej podróży po Słowacyi (Spiżu) 1828 r., Lud, s. 1–5.

[27] Lewaszkiewicz T., 2008, Podróż naukowa Andrzeja Kucharskiego po Słowiańszczyźnie odbyta w latach 1825–1830, [w:] Lo sviluppo della slavistica negli imperi europei/Развитие славяноведения в европейских империях (Verona 16–17 ottobre 2007), a cura/под редакцией S. Aloe, Milano, s. 39–48.

[28] Matuszczyk B., 2006, Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin.

[29] Michalski J., 1954, Spór o koncepcję Słownika Lindego, Studia i Materiały z Dziejów Nauki A, z. 2, s. 521–563.

[30] Michalski J., 1958–1959, "Słownik języka polskiego" S. B. Lindego w opinii współczesnych. Cz. 1–2, Studia i Materiały z Dziejów Nauki A, z. 2, s. 203–220; z. 3, s. 137–180.

[31] Michalski J., 1959, Niezrealizowane plany naukowe Lindego, Pamiętnik Literacki, z. 3–4, s. 349–377.

[32] Michalski J., 1961, Dzieje "Słownika" Lindego, Studia i Materiały z Dziejów Nauki A, z. 4, s. 3–39.

[33] Olesch R., Rothe H., wyd., 1980, Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert. Vorträge und Diskussionen der Tagung zum ehrenden Gedenken an Alexander Brückner, Bonn 1978 Bd.1 (tutaj: J. Starnawski, Alexander Brückner in seiner Korrespondenz).

[34] Opatrny J. W., 1969, Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkyniem, Wrocław.

[35] Petr J., 1976, Związki osobiste A. Brücknera z F. Pastrnkiem, Rocznik Slawistyczny 37, 1976, s. 69–78.

[36] Pszczółkowska-Simiczijew J., 1973, Izmail Iwanowicz Sriezniewski o polskości Śląska. Na podstawie korespondencji, Lud 57, s. 149–158.

[37] Ptaszyk M., 2007, Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego. Szkice bibliologiczne, Toruń.

[38] Rusek J., 2007, Mieczysław Małecki a Macedonia, Z polskich studiów slawistycznych. Seria XI. Językoznawstwo, Warszawa, s. 191–200.

[39] Schuster-Šewc, H., 1989, Jan Baudouin de Courtenay als Freund und Förderer der sorbischen Wissenschaft, [w:] Jan Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa, red. J. Rieger, M. Szymczak, S. Urbańczyk, Wrocław, s. 555–571.

[40] Skarżyński M., wyd., 2007, Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Kazimierza Nitscha z lat 1905–1928. Cz. I: 1905–1911, LingVaria 1, s. 167–190.

[41] Skarżyński M., wyd., 2007, Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Kazimierza Nitscha z lat 1905–1928. Cz. II: 1911–1928, LingVaria 2, s. 149–174.

[42] Skarżyński M., Smoczyńska M., wyd., 2007, Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898-1929, Biblioteka "LingVariów", t. 1, Kraków.

[43] Skarżyński M., wyd., 2008, Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana M. Rozwadowskiego, LingVaria 1, s. 205–232.

[44] Skarżyński M. – zob. Czelakowska A., Skarżyński M. Sochacka S., 1972, Zachowana korespondencja między Władysławem Nehringiem a Lucjanem Malinowskim, Studia Śląskie, t. 22, s. 127–144.

[45] Sochacka S., 1974, Korespondencja językoznawcza Adama Antoniego Kryńskiego z Lucjanem Malinowskim, Prace Filologiczne XXIV, s. 295–313.

[46] Sochacka S., 1974, Starania Lucjana Malinowskiego o katedrę filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w świetle jego listów, Poradnik Językowy, s. 66–74.

[47] Sochacka S., 1975, Listy Lucjana Malinowskiego do Jarosława Golla. Przyczynek do dziejów polsko-czeskich kontaktów naukowo-kulturalnych w drugiej połowie XIX wieku, Opole.

[48] Sochacka S., 1977, Fragment korespondencji Władysława Nehringa z Romualdem Hubem, Prace Literackie, z. 19, s. 60–90.

[49] Sochacka S., 1980, Działalność slawistyczna Władysława Nehringa, Opole.

[50] Starnawski J., 1964, Dwa listy Władysława Nehringa do Hieronima Łopacińskiego, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, nr 4, s. 337–340.

[51] Starnawski J., 1970, Aleksander Brückner w świetle korespondencji, Ruch Literacki XI, 1970, nr 2, s. 99–103.

[52] Śliziński J., 1962, Korespondencja Jana Baudouina de Courtenay z Ernestem Muką, Lětopis A, č. 9/2, s. 53–78.

[53] Urbańczyk S., 1977, Czech i Polak dwa bratanki (Z korespondencji Lucjana Malinowskiego z Jarosławem Gollem), [w:] Práce z dějin slavistiky (Padesát let polonistyky na Unverzitě Karlově v Praze), Praha, s. 70–82.

[54] Urbańczyk S., 1986, Max Vasmers Korrespondenz mit Krakauer Slavisten, Zeitschrift für Slavische Philologie 46 (Max Vasmer zur Gedenken), s. 384–398.

[55] Urbańczyk S., 1987, Nitsch, Ułaszyn i "Rocznik Slawistyczny", [w:] Slawistyczne studia językoznawcze, Wrocław, s. 431–437.