Realita, obraz, fikce

Název: Realita, obraz, fikce
Variantní název:
  • Reality, image, and fiction
Zdrojový dokument: Theatralia. 2013, roč. 16, č. 1, s. 6-18
Rozsah
6-18
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article points out the necessity to research theatrical life in Moravia separately while its development until 1918 differed enormously from that in Bohemia and Silesia, as the author claims. The research has to go much further than understanding theatre history as a picture of isolated national cultures. The multicultural aspect of theatrical life has to be respected, considering the fact that the German-speaking productions predominated in this region until 1918. Lacking its own cultural centre, Moravia became the place of transition in which various forms of European theatre collided and coexisted.
Note
Studie vznikla v rámci výzkumných záměrů Morava a svět: umění v otevřeném multikulturním prostoru, MSM 6198959225.
Reference
[1] BUNDÁLEK, Karel. 1974. Některé problémy vztahů mezi divadlem v centru a regionu. In Jiří Stýskal (ed.). O divadle na Moravě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974: 17–19.

[2] ČERNÝ, František (ed.). 1968. Dějiny českého divadla I. Praha: Academia, 1968.

[3] ČERNÝ, František (ed.). 1969. Dějiny českého divadla II. Praha: Academia, 1969.

[4] ČERNÝ, František (ed.). 1977. Dějiny českého divadla III. Praha: Academia, 1977.

[5] ČERNÝ, František. 1974. Několik poznámek k problematice studia českého divadla na Moravě. In Jiří Stýskal (ed.). O divadle na Moravě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974: 9–13.

[6] ČIČATKA, Jaroslav. 1938. Vývoj divadelnictví ve střední a severní Moravě. Zvláštní otisk z 12. a 14. sešitu II. dílu Vlastivědy střední a severní Moravy. Přerov: 1938.

[7] DUFKOVÁ, Eugenie (ed.). 1984a a 1984b. Putování Múzy Thálie. I a II. Brno: Státní divadlo v Brně, 1984.

[8] D'ELVERT, Christian. 1852. Die Geschichte des Theaters in Mähren und Oestr. Schlesien. Brno: 1852.

[9] HAVLÍČKOVÁ, Margita. 2009a. K problematice studia dějin české divadelní kultury. In Jiří Štefanides (ed.). O divadle 2008. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009: 155–160.

[10] HAVLÍČKOVÁ, Margita. 2009b. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668–1733. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2009.

[11] HAVLÍČKOVÁ, Margita, Sylva PRACNÁ a Jiří ŠTEFANIDES. 2010. Německojazyčná městská divadla na Moravě a ve Slezsku (1733–1944). Theatralia 13 (2010): 1: 47–71.

[12] HAVLÍČKOVÁ, Margita, Sylva PRACNÁ a Jiří ŠTEFANIDES. 2011. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku / Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien. 1/3. Ředitelé městských divadel / Direktoren der Stadttheater. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.

[13] HUDCOVÁ, Eva. 2008. Der Bürger und sein Theater in einer mährischen Kleinstadt. Aus der Kulturgeschichte von Mährisch-Schönberg. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008.

[14] HUDEC, Vladimír. 1984. České operní divadlo na Moravě vletech 1884–1918. In Hudební věda a výchova. Díl 3. Olomouc: Univerzita Palackého, 1984: 15–33.

[15] KOMEŠTÍKOVÁ, Lucie. 2003. České divadelní kočovné společnosti v Přerově vletech 1863–1897. Diplomová práce, Filozofická fakulta UP. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003 (nepubl.).

[16] LAZORČÁKOVÁ, Tatjana a Jan ROUBAL. 2003. K netradičnímu divadlu na Moravě a ve Slezsku 60.– 80. let dvacátého století. Praha: Pražská scéna, 2003.

[17] MAREK, Pavel. 1995. Štanderové. Příspěvek k historii jedné kočovné divadelní společnosti. Prostějov: 1995.

[18] PREGLER, Hilde. 1965. Die Geschichte des deutschsprachigen Theaters in Mährisch-Ostrau von den Anfängen bis 1944. Disertace. Vídeň: Universität Wien, 1965.

[19] SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. 2001. Dějiny hudby na Moravě. Vlastivěda moravská, Země a lid. Svazek 12. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001.

[20] SKALIČKA, Jiří. 1974. Některé aspekty dějin regionálního divadla. In Jiří Stýskal (ed.). O divadle na Moravě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974: 15–16.

[21] SRBA, Bořivoj. 2004. Ztracené kontexty. K metodologii výzkumu dějin divadla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In Tatjana Lazorčáková (ed.). O divadle na Moravě a ve Slezsku II. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004: 21–38.

[22] SRBA, Bořivoj a Jana STÁRKOVÁ (ed.). 2004. Verlorener Kontext. Zu den Wechselbeziehungen tschechischer und deutschsprachiger Theaterkultur in Böhmen und Mähren. / Ztracené kontexty. K souvztažnostem české a německy mluvící divadelní kultury v Čechách a na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, 2004.

[23] SRNA, Zdeněk. 1974. Stav historického průzkumu divadla na Moravě a ve Slezsku (k problematice moravskoslezské divadelní historiografie). In Jiří Stýskal (ed.). O divadle na Moravě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974: 21–26.

[24] STÝSKAL, Jiří. 1980. K problematice regionu v historiografii divadla. In O regionálních dějinách. Materiály z konference Kabinetu regionálních dějin při Katedře historie FF UP v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého, 1980.

[25] STÝSKAL, Jiří (ed.). 1974. O divadle na Moravě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.

[26] STÝSKAL, Jiří (ed.). 1981. Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olomouci I. Od počátku do roku 1918. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

[27] ŠTEFANIDES, Jiří. 2000. České divadlo v Moravské Ostravě 1908–1919. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.

[28] ŠTEFANIDES, Jiří. 1998. České ochotnické operní a operetní divadlo vletech 1860–1918. In Jan Císař (ed.). Cesty českého amatérského divadla. Praha: IPOS, 1998: 67–78.

[29] ŠTEFANIDES, Jiří. 1997. Divadelní kultura jako projev i aktivní činitel utváření regionu. In Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region. Sborník prací FF OU, 170/1997. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997: 217–250.

[30] WESSELY, Katharina. 2011. Theater der Identität. Das Brünner deutsche Theater der Zwischenkriegszeit. Bielefeld: Transcript, 2011.

[31] ZATLOUKAL, Pavel. 2003. Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2003.

[32] ZÁVODSKÝ, Artur. 1974. Metodologické a organizační předpoklady soustavné práce v historiografii divadla na Moravě a ve Slezsku. In Jiří Stýskal (ed.). O divadle na Moravě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974: 27–31.