Olomoucká opera v letech 1830–1920 a její vztahy k Vídni

Název: Olomoucká opera v letech 1830–1920 a její vztahy k Vídni
Variantní název:
  • Opera in Olomouc (1830‒1920) and its relation to Vienna
Zdrojový dokument: Theatralia. 2013, roč. 16, č. 1, s. 28-41
Rozsah
28-41
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The authors focus on the opera in Olomouc (located on Upper square) and its relation to Vienna. During the hundred years of existence in question, the productions were permanently compared to those in Vienna. The same counts for their repertoire; furthermore, the fact that Vienna was close to Olomouc ended up in a mutual interchange of artists. Vienna opera teachers recommended their students and thus, some of them debuted in Olomouc; consequently, some of the older singers then ended up their careers here. Some singers who debuted in Olomouc succeeded in becoming part of the Vienna opera house. The stage design was also highly influenced by the Vienna standards; moreover, some of the decorations were made in famous Vienna ateliers.
Note
Studie vznikla v souvislosti s řešením grantovému projektu č. 408/09/0491 Grantové agentury České republiky Německá opera v Olomouci.
Reference
[1] BALATKOVÁ, Jitka. 1999. Divadlo a hudba v Olomouci za pobytu císařského dvora vletech 1848–1849. Střední Morava, kulturněhistorická revue 5 (1999): 9: 97–101.

[2] BALATKOVÁ, Jitka. 1993. Einmalige Gastspiele der Mitglieder der Wiener Hofoper in Olmütz in den Jahren 1851 und 1853. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica – Aesthetica 12 (1993): Musicologica I: 101–108.

[3] BALATKOVÁ, Jitka, 1991. Styky olomoucké německé opery s vídeňským divadelnictvím. In Emil Kordiovský (ed.). Kulturně historické styky jižní Moravy. XX. Mikulovské sympozium 1990. Brno: Okresní archiv Břeclav, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1991: 141–145.

[4] GOT, Jerzy. 1984. Das österreichische Theater in Krakau im 18. und 19. Jahrhundert, Theatergeschichte Österreichs. Svazek X: Donaumonarchie. Sešit 3. Vídeň: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1984.

[5] HADAMOWSKY, Franz. 1975. Die Wiener Hoftheater (Staatstheater). Ein Verzeichnis der aufgeführten und eingereichten Stücke mit Bestandsnachweisen und Aufführungsdaten. Část 2: Die Wiener Hofoper (Staatsoper) 1811–1974. Vídeň: Verlag Brüder Hollinek, 1975.

[6] LUDVOVÁ, Jitka a kol. 2006. Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století. Praha: Divadelní ústav/Academia, 2006.

[7] Protokoll über die Sitzung des Stadtverordneten Collegiums der k. Hauptstadt Olmütz um 24. 2. 1890. 1890. Státní okresní archiv vOlomouci, M1 – 1, Archiv města Olomouce, Olomouc: Knihy, Sitzung des Stadtverordneten – Collegiums, sign. 2070.

[8] Složka "Herci a zpěváci měst. divadla 1831–1842". Nedatováno. Státní okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, Olomouc: reg. hospodářská 1786–1873, dobové číslo reg. 14.

[9] STÝSKAL, Jiří (ed.). 1981. Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olomouci. I. Od počátku do roku 1918. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

[10] ŠTEFANIDES, Jiří a kol. 2008. Kalendárium dějin divadla v Olomouci (od roku 1479). Praha: Nakladatelství Pražská scéna, 2008.

[11] WOLFF, L. 1847. Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr 1846. Berlin, 1847.