Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury

Obrázek
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2011
Rozsah
167 s.
Edice
  • Etnologické studie; 11
ISBN
9788021057661
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 707239
Anotace
  • Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracuje s písemnými prameny a hmotnými doklady pocházejícími až z 18. a 19. století. Z obrazových zdrojů získává informace především o hmotné kultuře: stavitelství, zemědělství, řemeslech, oděvu a zdobení, které napomáhají k utváření představy o genezi mnoha jevů známých až z nové doby. I k těmto cenným pramenům je však třeba přistupovat kriticky a posuzovat jejich informační hodnotu v širších souvislostech.
Poznámka
  • Alena Křížová a kolektiv
  • Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru MŠM 0021622427.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section Autoři
Page Chapter number Title
4 Autoři | pdf icon
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5 Úvod | pdf icon
Page Chapter number Title
6-19 Středověké a raně novověké ikonografické doklady jako pramen k poznání agrární kultury | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
20-31 Iluminace Sbírky brněnského městského práva písaře Václava z Jihlavy jako pramen ke studiu dobového odívání | pdf icon Magulová, Iva; Křížová, Alena
Page Chapter number Title
32-59 Boty nebo kalhoty – vývoj středověkého kalhotového oděvu v českých zemích | pdf icon Šimša, Martin
Page Chapter number Title
60-74 O tradičním oděvu a módě v 18. století (na příkladech z Boky Kotorské) | pdf icon Radojičić, Dragana
Page Chapter number Title
75-105 Postavy a scény venkovského obchodu Moravy a Slezska – ikonografická sonda | pdf icon Drápala, Daniel
Page Chapter number Title
106-122 Valach moravský či rumunský? : příspěvek k ikonografii valašských pastevců 18. a počátku 19. století | pdf icon Jeřábková, Alena
Page Chapter number Title
123-140 Lidový a zlidovělý šperk (na příkladu kvašů z roku 1814) | pdf icon Křížová, Alena
Page Chapter number Title
141-163 Dětský šperk jako apotropaion | pdf icon Křížová, Alena
Page Chapter number Title
164-167 Iconographic sources for the study of traditional culture | pdf icon