Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích

Název: Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích
Variantní název:
  • Research into the graveyard of the Church of St. John the Evangelist, Blovice
  • Die Ausgrabung des Friedhofs an der St. Johannes-Evangelist-Kirche in Blovice (Blowitz)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 183-202
Rozsah
183-202
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
roce 2002 provedla společnost ZIP o.p.s. archeologický výzkum v souvislosti s úpravami terénu u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích. Před budováním kanalizace byly položeny dvě předstihové sondy, které odhalily tři až pět úrovní pohřbů a průběh zaniklé kamenné hřbitovní zdi. Stavební vývoj této zdi byl hlavním cílem výzkumu. Pohřby i zdiva byly dokumentovány i ve výkopech pro kanalizaci. Hřbitovní zeď měla dvě stavební fáze, z nichž tu starší lze datovat zřejmě do 16. století. Zachycena byla rovněž stavební fáze související s budováním schodiště do kaple sv. Kříže v roce 1833. Při výzkumu se podařilo dokumentovat celkem 29 zemřelých jedinců v anatomické poloze, u čtyř z nich se nacházely hrobové přídavky. Vedle růženců, svátostek a křížku se podařilo nalézt unikátní větvičky zimostráze stálezeleného. Na základě stratigrafie a hrobových přídavků je možné většinu zemřelých datovat do 17.–18. století. V zásypech hrobů byla zjištěna tuhová keramika ze 13.–14. století dokládající osídlení severní části města.
In 2002 a company known as ZIP o.p.s. carried out archaeological research in relation to the modification of terrain (for sewer construction) by the Church of St. John the Evangelist in Blovice. Two preliminary probes were employed, revealing 3–5 levels of burials and the course of a stone graveyard wall, now defunct. The building development of the wall became the main target of research. Burials and masonry were also noted in ditches dug for sewage pipes. Two construction phases characterised the graveyard wall, the older of which may possibly be dated to the 16th century. The following phase comprised the construction of a staircase into the Chapel of the Holy Cross in 1833. In the course of the research, 29 bodies were recorded in the anatomical position, four of whom had been the recipients of grave goods. In addition to rosaries and a cross, box twigs (Buxus sempervirens) appeared as one unique find. Judging from stratigraphy results and the grave objects, the majority of the bodies date to the 17th– 18th centuries. Filled-in graves yielded graphite ceramics from the 13th–14th centuries, confirming settlement in the north section of the town.
Reference
[1] Národní archiv (NA), Archiv pražského arcibiskupství I (APA I): sign. A 39/8–10 – pomocné knihy k receptům (1755–1769).

[2] Národní archiv (NA), Archiv pražského arcibiskupství I (APA I): sign. D 85–90, karton 2378 – inventáře kostelů.

[3] Národní archiv (NA), Archiv pražského arcibiskupství I (APA I): inv. č. 3031, karton 1060.

[4] LE I–IV: Libri erectionum archidiocesis Pragensis I.–IV (Borový, C., ed.). Praha 1875–1883.

[5] LC I/1, II, V: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim I/1–II., V (Tingl, F. A., ed.). Praha 1865–1868.

[6] LC I/2, III–IV, VI–X: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim I/2, III–IV, VI–X (Emler, J., ed.). Praha 1874–1889.

[7] FABIAN, F.–NĚMEC, V.–POCHMANOVÁ, V., 1958: Státní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech. Praha.

[8] KAREL, T.–FOUD, K., 2000: Jižní Plzeňsko II. Historicko-turistický průvodce č. 13. Domažlice.

[9] KOSTROUCH, F.–KODERA, P., 2004: Blovice. Kostel sv. Jana Evangelisty. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v prostoru bývalého hřbitova, nepubl. NZ ulož. v ZIP o.p.s. v Plzni, č. j. 146/04.

[10] KUČA, K., 1996: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. A–G. Praha.

[11] MATHIOLI, P. O., 1596: Herbář aneb bylinář. Praha.

[12] OTTŮV SLOVNÍK, 1897: Ottův slovník naučný. Díl 11. Praha.

[13] RAUŠAR, F., 1927: Blovice a zámek Hradiště. Díl I. S. l.

[14] RAUŠAR, F., 1927a: Blovice a zámek Hradiště, díl II. S. l.

[15] RITZ, G., 1962: Der Rosenkranz. München.

[16] SKALA, V., 1984: Z dějin města v době feudalismu (1284–1848). In: Kovařík, V. a kol., Blovice 1284–1984, 13–20. Blovice.

[17] SOMMER, J. G., 1838: Das Königsreich Böhmen VI – Pilsner Kreis. Prag.