K funkci drobné keramické plastiky

Název: K funkci drobné keramické plastiky
Variantní název:
  • On the function of small ceramic sculptures
  • Zur Funktion von keramischen Kleinskulpturen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 225-232
Rozsah
225-232
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Drobná keramická plastika středověku a raného novověku bývá obyčejně označována za dětskou hračku. Určení její funkce však je složitější, a jak naznačuje rozbor některých atributů, jedná se v řadě případů o votivní plastiky. Nelze vyloučit ani jejich funkci v jednotlivých scénách vánočního motivu "teatrum mundi".
Small ceramic sculptures from the Middle Ages and the early modern age are usually considered children's toys. The definition of their function is, however, more complicated. As is indicated by analysis of certain attributes, many of these objects are in fact votive sculptures. Their function in individual scenes of the Christmas "teatrum mundi" cannot be ruled out.
Reference
[1] BLAHNÍK, V. K., 1929: Světové dějiny divadla. Praha.

[2] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní – Stove tiles of gothic, renaissance and early-baroque period. Praha.

[3] ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ, 1970: České gotické umění 1350–1420. Praha.

[4] DĚJINY, 1985: Dějiny hmotné kultury I/2. Praha.

[5] DENKSTEIN, V., 1987: K vývoji symbolů a k interpretaci děl středověkého umění – Zur Entwicklung der Symbole und zur Interpretation der mittelalterlichen Kunstwerke. Rozpravy Československé akademie věd, řada společenských věd 97/2. Praha.

[6] DIE OTTONEN, 2006: Die Ottonen (Beuckers, K. G.–Kramer, J.–Imhof, M., hrsg.). Petersberg.

[7] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J.–PODROUŽEK, K., v tisku: Helfenburk, hrad pražských arcibiskupů.

[8] GABRIEL, F.–TURČAN, L., 1991: K datování falkenštejnské Madony – Zur Datierung der Falkensteiner Madonna, Děčínské vlastivědné zprávy 1, 22–25.

[9] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen – Die Schönheit der mittelalterlichen Kachelöfen. Praha.

[10] HOFFMANN, V., 1996: Allerlay kurtzweil – Mittelalterliche und frühneuzeitliche Spielzeugfunde aus Sachsen, Arbeits- und Forschungsbericht zur Sächsischen Bodendenkmalpflege 38, 127–200.

[11] HRDLIČKA, L.–RICHTER, M.–SMETÁNKA, Z., 1966: Výzkum v Sezimově Ústí v roce 1965 – Die ausgrabungen in Sezimovo Ústí im J. 1965, AR XVIII, 663–680.

[12] KIDSON, P., 1973: Románské a gotické umění. Praha.

[13] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska – The Castles of Czech Silesia – Die Burgen Böhmisch-Schlesiens. Brno–Opava.

[14] KRÁSA, J., 1990: České iluminované rukopisy 13./16. století – Les manuscrits enluminés Tchèques, 13e – 16e siècles – Die Böhmischen illuminierten Handschriften des 13.–16. Jahrhunderts. Praha.

[15] KUTAL, A., 1972: České gotické umění. Praha.

[16] MECHELK, H. W., 1981: Zur Frühgeschichte der Stadt Dresden und zur Herausbildung einer spätmittelalterlichen Keramikproduktion im sächsischen Elbgebiet aufgrund archäologischer Befunde. Berlin.

[17] MĚCHUROVÁ, Z., 2009: Drobná středověká plastika koníčka na Moravě – Mittelalterliche Kleinplastiken von Pferdchen in Mähren, AH 34, 173–187.

[18] MERHAUTOVÁ, A.–TŘEŠTÍK, D., 1983: Románské umění v Čechách a na Moravě – Die romanisme Kunst in Böhmen und Mähren. Praha.

[19] NEKUDA, R.–NEKUDA, V., 1997: Mstěnice zaniklá středověká ves – Mstěnice erschlosene mittelalter Dorf. Brno.

[20] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě – Mittelalter Keramik in Böhmen und Mähren. Brno.

[21] NEUGEBAUER, A., 1986: Pfaffenstein und Neurathen. Pirna.

[22] NEZNÁMÁ EVANGELIA, 2001: Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I. Praha.

[23] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[24] PFLEIDERER, R., 1992: Atributy světců. Praha.

[25] RICHTER, M., 1978: Středověká keramika ze Sezimova Ústí – Mittelalter Keramik in Sezimovo Ústí. České Budějovice.

[26] ŠEBESTA, P., 1974: Výzkum středověké studny v Chebu – Der mittelalterliche Brunnen in Cheb, Mincovní-Gasse, AH 4, 267–271.

[27] VELIMSKÝ, T., 1991: Město na louce – Stadt auf der Wiese. Děčín.