Учебният превод – предизвикателства без край

Název: Учебният превод – предизвикателства без край
Variantní název
Teaching translation – an endless challenge
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 83-91
Rozsah
83-91
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
bulharsky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Настоящата статия е опит да се преосмисли мястото и ролята на превода като едно от средствата за оптимизация на чуждоезиковото обучение. Във връзка с това се прокарва разграничението между професионална преводаческа компетенция и компетенции, развивани посредством учебния превод. Отправна точка на разсъжденията са компетенциите (лингвистична, социолингвистична, прагматична) и дейностите (рецептивна, продуктивна, интерактивна, медиаторна), очертани в Общата европейска езикова рамка. На тази база се набелязват предимствата и възможностите за приложение на превода в цялостния учебен процес.
This paper is an attempt to rethink both the place and the role of the translation as a means of foreign language teaching optimization. Related to this, a distinctive line between the professional translation competences and the competences, obtained in result of teaching/studying translation, has been drawn. The types of competences (linguistic, sociolinguistic, and pragmatic) and the activities (receptive, productive, interactive, and mediating) outlined in the Common European Framework of Reference for Languages have been used as a starting point for consideration. Based on them the advantages and opportunities of applying the translation in the overall educational process have been spotted.