Езикова политика в българската образователна система

Název: Езикова политика в българската образователна система
Transliterovaný název
Ezikova politika v bălgarskata obrazovatelna sistema
Variantní název:
  • Language politics in Bulgarian educational system
Autor: Bojkova, Fani
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 92-96
Rozsah
92-96
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
В статията се разглеждат въпроси, свързани със състоянието и тенденциите в развитието на езиковата политика в българския образователен дискурс. Фокусът се поставя при проблема за езиците в образованието в цялата му многоспектърност и вариативност на взаимоотношения: национален език; майчин език; малцинствени езици; институционализираност на езиковото обучение; стандарти и държавни нормативни документи за стандартизиране на езиковото обучение в училищните образователни степени. Анализират се състоянието, проблемите и тенденциите в образователната система с оглед на провеждането на езиковата политика, синхронизирана с европейската – процедури, практики, проблемни ситуации в системата.
In the article are examined the condition and tendencies of the development of language politics in the Bulgarian educational discourse. The focus of analyses is the problem of languages in the education and their complex and varied interrelations: national language, language of ethnic minorities, initialization of language education/instruction, standards and governmental normative documents for the standardization of the language education in schools. Examined are the condition of the educational system as well as its problems and tendencies in relation with development of language strategy synchronised with the European one – procedures, practises, problematic situations in the system.