Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд)

Název: Българската картина на света в обучението по български език като втори (чужд)
Variantní název
The Bulgarian worldview in teaching Bulgarian as a second language
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 128-136
Rozsah
128-136
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
bulharsky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Придобиването на социокултурни знания е нов и актуален момент, на който се обръща все по-голямо внимание както в чуждоезиковото обучение, така и в интеркултурното възпитание и образование. В процеса на обучението по втори (чужд) език социокултурната информация най-често се представя експлицитно – по описателен начин, чрез обяснения. Целта на настоящото изследване е да разгледа имлицитния, по-дълбок и скрит начин, по който тази социокултурна информация може да бъде разкрита, а именно – чрез акцент върху отразената в езика картина на света.
The acquisition of socio-cultural competence is a topical subject which is increasingly attracting attention in both foreign language teaching and intercultural education. In the process of teaching Bulgarian as a second language socio-cultural information is most often conveyed explicitly – descriptively and through explanation. The following research focuses on the implicit, more profound method with which this socio-cultural information can be conveyed – more specifically by putting an emphasis on the Bulgarian worldview reflected in the language.