Preklad literárnych textov ako most medzi jazykmi a kultúrami

Název: Preklad literárnych textov ako most medzi jazykmi a kultúrami
Variantní název
Translation of literary lexts as the bridge between languages and cultures
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 137-144
Rozsah
137-144
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V príspevku načrtneme možnosti obsahovej stránky predmetu Recepcia bulharskej literatúry na Slovensku. Profily slovenských prekladateľov bulharskej literatúry 2. polovice 20. storočia (Ján Michalko, Mária Topoľská, Ján Koška, Emil Kudlička) a ich prekladateľské aktivity sú zdrojom nielen pre interpretáciu bulharsko-slovenských literárnych a kultúrnych vzťahov v oblasti prekladovej tvorby. Analýza vybraných bulharských literárnych diel a životné osudy ich prekladateľov tvoria mozaiku, ktorá plasticky odráža kultúrno-spoločenský, geopolitický a historický obraz Slovenska a Bulharska od začiatku 20. storočia po súčasnosť.
We will describe possibilities of the content part of course The Reception of Bulgarian Literature in Slovakia in the contribution. Profiles Slovak translators of Bulgarian literature in the second half of 20th century (Ján Michalko, Mária Topoľská, Ján Koška, Emil Kudlička) and their translation activities are the source not only for the interpretation of Bulgarian-Slovak literary and cultural relations in the field of translation production. Analysis of selected Bulgarian literary works and translators' life destinies creating the mosaic, which plastically reflects cultural and social, geopolitical and historical image of Slovakia and Bulgaria from the 20th century to present.