Стандарт и субстандарт в българския език (между теорията и прагматиката)

Název: Стандарт и субстандарт в българския език (между теорията и прагматиката)
Variantní název
Bulgarian standard and substandard (between theory and pragmatics)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 187-196
Rozsah
187-196
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
bulharsky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Целта на доклада е да представи съвременната българска езикова ситуация и взаимодействието между разновидностите на националния български език, като централно място се отделя на засилващата се тенденция на използване на субстандартните идиоми не само в нерегламентираната, но и в регламентираната сфера на общуване (там, където по презумпция би трябвало да владее нормираната стандартна реч). Анализирането на тези явления, диагностицирането на тяхното актуално състояние дава възможност да се правят прогнози за по-нататъшните тенденции в езиковата ситуация, за провеждане на езикови политики и вземане на съответни адекватни решения с оглед на бъдещи промени в кодификацията, нови методи и похвати в езиковото обучение, мерки за повишаване на езиковата култура в обществото и т.н.
The aim of this presentation is to describe the contemporary Bulgarian language situation and the interrelations among the varieties of the national Bulgarian language with an accent on the growing tendency of using the substandard idioms in the official communication. Analyzing and identifying these phenomena allows for making predictions about future tendencies in the language situation, about carrying out language policies and making appropriate decisions regarding prospective changes in codification, new methods and approaches to language teaching and measures for improving language culture of society.