Моделът на дискретните процеси като средство в преподаването на темпоралността в българския език

Název: Моделът на дискретните процеси като средство в преподаването на темпоралността в българския език
Transliterovaný název
Modelăt na diskretnite procesi kato sredstvo v prepodavaneto na temporalnostta v bălgarski ezik
Variantní název:
  • The model of the discrete processes as a way of teaching temporality in Bulgarian
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 261-278
Rozsah
261-278
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Предмет на статията е онагледяването на значението и употребата на българските глаголни форми в процеса на преподаването. Проблемът е съществен, защото е най-тясно свързан с изграждането на българския текст, включително и в аспекта на неговата граматическа правилност. Разглеждат се възможностите с помощта на мрежите на Петри да бъдат илюстрирани: а. значенията на отделните глаголни форми в рамките на темпоралната система на българския език; б. значенията на формите в наративен текст; в. употребата на формите като средства за комуникативно йерархизиране в рамките на наративната система.
The subject of this article is visualization of meaning and use of Bulgarian verb forms in the process of teaching. The problem is important because it is most closely connected with building of the Bulgarian text, including aspects of its grammatical correctness. The paper deals with the possibilities of using Petri nets to illustrate: a. meanings of different verb forms within the temporal system of the Bulgarian language, b. meanings of forms in narrative text; c. use of the forms as a means of communicative hierarchization within the narrative system.