O rodu a rodině archeologa Jaroslava Palliardiho

Variantní název
The genus and family of archaeologist, Jaroslav Palliardi
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 2, s. [79]-83
Rozsah
[79]-83
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Jaroslav Palliardi (1861–1922) patří k nejvýznamnějším moravským archeologům, dosahujícím mezinárodního významu svými pracemi o neolitu a eneolitu. Tento článek přispívá k jeho biografii stručnou rekonstrukcí rodové linie, která objasňuje jeho původ z významného rodu architektů a stavitelů, jenž přišel z Itálie a působil v Čechách od 17. století.
Jaroslav Palliardi (1861–1922) is one of the most important Moravian archaeologists, achieving international recognition for his research of Neolithic and Eneolithic. This article contributes to his biography by a brief reconstruction of the genus line, which explains his origin from an important family of architects and builders, who came from Italy and worked in Bohemia from the 17th century.
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Červinka, I. L. 1911: Jaroslav Palliardi, Pravěk 7, 122–124.

[2] Podborský, V. 1992: Vzpomínka na Jaroslava Palliardiho, Pravěk NŘ 2, 377.

[3] Podborský, V. 1995: Vzpomínka na Jaroslava Palliardiho. In: Podborský, V. (ed.), Sborník příspěvků proslovených na I. obnoveném sjezdu MSAK. Brno, 19–22.

[4] Podborský, V. 2002: Osmdesát let od smrti Jaroslava Palliardiho, Pravěk NŘ 12, 434–439.

[5] Seydlová, M. 1952: Umělecká rodina Palliardiů, Ochrana památek 27, 7–8.

[6] Sklenář, J. M. 1989: Rod Palliardiů, Heraldika a genealogie 22, 203–226.

[7] Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha.

[8] Vildomec, F. 1923: Jaroslav Palliardi. Posmrtná vzpomínka, Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 34, 1–5.

[9] Vildomec, F. 2001: O notáři Jaroslavu Palliardim. In: Podborský, V. (ed.), 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno, 106–111.