Pohřebiště lidu popelnicových polí předmětem zájmu Keltů : Co dělali Keltové v Cinobani?

Název: Pohřebiště lidu popelnicových polí předmětem zájmu Keltů : Co dělali Keltové v Cinobani?
Variantní název
An Urnfield Period burial ground of interest to the Celts : What did the Celts do in Cinobaňa?
Das urnenfelderzeitliche Gräberfeld als Objekt des Interesses der Kelten : Was hatten die Kelten in Cinobaňa getan?
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. [93]-104
Rozsah
[93]-104
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Příspěvek prezentuje nálezy železné industrie ze žárových hrobů a z plochy pohřebiště z období popelnicových polí v Cinobani, okr. Poltár. Předpokládalo se, že železné předměty jsou integrální náplní hmotné kultury pozdní doby bronzové. Později nalezené předměty, typické pro dobu laténskou, jak na pohřebišti (např. keramika, spona), tak i sběrové nálezy ze sídliště, však jednoznačně ukázaly na přítomnost hmotné kultury Keltů v Cinobani. Blíže specifikovat jejich aktivity na lokalitě je v současnosti nemožné. Mohlo se jednat o aktivity sakrální (posvátný okrsek, místo s geniem loci), profánní (vyhledávaní kovů, hutnictví železa), anebo o doklady zvídavosti Keltů, konstatované už antickými autory. Ohlasy na tento příspěvek snad dovolí tuto problematiku rozvinout, přinést nové poznatky a formulovat relevantní závěry.
The paper presents the finds of iron industry from cremation graves and from the area of an Urnfield Period burial ground in Cinobaňa, Poltár District. It has been supposed that iron objects were an integral part of the Final Bronze Age material culture. However, artefacts typical of the La Tène Period, which were found later both at the burial ground (e.g. pottery, brooches) and by surface collection survey in the settlement, clearly attested the presence of Celtic material culture at Cinobaňa. Currently, it is impossible to specify the Celtic activities on the site in more detail. There may have been religious activities (the existence of a sacred compound, a place with genius loci), profane activities (metal prospecting, iron metallurgy), or simply activities that document the curiousness of the Celts, which was already mentioned by antique authors. The response to this paper will perhaps allow us to discuss this problem in a broader context, bring some new knowledge, and also draw relevant conclusions.
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Budinský-Krička, V. – Veliačik, L. 1986: Krásna Ves. Gräberfeld der Lausitzer Kultur. Nitra.

[2] Čambal, R. 2009: Nové nálezy z doby laténskej z Plaveckého Podhradia-Pohanskej, Zborník Slovenského národného múzea CIII, Archeológia 19, 153–164.

[3] Čižmářová, J. 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[4] Drda, P. – Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha.

[5] Furmánek, V. 1988: Eisen während der Bronzezeit in der Slowakei, Zeitschrift für Archäologie 23, 183–189.

[6] Furmánek, V. 1990: Radzovce. Osada ľudu popolnicových polí. Bratislava.

[7] Furmánek, V. 2010: Radzovce. Osada ľudu popolnicových polí. Nitra.

[8] Furmánek, V. – Mitáš, V. 2010a: Pohrebisko kyjatickej kultúry v Cinobani, okr. Poltár (Predběžná správa). In: Furmánek, V. – Miroššayová, E. (eds.), Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 101–115.

[9] Furmánek, V. – Mitáš, V. 2010b: Pohřební ritus západní enklávy jihovýchodních popelnicových polí. Analýza pohřebiště v Radzovcích (Slovensko), Památky archeologické CI, 39–110 + příloha.

[10] Furmánek, V. – Mitáš, V. 2011: Výskum pohrebiska kyjatickej kultúry v Cinobani. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 2008. Nitra, 93–95.

[11] Furmánek, V. – Sankot, P. 1985: Nové laténské nálezy na středním Slovensku, Slovenská archeológia XXXIII, 273–310.

[12] Furmánek, V. – Veliačik, L. – Vladár, J. 1991: Slovensko v dobe bronzovej. Bratislava.

[13] Horňák, M. 2005: Pohrebisko lužickej kultúry v Sklabinskom Podzámku, Slovenská archeológia LIII, 203–218.

[14] Kemenczei, T. 2005: Funde ostkarpatenländischen Typs im Karpatenbecken. Prähistorische Bronzefunde XX/10. Stuttgart.

[15] Měřínský, Z. 2004: K jubileu prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc. In: Kazdová, E. – Měřínský, Z. – Šabatová, K. (eds.), K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno, 13–23.

[16] Měřínský, Z. 2013: K životnímu výročí prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc., Studia archaeologica Brunensia 18/1, 5–9.

[17] Paulík, J. 1974: Výskum Archeologického ústavu Slovenského národného múzea v rokoch 1972–73 v Palárikove, Múzeum 19/1, 41–44.

[18] Pieta, K. 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Nitra.

[19] Podborský, V. 1993: Nástup zemědělské civilizace (neolit). In: Podborský, V. (ed.), Pravěké dějiny Moravy. Brno, 71–152.

[20] Řídký, J. 2011: Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 10. Praha – Brno.

[21] Sievers, S. et al. 1991: Handicrafts. In: Moscati, S. et al. (eds.), The Celts. Milano, 436–450.

[22] Venclová, N. (ed.) 2008: Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha.

[23] Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha.

[24] Žilák, J. 1987: Banícka minulosť Cinobane a jej okolia do konca 18. storočia. In: Zborník Banského múzea 13. Martin, 143–154.