Breda Pogorelec a její přínos k teorii jazykové stylistiky ve Slovinsku

Název: Breda Pogorelec a její přínos k teorii jazykové stylistiky ve Slovinsku
Variantní název
Breda Pogorelec and her contribution to the linguostylistics theory in Slovenian
Autor: Smolej, Mojca
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 2, s. 38-47
Rozsah
38-47
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Lingvostylistika je věda, která je ve Slovinsku poněkud přehlížená. Navzdory tomu je při lingvostylistické práci ve Slovinsku nutno zmínit dva lingvostylisty, kteří se o rozvoj zmíněné vědy velmi zasloužili. Prvním je Izidor Cankar, druhou Breda Pogorelec. Izidor Cankar pomocí lingvostylistické analýzy odhaloval zákonitosti tvorby děl Ivana Cankara. Analýzy Izidora Cankara měly velký vliv na lingvostylistické výzkumy Bredy Pogorelec. Napsala četné studie o jazyku v próze Ivana Cankara, soustředila se také na obecné oteoretické otázky lingvostylistických výzkumů, teorii vývoje slohu a některé literární tvůrce současné slovinské prózy.
Linguostylistics is a science, somewhat ignored in the Slovenian area. Nevertheless, when speaking of linguostylistics in the Slovenian area we need to mention two linguostylists who made significant efforts for the development of this science. The first is Izidor Cankar and the second is Breda Pogorelec. Izidor Cankar used the linguostylistics analysis to detect the rules of formation of the works of Ivan Cankar. The stylistic analyses of Izidor Cankar had a major impact on linguostylistic researches of Breda Pogorelec. She wrote numerous studies on the language of prose of Ivan Cankar, focusing also on general theoretical questions of linguostylistic researches, the theory of stylistic development, and on some other literary authors of contemporary Slovenian prose.
Reference
[1] CANKAR, I.: 1933: Zbrani spisi 15. Ljubljana: Nova založba.

[2] CANKAR, I.: 1919: S poti. Ljubljana: Nova založba.

[3] CANKAR, I.: 1925–1936: Uvodi k Zbranim spisom Ivana Cankarja 1–20. Ljubljana: Nova založba.

[4] OCVIRK, A.: 1967–1976: Študije k Zbranemu delu Ivana Cankarja. Ljubljana: DZS.

[5] PIRJEVEC, D.: 1964: Ivan Cankar in evropska literatura. Ljubljana: CZ.

[6] POGORELEC, B.: 1968: Jezik slovenskega ekspresionizma. 4. SSJLK. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Avtografski strojepis.

[7] POGORELEC, B.: 1969: Zgradba stavka v prozi Ivana Cankarja. 5. SSJLK. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Avtografski strojepis.

[8] POGORELEC, B.: 1974/75: Metodologija jezikovnostilistične raziskave Cankarjeve proze. Jezik in slovstvo. 20/8. 272–277.

[9] POGORELEC, B.: 1976: O dveh značilnostih Cankarjevega sloga – gramatična figurain metafora. Simpozij o Ivanu Cankarju. Ljubljana: Slovenska matica. 290–304.

[10] POGORELEC, B.: 1976: Kako beremo Cankarja. Vzgoja in izobraževanje. 7/5. 55–58.

[11] POGORELEC, B.: 1976: Ivan Cankar – vozlišče razvoja slovenske besedne umetnosti. 12. SSJLK. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 27–45.

[12] POGORELEC, B.: 1976/77: Cankarjevo izročilo. Jezik in slovstvo. 22/8. 240–247.

[13] POGORELEC, B.: 1976/77: Ivan Cankar – vozlišče slovenskega slovstvenega razvoja. Jezik in slovstvo. 22/5. 129–135.

[14] POGORELEC, B., 1977: Jezik novejše slovenske proze. 7. SSJLK. Ljubljana: filozofska fakulteta. Avtografski strojepis.

[15] POGORELEC, B., 1978: Slogovni razvoj slovenske besedne umetnosti 20. stoletja. Zagreb: 8. Slavistični kongres. Avtografski strojepis.

[16] POGORELEC, B.: 1982/83: Stilno predhodništvo v Tavčarjevih delih. Jezik in slovstvo. 28/7/8. 285–292.

[17] POGORELEC, B.: 1986: Okvirna tipologija metafore v slovenski prozi 20. stoletja. 22. SSJLK. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 7–20.

[18] POGORELEC, B.: 1989: Besediloslovni vidiki Cankarjeve proze. Zbornik referatov 6. srečanja slavistov. Ljubljana-Celovec: Filozofska fakulteta. 165–187.

[19] POGORELEC, B.: 1990: Vloga oblike za razumevanje smisla v Cankarjeviprozi. 26. SSJLK. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Tipkopis.

[20] POGORELEC, B.: 1991: Retorika na Slovenskem nekdaj in danes. 27. SSJLK. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 109–111.

[21] POGORELEC, B.: 1999: Teorija slogovnega razvoja in slovenskega knjižnega razvoja. Šumijev zbornik. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 107–119.

[22] POGORELEC, B.: 2011: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika. Jezikoslovni zapiski I. Uredil Kozma Ahačič. Ljubljana: ZRC SAZU

[23] POGORELEC, B.: 2011: Stilistika slovenskega knjižnega jezika. Jezikoslovni zapiski II. Uredila Mojca Smolej. Ljubljana: ZRC SAZU.