Doklady zpracování železa na hradě Tepenci

Název: Doklady zpracování železa na hradě Tepenci
Variantní název:
  • Evidence of ironworking at tepenec castle
  • Belege für eine Eisenverarbeitung auf der Burg Tepenec
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 639-647
Rozsah
639-647
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Během záchranných archeologických výzkumů v letech 1997–1999, 2007–2008 a 2012 bylo na předhradí hradu Tepence nalezeno velké množství železářské strusky. Příspěvek je zaměřen na petrografickou analýzu fragmentů strusky a vyhodnocení jejich plošného výskytu v souvislosti se zástavbou předhradí se záměrem zjistit druh nalezených fragmentů strusky a původ zpracovávaného železa a postihnout možná místa kovářské výroby v prostoru hradu ze 14. století.
Rescue archaeological research conducted in 1997–1999, 2007–2008 and 2012 at the outer bailey of Tepenec Castle yielded a large amount of iron slag. The contribution centres on the petrographic analysis of the slag pieces and the assessment of their distribution in regard to the outer bailey constructions, with the objective to identify the pieces and to determine the origin of iron, as well as locate possible ironworking sites within the 14th-century castle.
Reference
[1] BURIAN, V., 1979: Tepenec – moravský hrad markraběte Karla, Umění XXVII, č. 3, 245–249.

[2] HOŠEK, J. et al., 2007: Hošek, J.–Malý, K.–Zavyalov, V., Železná houba ze Žďáru nad Sázavou ve světle problematiky fosforového železa ve středověkém nožířství, Archeologia technica 18, 10–17.

[3] JINOCHOVÁ, J., 1993: Mapa nerostných surovin ČR, 1:50 000, list 15–33: Moravský Beroun. Praha.

[4] JINOCHOVÁ, J., 1993a: Mapa nerostných surovin ČR, 1:50 000, list 14–44: Šternberk. Praha.

[5] SKÁCEL, J., 1966: Železnorudná ložiska moravskoslezského devonu. Rozpravy ČSAV 76 (11). Praha.

[6] TYMONOVÁ, M., 2002: Středověký hrad Tepenec u Jívové a jeho fortifikační systém – Die mittelalterliche Burg Tepenec bei Jívová und ihre Fortifikationssystem, AH 27, 215–228.

[7] VRÁNOVÁ, V.–VRÁNA, J., 2005: Jívová-Tepenec. Pravěké hradisko a Karlův hrad − Tepenec. Archeologické památky střední Moravy. Sv. 9. Olomouc.

[8] VRÁNOVÁ, V.–VRÁNA, J., 2012: Nálezy podkov z hradu Tepence – Die Hufeisenfunde von der Burg Tepenec, AH 37, 733–746.

[9] VRÁNOVÁ, V.–VRÁNA, J., v tisku: Shrnutí výsledků archeologického průzkumu studny na hradě Tepenec. In: Sborník k výročí dr. Vlasty Šikulové. Časopis Slezského zemského muzea, série B.