Muzea a galerie České republiky a pravidelná statistická šetření

Název: Muzea a galerie České republiky a pravidelná statistická šetření
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 3 (Podzim 2013), s. 32-38
Rozsah
32-38
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek pojednává o metodice a výsledcích státního statistického zjišťování prováděného každoročně v muzeích a galeriích v České republice. V krátkosti připomíná historii tohoto zjišťování, popisuje jeho mechanismus a informuje o rozsahu a charakteru publikačních výstupů. Dále věnuje autorka poměrně velkou pozornost rozboru seznamu institucí, které jsou do zjišťování zařazovány, kritizuje nejasnou metodiku jejich výběru a zpochybňuje jejich celkový počet. Podrobně také rozebírá statistické výsledky za několik uplynulých let v oblasti zaměstnanosti (včetně podílu odborných pracovníků) v muzejních institucích, počtu památkově chráněných objektů jimiž muzea disponují a počtu sbírkových předmětů, která spravují. V řadě případů statistické výsledky zpochybňuje či upozorňuje na metodické problémy jejich vyhodnocování.
The article discusses the methodology and results of national statistical survey conducted annually in museums and galleries in the Czech Republic. In short it recalls the history of this survey, describes its mechanism and informs about the extent and character of publication outputs. The author further pays attention to analysis of list of institutions, which are included in the survey, criticizes the unclear methodology of its selection and questions its total number. The author also analyses in detail the statistical results for the past few years in the field of employment (including the share of professionals) in museum institutions, the number of heritage listed buildings that are owned by museums and number of collection objects, that museums administrate. In many cases, the author questions statistical results or draws attention to the methodological problems of its evaluating.