On the Anatolian origin of Ancient Greek σίδη

Název: On the Anatolian origin of Ancient Greek σίδη
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. [131]-139
Rozsah
[131]-139
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The comparison of Greek words for 'pomegranate, Punica granatum L.' (Gk. σίδᾱ, σίδη, ίβδᾱ, σίβδη, ξίμβᾱ f.) with Hittite GIŠ šaddu(wa)- 'a kind of fruit-tree' indicates a possible borrowing of the Greek forms from an Anatolian source.
Reference
[1] Andriotis, Nikolaos. 1974. Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

[2] Aura Jorro, Francisco. 1993. Diccionario micénico. Vol. 2. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

[3] Bartholomae, Christian. 1904. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner.

[4] Bartoněk, Antonín. 2003. Handbuch des mykenischen Griechisch. Heidelberg: C. Winter.

[5] Beekes, Robert. 2010. Etymological Dictionary of Greek. Vol. 1–2. Leiden – Boston: Brill.

[6] Brinkman, J. A. – Civil, M. [eds.]. 1992. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Vol. 17. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago.

[7] Brown, Raymond, A. 1985. Evidence for Pre-Greek Speech on Crete from Greek Alphabetical Sources. Amsterdam: Adolf M. Hakkert.

[8] Chadwick, John – Baumbach, Lydia. 1963. "The Mycenaean Greek Vocabulary." Glotta, 41, 157–271.

[9] Chantraine, Pierre. 1974. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Vol. III. Paris: Éditions Klincksieck.

[10] Cheung, Johnny. 2007. Etymological Dictionary of the Iranian Verb. Leiden – Boston: Brill.

[11] Delatte, Armand. 1930. "Le lexique de botanique du Parisinus Graecus 2419." In: Serta Leodiensia. Mélanges de philologie classique publiés a l'occasion du centenaire de l'indépendance de la Belgique. Liège – Paris: Imp. H. Vaillant-Carmanne, S. A. – Édouard Champion, 59–101.

[12] Derksen, Rick. 2008. Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden – Boston: Brill.

[13] Эдельман, Джой И. 2011. Этимологический словарь иранских языков. Vol. 4. Москва: Издательская Фирма «Восточная Литература» РАН.

[14] Friedrich, Johannes. 1991. Kurzgefaßtes Hethitisches Wörterbuch: kurzgefaßte kritische Sammlung der Deutungen hethitischer Wörter. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

[15] Furnée, Edzard, J. 1972. Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen mit einem Appendix über den Vokalismus. The Hague – Paris: Mouton.

[16] Güterbock, Hans, G. – Hoffner, Harry, A. – van den Hout, Theo, J. P. [eds.]. 2005. The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Volume 3. Fasc. 2. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago.

[17] Hester, David, A. 1965. "Pelasgian – A new Indo-European Language?" Lingua, 13, 335–384. | DOI 10.1016/0024-3841(64)90035-X

[18] Kloekhorst, Alwin. 2008. Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon. Leiden – Boston: Brill.

[19] Leumann, Ernst – Leumann, Julius. 1907. Etymologisches Wörterbuch der Sanskrit- Sprache. Lief. 1. Leipzig: Otto Harrassowitz.

[20] Liddell, Henry Georg– Scott, Robert. 1996. A Greek-English Lexicon. With a revised supplement. Oxford: Clarendon Press.

[21] Mayrhofer, Manfred, 1992. Etymologisches Wörterbuch des Altindischen. B. 1. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

[22] Meillet, Antoine. 1905. Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. T. 2. Paris: Champion.

[23] Meillet, Antoine. 1921. "Le genre feminine de kostĭ et de solĭ." In: Prace lingwistyczne ofiarowane Janowi Baudouinowi de Courtenay dla uczczenia jego działalności naukowej 1868–1921. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1–2.

[24] Milewski, Tadeusz. 1965. "The Relation of Messapic within the Indo-European Family." In: Taszycki, Witold [ed.]. Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 204–219.

[25] Milewski, Tadeusz. 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

[26] Monier-Williams, Monier. 1999. A Sanskrit-English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.

[27] Orel, Vladimir, E. – Stolbova, Olga, V. 1995. Hamito-Semitic Etymological Dictionary. Materials for a Reconstruction. Leiden – New York – Köln: Brill.

[28] Pokorny, Julius. 1959. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern – München: Francke Verlag.

[29] Puhvel, Jaan. 1984. Hittite Etymological Dictionary. Vol. 1: Words beginning with A. (Trends in Linguistics. Documentation. Vol. 1). Berlin – New York – Amsterdam: Mouton Publishers.

[30] Puhvel, Jaan. 2001. Hittite Etymological Dictionary. Vol. 5: Words beginning with L. (Trends in Linguistics. Documentation. Vol. 18). Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

[31] Rohlfs, Gerhard. 1964. Lexicon Graecanicum Italiae Inferioris. Etymologisches Wörterbuch der unteritalischen Gräzität. 2. Erweiterte Auflage. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

[32] Rosół, Rafał. 2013. Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen. Frankfurt am Main: Peter Lang.

[33] Schmidt, Hanns-Peter. 1987. "An Indo-Iranian Etymological Kaleidoscope." In: Cardona, George – Zide, Norman H. [eds.]. Festschrift for Henry Hoenigswald on the occasion of his seventieth birthday. Tubingen 1987: G. Narr, 355–362.

[34] Schulze, Wilhelm. 1895. "Ἁρποκράτης." Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, 33/2, 233–245.

[35] Schulze, Wilhelm. 1966. Kleine Schriften. 2. erweiterte Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

[36] Stalmaszczyk, Piotr – Witczak, Krzysztof, Tomasz. 2001. "On two Baltic-Celtic terms for 'stallion'." In: Marcinkiewicz, Józef – Ostrowski, Norbert [eds.]. Munera linguistica et philologica Michaeli Hasiuk dedicata. Poznań: Katedra Skandynawistyki i Baltologii UAM, 29–32.

[37] Tischler, Johann. 2001. Hethitisches Handwörterbuch mit dem Wortschatz der Nachbarsprachen. (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Band 102). Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck.

[38] Tischler, Johann. 2004. Hethitisches etymologisches Glossar. Teil II/2. Lief. 13 (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Band 20). Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck.

[39] Turner, Ralph, Lilley. 1966. A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages. London: Oxford University Press.

[40] Ventris, Michael – Chadwick, John. 1956. Documents in Mycenaean Greek. Cambridge: Cambridge University Press.

[41] Weeks, Dawid, Michael. 1985. Hittite Vocabulary: An Anatolian Appendix to Buck's Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. Los Angeles: University of California.

[42] Witczak, Krzysztof, Tomasz. 1995. "Non-Greek Elements in the Animal Terminology of the Ancient Polyrrhenians." Eos, 83/1, 17–25.

[43] Witczak, Krzysztof, Tomasz – Zadka, Małgorzata. 2014. "Ancient Greek σίδη as a Borrowing from a Pre-Greek Substratum." Graeco-Latina Brunensia, 19/1, 113–126.