On the Anatolian origin of Ancient Greek σίδη

Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. [131]-139
Rozsah
[131]-139
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The comparison of Greek words for 'pomegranate, Punica granatum L.' (Gk. σίδᾱ, σίδη, ίβδᾱ, σίβδη, ξίμβᾱ f.) with Hittite GIŠ šaddu(wa)- 'a kind of fruit-tree' indicates a possible borrowing of the Greek forms from an Anatolian source.
Document
Reference:
[1] Andriotis, Nikolaos. 1974. Lexikon der Archaismen in neugriechischen Dialekten. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

[2] Aura Jorro, Francisco. 1993. Diccionario micénico. Vol. 2. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

[3] Bartholomae, Christian. 1904. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner.

[4] Bartoněk, Antonín. 2003. Handbuch des mykenischen Griechisch. Heidelberg: C. Winter.

[5] Beekes, Robert. 2010. Etymological Dictionary of Greek. Vol. 1–2. Leiden – Boston: Brill.

[6] Brinkman, J. A. – Civil, M. [eds.]. 1992. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Vol. 17. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago.

[7] Brown, Raymond, A. 1985. Evidence for Pre-Greek Speech on Crete from Greek Alphabetical Sources. Amsterdam: Adolf M. Hakkert.

[8] Chadwick, John – Baumbach, Lydia. 1963. "The Mycenaean Greek Vocabulary." Glotta, 41, 157–271.

[9] Chantraine, Pierre. 1974. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Vol. III. Paris: Éditions Klincksieck.

[10] Cheung, Johnny. 2007. Etymological Dictionary of the Iranian Verb. Leiden – Boston: Brill.

[11] Delatte, Armand. 1930. "Le lexique de botanique du Parisinus Graecus 2419." In: Serta Leodiensia. Mélanges de philologie classique publiés a l'occasion du centenaire de l'indépendance de la Belgique. Liège – Paris: Imp. H. Vaillant-Carmanne, S. A. – Édouard Champion, 59–101.

[12] Derksen, Rick. 2008. Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden – Boston: Brill.

[13] Эдельман, Джой И. 2011. Этимологический словарь иранских языков. Vol. 4. Москва: Издательская Фирма «Восточная Литература» РАН.

[14] Friedrich, Johannes. 1991. Kurzgefaßtes Hethitisches Wörterbuch: kurzgefaßte kritische Sammlung der Deutungen hethitischer Wörter. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

[15] Furnée, Edzard, J. 1972. Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen mit einem Appendix über den Vokalismus. The Hague – Paris: Mouton.

[16] Güterbock, Hans, G. – Hoffner, Harry, A. – van den Hout, Theo, J. P. [eds.]. 2005. The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Volume 3. Fasc. 2. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago.

[17] Hester, David, A. 1965. "Pelasgian – A new Indo-European Language?." Lingua, 13, 335–384. | DOI 10.1016/0024-3841(64)90035-X

[18] Kloekhorst, Alwin. 2008. Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon. Leiden – Boston: Brill.

[19] Leumann, Ernst – Leumann, Julius. 1907. Etymologisches Wörterbuch der Sanskrit- Sprache. Lief. 1. Leipzig: Otto Harrassowitz.

[20] Liddell, Henry Georg– Scott, Robert. 1996. A Greek-English Lexicon. With a revised supplement. Oxford: Clarendon Press.

[21] Mayrhofer, Manfred, 1992. Etymologisches Wörterbuch des Altindischen. B. 1. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

[22] Meillet, Antoine. 1905. Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. T. 2. Paris: Champion.

[23] Meillet, Antoine. 1921. "Le genre feminine de kostĭ et de solĭ." In: Prace lingwistyczne ofiarowane Janowi Baudouinowi de Courtenay dla uczczenia jego działalności naukowej 1868–1921. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1–2.

[24] Milewski, Tadeusz. 1965. "The Relation of Messapic within the Indo-European Family." In: Taszycki, Witold [ed.]. Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 204–219.

[25] Milewski, Tadeusz. 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

[26] Monier-Williams, Monier. 1999. A Sanskrit-English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.

[27] Orel, Vladimir, E. – Stolbova, Olga, V. 1995. Hamito-Semitic Etymological Dictionary. Materials for a Reconstruction. Leiden – New York – Köln: Brill.

[28] Pokorny, Julius. 1959. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern – München: Francke Verlag.

[29] Puhvel, Jaan. 1984. Hittite Etymological Dictionary. Vol. 1: Words beginning with A. (Trends in Linguistics. Documentation. Vol. 1). Berlin – New York – Amsterdam: Mouton Publishers.

[30] Puhvel, Jaan. 2001. Hittite Etymological Dictionary. Vol. 5: Words beginning with L. (Trends in Linguistics. Documentation. Vol. 18). Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

[31] Rohlfs, Gerhard. 1964. Lexicon Graecanicum Italiae Inferioris. Etymologisches Wörterbuch der unteritalischen Gräzität. 2. Erweiterte Auflage. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

[32] Rosół, Rafał. 2013. Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen. Frankfurt am Main: Peter Lang.

[33] Schmidt, Hanns-Peter. 1987. "An Indo-Iranian Etymological Kaleidoscope." In: Cardona, George – Zide, Norman H. [eds.]. Festschrift for Henry Hoenigswald on the occasion of his seventieth birthday. Tubingen 1987: G. Narr, 355–362.

[34] Schulze, Wilhelm. 1895. "Ἁρποκράτης." Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, 33/2, 233–245.

[35] Schulze, Wilhelm. 1966. Kleine Schriften. 2. erweiterte Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

[36] Stalmaszczyk, Piotr – Witczak, Krzysztof, Tomasz. 2001. "On two Baltic-Celtic terms for 'stallion'." In: Marcinkiewicz, Józef – Ostrowski, Norbert [eds.]. Munera linguistica et philologica Michaeli Hasiuk dedicata. Poznań: Katedra Skandynawistyki i Baltologii UAM, 29–32.

[37] Tischler, Johann. 2001. Hethitisches Handwörterbuch mit dem Wortschatz der Nachbarsprachen. (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Band 102). Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck.

[38] Tischler, Johann. 2004. Hethitisches etymologisches Glossar. Teil II/2. Lief. 13 (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. Band 20). Innsbruck: Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck.

[39] Turner, Ralph, Lilley. 1966. A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages. London: Oxford University Press.

[40] Ventris, Michael – Chadwick, John. 1956. Documents in Mycenaean Greek. Cambridge: Cambridge University Press.

[41] Weeks, Dawid, Michael. 1985. Hittite Vocabulary: An Anatolian Appendix to Buck's Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. Los Angeles: University of California.

[42] Witczak, Krzysztof, Tomasz. 1995. "Non-Greek Elements in the Animal Terminology of the Ancient Polyrrhenians." Eos, 83/1, 17–25.

[43] Witczak, Krzysztof, Tomasz – Zadka, Małgorzata. 2014. "Ancient Greek σίδη as a Borrowing from a Pre-Greek Substratum." Graeco-Latina Brunensia, 19/1, 113–126.