Variantologie: polyhistorický přístup k myšlení o umění nových médií

Název: Variantologie: polyhistorický přístup k myšlení o umění nových médií
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2014, roč. 4, č. 1-2, s. 20-38
Rozsah
20-38
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tématem článku je transdisciplinární pojetí studia nových médií skrze analýzu vztahů mezi uměním, vědou a technologií. Tento přístup, Siegfriedem Zielinskim označovaný jako variantologie, se snaží nahlížet výzkumné otázky nových médií v širších souvislostech a propojovat je s poznatky vědních disciplín, které mnohdy stojí mimo diskurz médií (např. teologie, klasická filologie či dějiny vědy). Ovšem bez prvotní ambice redefinovat pojmy médium a umění. Text si klade za cíl představit variantologii jako metodu výzkumu a způsob myšlení o nových médiích. Primárně se věnujesrozumitelnému vysvětlení metodologie, základních principů a nástrojů pro vědecké zkoumání, které variantologie přináší. Téma variantologie je zasazeno do širší debaty metodologie nových médií a je propojeno s příbuznými výzkumnými metodami, především s archeologií médií. Obě totiž staví na myšlenkách formulovaných v rámci nové historie a Foucaultovy Archeologie vědění (2002).
The theme of the article is trans-disciplinary approach to the study of new media through the analysis of the long-term relationships between art, science and technology. This approach, by Siegfried Zielinski called as variantology, tries to see some research questions of new media in a broader context and connect them with knowledge of disciplines that usually stay outside the discourse of media (such as theology, classical philology, or history of science). However, does so without the initial ambition to redefine the concepts of media and art. The work aims to introduce variantology as a method of research and way of thinking about new media. Therefore, the text primarily focuses on understandable explanation of methodology, variantology's basic principles and tools for scientific exploration. The theme of variantology is set in the wider debate about methodology of new media art and is connected with related research approaches such as media archaeology, new history, and Foucault's archaeology of knowledge.
Note
Tento článek byl vytvořen za podpory z projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti CZ.1.07/2.3.00/35.0005.
Reference
[1] BALADRÁN, Zbyněk, 2005. Ruiny, archeologie a mezera mezi obrazy. (Publikováno v katalogu výstavy "Need to Document", Kunsthalle Baselland). [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.zbynekbaladran.com/cs/texty/ruiny-archeologie-a-mezera-mezi-obrazy.

[2] BOLTER, Jay David – GRUSIN, Richard, 2000. Remediation: Understanding New Media. Cambridge: The MIT Press.

[3] DICKER, Barnaby, 2013. Variantology. Art History, 36, 5, s. 1095–1098 [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8365.12054/abstract. | DOI 10.1111/1467-8365.12054

[4] DRUCKREY, Timothy, 2005. Re-Imaginign Variantology. In: Zielinski – Wagnermaier (eds.), Variantology 1: On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies. Kolín nad Rýnem: Walther König, s. 249–260.

[5] ELSAESSER, Thomas, 2004. The New Film History as Media Archaeology. Cinémas: revue d’études cinématographiques. 14, 2–3, s. 75–117 [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.erudit.org/revue/cine/2004/v14/n2-3/026005ar.html.

[6] FOUCAULT, Michel, 2002. Archeologie vědění. Praha: Herrmann&synové.

[7] GANSING, Kristoffer, 2013. Transversal Media Practices. Media Archaeology, Art and Technological Development. Malmö: Malmö University [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/15246/Gansing%20KS%20muep_ny.pdf.

[8] HOFMAN, Vanina – ALSINA, Paul, 2012. ART WITHOUT ARTWORKS (?). A reflection on the construction of the memory of Media Arts from a Media Archaeology Perspective [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.heartelectronico.net/hofman_alsina.html.

[9] HUHTAMO, Erkki – PARRIKA, Jussi (eds.), 2011. Media Archaeology: Approaches, Applications, and Implications. London: University of California Press.

[10] HUHTAMO, Erkki, 2004. Od kybernetizace k interakci: Příspěvek k archeologii interaktivity. Teorie vědy XIII (XXVI), 2, 2004. Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu Akademie věd ČR, s. 5–24.

[11] MCLUHAN, Marshall H., 2000. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno: Jota.

[12] NATALE, Simone, 2012. Understanding Media Archaeology. Review Essay. Canadian Journal of Communication, 37, s. 523–527. Vancouver: Sim on Fraser University.

[13] NEKVAPIL, Jiří, 2006. Úvodem k monotematickému číslu „Analýza promluv a textů, analýza diskurzu“ . Sociologický časopis, 2, 2006. Praha: Akademie věd ČR.

[14] ODoE (2010). Oxford Dictionary of English. Oxford, UK: Oxford University Press, United Kingdom. Pozn. revidovaná verze z roku 2010 pro eBook.

[15] PARIKKA, Jussi, 2012. Introduction: Cartographies of the Old and New. What is Media Archaeology? [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://1url.cz/vpaj.

[16] SENIOR, David, 2006. Interview with Siegfried Zielinski by David Senior. Rhizome, 7th April 2006 [online]. [cit. 11. 2. 2014]. Dostupné z: http://rhizome.org/discuss/view/20967/.

[17] SKŘIVÁČKOVÁ, Petra, 2013. Ars Electronica Festival 1979–2012. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

[18] SVATOŇOVÁ, Kateřina, 2006. Nová filmová historie. (Metodologický rozcestník KFS) [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://film.ff.cuni.cz/rozcestnik/teorie/NFH.pdf.

[19] SVATOŇOVÁ, Kateřina, 2011. Archeologie médií v postmediální době. Iluminace, 2, 2011 [online]. [cit. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://www.iluminace.cz/JOOMLA/images/stories/noveobsahy/cfp_4_2010_1.pdf.

[20] SZCZEPANIK, Petr (ed.), 2004. Nová filmová historie. Analogie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann & synové.

[21] VARIANTOLOGIE, 2012. Variantologie. Zur Tiefenzeit der Beziehungen von Kunst, Wissenschaft und Technik. Universität der Künste Berlin [online]. [cit. 12. 2. 2014]. Webová prezentace projektu dostupná z: http://variantology.com/?lang=de.

[22] ZIELINSKI, Siegfried, 1999. Interview with Prof. Dr. Siegfried Zielinski for The Lounge. [online]. [cit. 12. 2. 2014]. Video dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=_yxU-xtuc5g.

[23] ZIELINSKI, Siegfried, 2006. Deep Time of the Media. Toward an Archaeolog of Hearing and Seeing by Technical Means. Cambridge: The MIT Press.

[24] ZIELINSKI, Siegfried, 2010. Variantology. Příspěvek na konferenci Always Already New 2010: New Media Art Education & Research. Milano, 18. prosince 2010 [online]. [cit. 12.2.2014]. Video dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=nGyUImm-1tM.

[25] ZIELINSKI, Siegfried – WAGNERMAIER, Silva (eds.), 2005. Variantology 1: On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies. Kolín nad Rýnem: Walther König.

[26] ZIELINSKI, Siegfried – LINK, David (eds.), 2007. Variantology 2: On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies. Kolín nad Rýnem: Walther König.

[27] ZIELINSKI, Siegfried – BORELLI, Arianna (eds.), 2008. Variantology 3: On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies In China and Elsewhere. Kolín nad Rýnem: Walter König.

[28] ZIELINSKI, Siegfried – FÜRLUS, Eckhard (eds.), 2010. Variantology 4: On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies In the Arabic-Islamic World and Beyond. Kolín nad Rýnem: Walter König.

[29] ZIELINSKI, Sigfried – FÜRLUS, Eckhard – IRRGANG, Daniel (eds.), 2011. Variantology 5: Neapolitan Affairs. On Deep Time Relations of Arts, Science and Technologies. Kolín nad Rýnem: Walter König.