Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog

Název: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog
Variantní název:
  • Early medieval cemetery Olomouc - Nemilany : catalogue
Přispěvatel
Přichystalová, Renáta (editor)
Kalábek, Marek (editor)
Kličová, Jana (překladatel)
Trávníčková, Šárka (ilustrátor)
Ruet, Charline (ilustrátor)
Čučka, Petr (fotograf)
Špaček, Josef (fotograf)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2014
Rozsah
289 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 424
ISBN
978-80-210-7521-4
Jazyk
česky
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6346965
Anotace
  • Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředověkém pohřebišti Olomouc – Nemilany. Jednotlivé kapitoly postupně obeznamují čtenáře s historií archeologického výzkumu a s nálezovými kontexty jednotlivých hrobů. Některým aspektům hrobové výbavy jsou vyhrazeny speciální kapitoly. Týká se to například problematiky otisků textilií v korozních produktech, nálezů štípané industrie v hrobech nebo koster koní, které byly na pohřebišti odkryty v samostatných hrobech. Značná část knihy je věnována základnímu rozboru pohřebiště – analýza pohřbené populace, způsobu ukládání mrtvých a pohřebního inventáře. Ucelené zpracování dostupných dat tak umožnilo zasadit pohřebiště do konkrétního prostorového a časového rámce Moravy na úsvitu dějin.
  • The book contains a complete information summary about the early medieval cemetery in Olomouc - Nemilany. Individual chapters inform the readers step by step about the history of the research and about the archaeological contexts of the graves. To some aspects of the grave goods are reserved special chapters. This applies to subjects such as imprints of textiles in corrosion products, findings of stone chipped artefacts in graves or as horse skeletons that were uncovered in the cemetery in the separate graves. Considerable part of the book is devoted to the basic burial ground analysis - analysis of the buried population, burial customs analysis and burial inventory analysis. Comprehensive processing of available data allows to put this cemetery in a particular spatial and chronological framework of Moravia at the dawn of history.
Poznámka
  • Kniha je výstupem projektu podporovaného GAČR: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti (GAP405/12/0111).
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Helena Březinová
Petr Dresler
Gabriela Dreslerová
Ladislava Horáčková
Marek Kalábek
Ludmila Kaňáková Hladíková
Antonín Přichystal
Renáta Přichystalová
Šárka Trávníčková
Lenka Vargová
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section [Příloha - mapa]
Chapter number Title Custom text
[Příloha - mapa] Dresler, Petr PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 7–8
Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Záchranný archeologický výzkum v Olomouci – Nemilanech | 9–14
Kalábek, Marek
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Katalog hrobových celků a nálezů | 15–127
Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek; Trávníčková, Šárka; Dresler, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Antropologické hodnocení kosterních pozůstatků z Olomouce – Nemilan : (závěrečná zpráva) | 129–173
Vargová, Lenka; Horáčková, Ladislava
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Nemilany – hroby koní – archeozoologická analýza | 175–189
Dreslerová, Gabriela
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Rozbor textilních fragmentů z meče a šavle z pohřebiště Olomouc – Nemilany | 191–197
Březinová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Petrografické určení surovin kamenných artefaktů z raněstředověké lokality Olomouc – Nemilany | 199–201
Přichystal, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Posudek souboru štípané industrie z pohřebiště Olomouc – Nemilany | 203–205
Kaňáková Hladíková, Ludmila
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Olomouc – Nemilany : stručná analýza raněstředověkého pohřebiště | 207–272
Přichystalová, Renáta
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Pohřebiště Olomouc – Nemilany v kontextu olomoucké aglomerace | 273–276
Přichystalová, Renáta
PDF
Chapter number Title Custom text
11 | Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Olomouc – Nemilany | 277–287
Přichystalová, Renáta
PDF
hidden-section Seznam autorů
Chapter number Title Custom text
12 | Seznam autorů | 288–289
Přichystalová, Renáta
PDF