Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004–2006

Název: Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004–2006
Variantní název:
  • Die archäologischen Untersuchungen mit frühmittelalterlicher Komponente im Bezirk Kutná Hora in den Jahren 2004–2006
Zdrojový dokument: Velímský, Filip. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 158-182
Rozsah
158-182
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Následující příspěvek přináší stručné shrnutí výsledků menších archeologických výzkumů z let 2004 až 2006,1 jež na území okresu Kutná Hora realizovalo kutnohorské pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i, a u kterých byly evidovány doklady osídlení či pohřbívání datovatelné do období raného středověku. Text přináší kromě obecného popisu nálezových okolností jednotlivých výzkumů také základní evidenci materiálu získaného v jejich průběhu. Určitý prostor příspěvku je pak věnován zasazení získaných poznatků do stávajícího konceptu raně středověkého osídlení regionu a komparaci výrazných nálezů s obdobným materiálem z jiných lokalit.