Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole

Název: Neočekávané efekty začleňování dětí přistěhovalců v norské základní škole
Variantní název:
  • Unexpected side effects of integration of immigrant children in the Norwegian primary school
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 1, s. [117]-132
Rozsah
[117]-132
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá tématem začleňování dětí přistěhovalců do norských základních škol. Představuje nejprve teoretický kontext tématu, vývoj norské integrační politiky a následně výsledky empirického výzkumu. Ten diskutuje (ne)úspěšnost jedné osloské školy v začleňování přistěhovaleckých žáků. Jelikož ze školy deset let postupně odcházeli žáci majoritní společnosti, hlavní výzkumná otázka zní: Proč ze školy zaměřené na přijímání přistěhovalců odcházejí norští žáci. Při řešení bylo použito metody případové studie a v jejím rámci tří technik sběru dat: rozhovorů, analýzy dokumentů a zúčastněného pozorování. Výzkum ukázal, že učitelé sledované školy kladli příliš velký důraz na podporu přistěhovaleckých žáků, což vedlo k oslabení pozice norských žáků, kteří začali odcházet na školy s nižším procentem přistěhovalců. Důležitou roli při odchodu norských žáků hrála rovněž specifičnost přistěhovalců, komunikace s přistěhovaleckými rodiči, organizace výuky na škole a zvolená integrační opatření.
This text deals with the topic of integration of immigrant children in the Norwegian primary schools. Paper firstly introduces a theoretical context and the Norwegian integration policy, then it presents results of empirical research. The research discusses (un)success of one chosen school in Oslo in the field of integrating immigrant children. Because the Norwegian pupils were gradually leaving the school, the main research question is: Why are Norwegian pupils leaving the school characterized by receiving immigrant children? As a method was chosen a case study and three techniques of data collection: interviews, document analysis and observation. Research has shown that teachers put too much emphasis on supporting immigrant pupils, which led to a weakening of the position of Norwegian pupils who began leaving the school and started to attend other schools with lower percentages of immigrants. An important role in the leaving of Norwegian pupils plays immigrant specificity, communication with immigrant parents, the organization of teaching and integration measures chosen at school.
Reference
[1] Aasen, J. (2012). Flerkulturell pedagogikk. Vallset: Oplandske Bokforlag.

[2] Ålvik, T., & Mæhle, N. (1988). M87: En brukerveiledning. Oslo: Universitetsforlaget.

[3] Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006). Innvandringssaker. Oslo. Dostupné z: www.regjeringen.no/nb/om.html

[4] Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage Publications.

[5] Brochmann, G. (2006). Hva er innvandring. Oslo: Universitetsforlaget.

[6] ČSÚ (2011). Vývoj počtu cizinců v ČR; 1999–2011 (stav k 31. 12.). Dostupné z: www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tabulky/ciz_pocet_cizincu-006

[7] Giddens, A. (1997). Sociologie. Praha: Argo.

[8] Kirke- og undervisningsdepartementet (1987). Mønsterplan for grunnskolen (M87). Oslo: Aschehoug.

[9] Kunnskapsdepartementet (2007). Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis. Oslo. Dostupné z: www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Strategiplaner/UDIR_Likeverdig_opplaering207.pdf

[10] Lovdata (2013). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Oslo: Lovdata. Dostupné z: www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-1

[11] Maagerø, E., & Simonsen, B. (2008). Norway: Society and Culture. Kristiansand: Portal forlag.

[12] NAFO (2013). Grunnskoleslaereplaner. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. Dostupné z: www.hioa.no/OmHiOA/NAFO/Grunnskole/Laereplaner

[13] Nekorjak, M., Souralová, A., & Vomastková, K. (2011). Uvíznutí v marginalitě: Vzdělávací trh, "romské školy" a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Sociologický časopis, 47(4), 657–680.

[14] NOU (1973). Innvandringspolitikk. Oslo: Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet.

[15] Průcha, J. (2001). Multikulturní výchova. Teorie–praxe–výzkum. Praha: ISV.

[16] Sandbæk, M. L., & Tronstad, K. R. (2011). Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada. Oslo: Fafo.

[17] SSB (2013). Anmeldte lovbrudd. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Dostupné z: www.ssb.no/lovbrudda/

[18] Stojarová, V. (2004). Modely integrace imigrantů a jejich projevy v české politice. Středoevropské politické studie, 6(2–3). Dostupné z: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=204

[19] Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[20] Utdanningsdirektorat (2010). Barn i flerspråklige familier. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. Dostupné z: www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Barn_i_flerspraklige_familier.pdf

[21] Vestel, V. (2007). Populærkultur, relasjonsdannelser og sosial kompetanse i et flerkulturelt ungdomsmiljø, på Rudenga, Oslo øst. In Å. Strandbu & T. Øia (Ed.), Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur. (s. 105–125). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

[22] Záleská, K. (2014). Integrace dětí přistěhovalců do základních škol v České republice a v Norsku (magisterská diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: www.is.muni.cz/th/342412/ff_m/

[23] Øia, T. (1995). Apolitisk ungdom? Sjølberingsgenerasjonen og politiske verdier. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag a. s.

[24] Øia, T. (1998). Generasjonskløften som ble borte. Ungdom, innvandrere og kultur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag a. s.

[25] Øia, T. (2000). Innvandrerungdom – marginalisering og utvikling av problematferd. Oslo: NOVA.