Pojmové a tematické mapy ako nástroje informačnej ekológie

Název: Pojmové a tematické mapy ako nástroje informačnej ekológie
Variantní název:
  • Concept maps and topic maps as tools of information ecology
Zdrojový dokument: ProInflow. 2012, roč. 4, č. 2, s. 34-49
Rozsah
34-49
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Predstavujú sa vybrané výsledky výskumu informačnej ekológie akademického informačného prostredia so zameraním na novšie nástroje organizácie poznania. V experimente bol obsah záverečných prác v odbore knižničná a informačná veda modelovaný s využitím pojmových máp a nástroja C-MapsTool. Predstavujú sa aj spracované tematické mapy na základe frekvenčnej analýzy kľúčových slov zo záverečných prác v priebehu posledných desiatich rokov. Základná hypotéza výskumu súvisela s predpokladom, že efektívna organizácia informácií obsahu prác môže podporiť ekologické využívanie informácií vo vzdelávaní, výskume a manažmente znalostí. Výsledky potvrdzujú potrebu venovať pozornosť obsahovým metadátam pri budovaní digitálnych knižníc, podporovať pojmové mapy ako súčasť terminológie, vzdelávania, výskumu a manažmentu znalostí.
We present selected results of the research of the information ecology of the academic information environment focused on new tools of knowledge organization. In an experiment the content of final theses in library and information science was modeled with the use of concept maps and C-MapsTool. Examples of topica maps derived form frequency analysis of keywords from final theses in the last ten years are described. The basic hypothesis suppossed that efficient organization of information can support ecological information use with possible support of education, research and knowledge management. Results confirm the need to develop content metadata in digital libraries, support concept maps as part of terminology, education, research and knowledge management.