Otevřený přístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí

Název: Otevřený přístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí
Variantní název:
  • Open Access to scientific literature: case study for Knowledge organization subject area
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 40-62
Rozsah
40-62
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Přístup k vědecké literatuře v režimu "Open access" je již řadu let intenzivně propagován a podporován řadou organizací a institucí po celém světě. Cílem průzkumu a dané případové studie je na konkrétním příkladu oboru Organizace informací a znalostí (angl. Knowledge Organization) zjistit, jak velký objem této literatury je v současnosti skutečně volně dostupný v rámci celkové elektronické dostupnosti (včetně komerční), a analyzovat a vyhodnotit jednotlivé formy této dostupnosti, od forem legálních až po formy nelegální. Analyzovány budou vybrané relevantní příklady zdrojů. Případová studie vychází z rozsáhlejší bibliografické databáze literatury a dalších zdrojů z daného oboru, jež byly publikovány nebo vytvořeny hlavně v posledních 30 letech. Menší množství významných zdrojů pochází z minulosti. Výsledek základní rešerše byl zpracován ve formě pracovní strukturované bibliografické databáze v rámci výzkumného úkolu NAKI -- Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí (DF13P01OVV013). Přídavné údaje o dostupnosti, zejména elektronické, byly doplňovány pomocí vybraných informačních zdrojů (internetových vyhledávačů, souborných katalogů, portálů elektronických zdrojů). Zahrnutá literatura se v jádrové části obsahově týká oboru informační vědy, ale v souladu se současným pojetím oboru Organizace informací a znalostí zasahuje i do příbuzných oborů, jako jsou počítačová věda, lingvistika, sémantika, znalostní management aj. Dostupnost literatury je vyhodnocena bibliometrickou metodou, dílčí formy elektronické dostupnosti, zejména té otevřené, jsou kvalitativně interpretovány.
Open Access to scientific literature has been intensively promoted and supported by many organizations and institutions over the world. The objective of this research and this case study is on the concrete example of Knowledge organization subject area to find out how big volume of this literature is in the present really open accessible within total electronic accessibility (including commercial), and to analyse and evaluate individual forms of this accessibility, from legal to illegal forms. Selected relevant examples of resources will be analysed. The case study is based on extensive bibliographic database of literature and other sources from this subject area published or created mainly in last thirty years. Minor amout of important sources originates from the past. The result of basic information retrieaval was processed in the form of working structured bibliographic database within research project NAKI -- Knowledge base for subject area of knowledge organization (DF13P01OVV013). Added data about accessibility, particularly electronic, were completed using selected information resources (internet search engines, union catalogues, portals of electronic resources). Covered literature concerns in main part the Information science field, but in accord with current approach to Knowledge organization hits associate disciplines like Computer science, Linguistics, Semantics, Knowledge management and others. The accessibility of literature is evaluated by bibliometric method, individual forms of electronic accessibility, particularly open access, are qualitative interpreted.