Hradba jako kulturněhistorický problém: barokní fortifikace pražského levobřeží v písemnostech fortifikační komise Českého místodržitelství

Název: Hradba jako kulturněhistorický problém: barokní fortifikace pražského levobřeží v písemnostech fortifikační komise Českého místodržitelství
Variantní název:
  • Fortifications as cultural and historical phenomena: baroque fortification of the left bank of the River Vltava, Prague in the documents of the fortification committee of the Czech Vicegerency
  • Stadtmauern als kulturhistorisches Problem: die barocke Befestigungsanlage des linken Prager Moldauufers in der schriftlichen Hinterlassenschaft der Fortifikationskommission der Böhmischen Statthalterei
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 353-367
Rozsah
353-367
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná esej se zamýšlí nad současnými přístupy české archeologie k problematice stálých fortifikací komplexních sídelních areálů formou případové analýzy archivních dokumentů z provenience fortifikační komise Českého místodržitelství, zejména z období vlády Karla VI., které se dotýkají opevnění pražského levobřeží, tj. Malé Strany a Hradčan. Analyzované dokumenty názorným způsobem postihují praktické aspekty výstavby, konstrukce i oprav fortifikace – artefaktu, ale i každodenní okolnosti soužití malostranské a hradčanské komunity „s hradbou“. Pražské barokní hradby se tak ukazují jako samostatný areál specifických aktivit, tedy nejen jako formální znak sídliště urbánního charakteru, pro něž představovaly ve svých každodenních praktických dopadech spíše zátěž.
This paper discusses the current approaches of Czech archaeology to the subject of the permanent fortification of settlement complexes, through case analysis of archive documents from the provenance of the fortification committee of the Czech Vicegerency, notably those from the period of the reign of Charles VI that are associated with the fortification of the left bank of the River Vltava, i.e. the Malá Strana and Hradčany quarters. The analyzed documents illustrate the practical aspects of the building, structure and repairs of fortifications as artefacts, as well as the everyday realities of the “cohabitation” of the Malá Strana and Hradčany communities with the “wall”. Prague baroque fortifications emerge as an autonomous area of specific activities, i.e. not only a feature of an urban unit for which they actually meant, in their practical everyday effect, an obstacle.
Note
Text je výstupem projektu GA UK 656 314 "České místodržitelství za vlády Karla VI." řešeného na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze.
Der vorliegende Text ist ein Forschungsergebnis des am Lehrstuhl für historische Hilfswissenschaften und archivalische Studien der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag durchgeführten Projekts GA UK 656 314 "Böhmische Statthalterei unter der Herrschaft von Karl VI.".