Výzkum a dokumentace zříceniny hradu Přimda : aplikace dokumentačních a prospekčních metod v areálu hradní zříceniny

Variantní název
Research and documentation of the Přimda castle ruin : application of documentation and prospection methods in the castle complex
Untersuchung und Dokumentation der Burgruine Přimda : die Anwendung von Dokumentations- und Prospektionsmethoden im Areal der Burgruine
Autor: Sokol, Petr
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 429-455
Rozsah
429-455
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
I když je zřícenina hradu Přimda národní kulturní památkou a jednou z nejvýznamnějších ukázek románské hradní architektury v Čechách, její odborné poznání tomu dosud neodpovídalo. Archeologie se zde uplatňovala téměř v bezvýznamné míře, vždy jen v souvislosti se stavebními pracemi, od 70. let 20. století. Od sklonku 19. století však byla památka opakovaně poškozována zásahy do terénu i zděných konstrukcí, bez archeologie a odpovídající památkové péče. Ovlivněny starším poznáním objektu se názory na vznik, podobu a význam hradu staly problematickými. Obdobně Přimda postrádala i aktuální dokumentaci. Uvědomění si této absence vedlo k revizi, aktualizaci a doplnění dokumentace hradního areálu. Cílem bylo podrobit památku různým dokumentačním metodám, umožňujícím získání a uchování dostupných informací. Článek podává přehled a charakteristiku těchto metod, aplikovaných v hradním areálu v letech 2012–2014, a jejich výsledků.
Although the ruin of the Přimda castle is a national cultural monument and one of the most important examples of Romanesque castle architecture in Bohemia, specialist research into this construction has yet to match its status. Archaeological research conducted on the site, in connection with construction work, since the 1970s has been insufficient. However, since the late 19th century the castle has sustained damage caused by interference in the site and masonry, without archaeological supervision and due heritage care. Views on the origin, form and importance of the castle have been influenced by outdated findings and appear problematic. Likewise, Přimda lacks updated documentation. This situation has triggered the revision, updating and supplementation of the castle complex documentation. The main objective was the application of various documentation methods enabling the acquisition and preservation of available information. The article presents an overview and characteristics of these methods applied in the castle complex in 2012–2014 and their results.
Jazyk shrnutí
Note
  • Článek vznikl v rámci výzkumného cíle Archeologie (Terénní identifikace a dokumentace archeologických lokalit) financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO).
  • Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des durch institutionelle Förderung einer langfristigen konzeptuellen Entwicklung der Forschungsorganisation (DKRVO) vom Ministerium für Kultur finanzierten Forschungsziels der Archäologie Geländeidentifikation und Dokumentation archäologischer Fundstätten.
Document
Reference:
[1] BLÁHOVÁ, M.–FIALA, Z., edd., 1974: Pokračovatelé Kosmovi. Praha.

[2] BUKAČOVÁ, I.–ÚLOVEC, J., edd., 2002: České hrady, zámky a tvrze. První díl. Západní Čechy – František Alexandr Heber. Praha.

[3] DURDÍK, T., 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[4] DURDÍK, T., 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha.

[5] DURDÍK, T., 2007: Hrad Přimda – Die Burg Přimda. Praha.

[6] KOLEKTIV, 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl IV. Praha.

[7] LEHNER, F. J., 1907: Dějiny umění národa českého I, 3. Praha.

[8] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady. Díl I. Praha.

[9] PREKOP, F.–SOKOL, P., 2013: Nová zjištění na hradě Přimda. Vizuální průzkum a zaměření areálu hradní zříceniny – New findings at Přimda Castle. Visual research and focus of the castle ruins, ZPP 73, 448–455, 502–503.

[10] PROCHÁZKA, Z.–ÚLOVEC, J., 1990: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov. 2. díl. Tachov.

[11] RAZÍM, V., 2008: K významu a stavební podobě románského hradu Přimda – Zur Bedeutung und Baugestalt der romanischen Burg Přimda, PRP 15, č. 1, 39–54.

[12] RAZÍM, V., 2013: Die Burg Přimda in Westböhmen und die Möglichkeiten ihrer Deutung, Burgen und Schlösser 54, 209–218.

[13] SEDLÁČEK, A., 1905: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl XIII. Plzeňsko a Loketsko. Praha.

[14] SCHMIDT, G., 1928: Burgen Westböhmens. II. Teil. Mies.

[15] SCHUSTER, T., 1911: Burg und Ruine Pfraumberg, Unser Egerland. Monatsschrift für Volks- und Heimatkunde XV, 119–120, 121.

[16] SOKOL, P., 2014: Archeologie na hradě Přimda – Archaeology at Přimda Castle, Památky západních Čech 4, 53–68.

[17] SOKOL, P., 2014a: K podobě, funkční struktuře a původu románského donjonu hradu Přimda – Zur Gestalt, Funktionsstruktur und Herkunft des romanischen Donjons der Burg Přimda. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2014, 5–22. Plzeň.

[18] SOKOL, P.–WIZOVSKÝ, T., 2004: Hrad Přimda – archeologický výzkum, ikonografická analýza a rozbor malt – Burg Přimda – Untersuchung, ikonographische und Mörtelanalyse, CB 9, 335–348.

[19] ŠIROKÝ, R.–NOVÁČEK, K., 1998: K počátkům Norimberské cesty na Tachovsku – Zu den Anfängen des Nürnbergerweges auf dem Gebiet von Tachov, AH 23, 59–71.

[20] KŘIVÁNEK, R., 2014: Přimda, okr. Tachov. Závěrečná zpráva o geofyzikálním průzkumu, rkp. ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[21] KUDRNOVSKÝ, M., 2014: Geodetické zaměření hradu Přimda. Průvodní a technická zpráva, rkp. ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[22] KUDRNOVSKÝ, M., 2014a: Geodetické zaměření terénu hradu Přimda. Technická zpráva, rkp. ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[23] LÍBAL, D.–HYZLER, J.–HOLANOVÁ, E.–NYKODÝMOVÁ, M., 1966: Přimda. Stavebně historický průzkum. Pasport SÚRPMO 1966, rkp. ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[24] SOKOL, P., 2014b: Zřícenina hradu Přimda. Aplikace dokumentačních a prospekčních metod v areálu hradní zříceniny v roce 2014. Nálezová zpráva z 2014, rkp. ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[25] SOKOL, P.–SEDLÁKOVÁ, Ž., 2014: Archeologický atlas NKP zřícenina hradu Přimda. Prostorová identifikace výzkumů a terénních zásahů v areálu hradu v letech 1879–2012. Rkp. ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[26] ARCHEOLOGICKÝ ATLAS ZŘÍCENINY HRADU PŘIMDA: http://npu.maps.arcgis.com/home/item.html?id=cef82a164099418aa9a8ac2b5c41c9a9, případně

[27] ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, mapové aplikace: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/index.php?start_y=670000&start_x=1070000, cit. 14. 9. 2012.