Výskum hradu Dobrá Niva v rokoch 2013 a 2014

Název: Výskum hradu Dobrá Niva v rokoch 2013 a 2014
Variantní název:
  • Research into the Dobrá Niva castle in 2013–2014
  • Die Grabungen auf Burg Döbring (Dobrá Niva) in den Jahren 2013 und 2014
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 583-595
Rozsah
583-595
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cieľom príspevku je predstaviť a interpretovať nálezovú situáciu na NKP Hrad Dobrá Niva v katastrálnom území obce Podzámčok, okres Zvolen. Archeologický výskum uskutočnený v rokoch 2013 a 2014 priniesol nové informácie o vrcholno- a neskorostredovekom až novovekom hrade Dobrá Niva z hľadiska materiálnej kultúry i stavebno-konštrukčnom vývoji hradného paláca a predhradia. Deštruktívny i nedeštruktívny archeologický výskum hradu, kombinovaný so štúdiom prameňov, pomohol k spresneniu pôdorysu hradného paláca a poznaniu doteraz neznámych prestavieb. Doplnené boli zároveň aj údaje o chronológii osídlenia a existencii drevenej palisády v blízkosti terénnej hrany vo východnej časti predhradia.
This contribution sets out to present and interpret the context of excavations at the Dobrá Niva castle, a national cultural monument, in the cadastral zone of the Podzámčok village, Zvolen district. Archaeological research conducted in the years 2013 and 2014 brought new information about the high and late medieval – early modern age castle as regards its material culture and the building development of the palace and the bailey. Destructive and non-destructive archaeological research of the castle combined with the study of sources helped specify the ground plan of the palace and identify hitherto unknown reconstructions. At the same time, information about the settlement chronology and the existence of a wooden palisade near the geological fault in the eastern section of the bailey was expanded.
Note
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) číslo 1/0208/15 Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Projekts der Wissenschaftlichen Förderagentur des Ministeriums für Schulwesen, Wissenschaft, Forschung und Sport der Republik Slowakei und der Slowakischen Akademie der Wissenschaften (VEGA) Nr. 1/0208/15 Der Mensch und die Berge im Verlauf der Zeit – von den urzeitlichen Burgwällen bis zu den Burgen des Mittelalters.
Reference
[1] BELJAK, J., a kol., 2014: Pustý hrad vo Zvolene. Dolný hrad 2009–2014. Zvolen – Nitra.

[2] BELJAK, J.–PAŽINOVÁ, N., 2014: Praveké a stredoveké osídlenie z pohľadu archeológie. In: Dobrá Niva. Monografia obce (Očenášová-Štrbová, S., ed.), 45–52. Dobrá Niva.

[3] GINDL, J., 1967: Význam zvolensko-dobronivského panstva pre stredoslovenské baníctvo. In: Historický zborník kraja III, 331–336. Banská Bystrica.

[4] JANŠÁK, Š., 1930: Staré osídlenie Slovenska, Sborník muzeálnej Slovenskej spoločnosti XXIV, 60–61.

[5] KNAUZ, N.–NAGY, I., edd., 1862: Eszterházy Sándor Urbariuma Anno 1668. Magyar Tudományos Értekező. II. köt., V és VI füz. (Ifj. Kubinyi, F., ed.), 466–467. Budapest.

[6] KOPČAN, V.–KRAJČOVIČOVÁ, K., 1983: Slovensko v tieni polmesiaca. Martin.

[7] KUBÍNYI, F., 1859: Zólyommegye műemlékei, Arch. Közlemények I, 17–46.

[8] MÁCELOVÁ, M., 1990: Stredoveký sídliskový objekt v Dubovom, Archeologické výskumy a nálezy v roku 1988, 108.

[9] MALINIAK, P., 2014: Stredoveké mestečko a jeho obyvatelia. In: Dobrá Niva. Monografia obce (Očenášová-Štrbová, S., ed.), 53–58. Dobrá Niva.

[10] MALINIAK, P., 2014a: Z histórie v ranom novoveku. In: Dobrá Niva. Monografia obce (Očenášová-Štrbová, S., ed.), 59–66. Dobrá Niva.

[11] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[12] SLÁVIK, J., 1898: Dejiny dobronivskej evanjelickej cirkve, niektoré dávnejšie deje kráľovského výsadného mestečka Dobronivej a okolia. Ružomberok.

[13] ZÁVADOVÁ, K., 1974: Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov, ako ich znázornili rytci a ilustrátori v XVI., XVII. a XVIII. storočí. Bratislava.