Príspevok k datovaniu vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici

Název: Príspevok k datovaniu vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici
Variantní název:
  • Contribution to the dating of the origin of the Rotunda of St. George in Nitrianska Blatnica
  • Ein Beitrag zur Datierung der Entstehung der St. Georgsrotunde in Nitrianska Blatnica
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 683-689
Rozsah
683-689
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok referuje o výsledku chronometrického výskumu predrománskeho muriva Rotundy sv. Juraja v katastri Nitrianskej Blatnice. Výskum bol realizovaný 14C meraním antropogénneho kalcitu primárnej maltoviny. Priniesol prvý predbežný výsledok ponúkajúci odbornú diskusiu i pracovný podklad pre ďalší chronometrický výskum.
This article presents the outcome of chronometric research into pre-Romanesque masonry of the Rotunda of St. George in the Nitrianska Blatnica cadastral zone. The research was conducted by means of 14C measurements of anthropogenic calcite in the primary mortar. The results prompt a specialist discussion and will also serve as groundwork for further chronometric research.
Note
Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0598-10.
Die Entstehung der vorliegenden Arbeit wurde von der Agentur zur Förderung von Forschung und Entwicklung auf Grundlage des Vertrags Nr. APVV-0598-10 gefördert.
Reference
[1] Archeologická chronometria na Slovensku [on-line]. Dostupné z: http://www.c14.sk, cit. 4. 6. 2015.

[2] BARTA, P.–BÓNA, M.–KELEŠI, M., 2015: Chronometrický výskum nadzemných murív Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom v rokoch 2010–2014 – Die chronometrische Untersuchung der oberirdischen Gemäuer der St. Georgskirche in Kostoľany pod Tribečom aus den Jahren 2010–2014, AH 40, 691–709.

[3] BARTA, P.–HAJNALOVÁ, M.–MUSILOVÁ, M., 2014: Rádiouhlíkové datovanie archeologických vzoriek z objektov z doby laténskej na Bratislavskom hrade: úvod k riadenej kalibrácii 14C dát. Prednáška na konferencii "Bratislavský hrad: dejiny, výskum a obnova", Bratislava, 22.–23. 9. 2014.

[4] BÓNA, M., 2014: Výsledky umelecko-historického a architektonicko-historického výskumu r. k. Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. In: Musaica XXVIII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 127–161. Bratislava.

[5] BRONK RAMSEY, CH., 2009: Bayesian analysis of radiocarbon dates, Radiocarbon 51, 337–360. | DOI 10.1017/S0033822200033865

[6] DORICA, J., 2010: Rotunda sv. Juraja vo výsledkoch reštaurátorského výskumu v roku 2009. In: Nitrianska Blatnica (Trsťan, D., ed.), 168–179. Nitrianska Blatnica.

[7] DORICA, J., 2011: Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici v pohľade nových zistení. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja: Zborník zo seminára a katalóg ku výstave (Valeková, A., ed.), 113–128. Nitra.

[8] DORICA, J., 2013: Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici. Jej nové miesto medzi najstaršími sakrálnymi stavbami na Slovensku, Historická revue Špeciál, 62–67.

[9] FOLK, R. L.–VALASTRO, S., 1976: Successful Technique for Dating of Lime Mortar by Carbon-14, Journal of Field Archaeology 3, 203–208. DOI: 10.2307/529387 | DOI 10.2307/529387

[10] FORSTER, Gy., ed., 1906: Magyarország műemlékei II. Budapest.

[11] LUKAČKA, J., 2002: Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku. Bratislava.

[12] REIMER, P. J. et al., 2013: Reimer, P. J.–Bard, E.–Bayliss, A.–Beck, J. W.–Blackwell, P. G.–Bronk Ramsey, C.–Grootes, P. M.–Guilderson, T. P.–Haflidason, H.–Hajdas, I.–Hatte, C.–Heaton, T. J.–Hoffmann, D. L.–Hogg, A. G.–Hughen, K. A.–Kaiser, K. F.–Kromer, B.–Manning, S. W.–Niu, M.–Reimer, R. W.– Richards, D. A.–Scott, E. M.–Southon, J. R.–Staff, R. A.–Turney, C. S. M.–Van Der Plicht, J., IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP, Radiocarbon 55, 1869–1887. | DOI 10.2458/azu_js_rc.55.16947

[13] REJTHAR, R., 1975: Nitrianska Blatnica, Rotunda sv. Juraja. Zámer pamiatkovej úpravy, ulož. v Ústrednom archíve PÚ SR v Bratislave, sign. T 5124.

[14] RINGBOM, A. et al., 2014: Ringbom, A.–Lindroos, A.–Heinemier, J.–Sonck-Koota, P., 19 years of mortar dating: learning from experience, Radiocarbon 56, 619–635. DOI: 10.2458/56.17469 | DOI 10.2458/56.17469

[15] RUTTKAY, A., 1977: Výskum zaniknutého včasnostredovekého sídliska, architektúry a pohrebiska pri Nitrianskej Blatnici v roku 1976. In: AVANS 1976, 243–251. Nitra.

[16] RUTTKAY, A., 1978: Nitrianska Blatnica. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku (Chropovský, B., ed.), 143–144. Bratislava.

[17] RUTTKAY, A., 1980: Výsledky výskumu v Nitrianskej Blatnici v roku 1979. In: AVANS 1979, 185–191. Nitra.

[18] RUTTKAY, A., 1989: Nitrianska Blatnica. In: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia, I/2 (Bialeková, D., ed.), 347–348. Nitra.

[19] RUTTKAY, A., 1998: Zur frühmittelalterlichen Hof-, Curtis und Curia regalis – Frage in der Slowakei. In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa (Henning, J.–Ruttkay, A. T., edd.), 405–417. Bonn.

[20] RUTTKAY, A., 2005: Sídla spoločenských elít na strednom Ponitrí v 9.–13. storočí. In: Ruttkay, M., Dávne dejiny Nitry a okolia, 77–90. Nitra.

[21] RUTTKAY, A., 2011: Najstaršie sakrálne stavby na území Nitrianskeho samosprávneho kraja vo svetle archeologických výskumov. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník zo seminára a katalóg ku výstave (Valeková, A., ed.), 39–58. Nitra.

[22] RUTTKAY, A., 2013: Včasnostredoveký sídliskový komplex a Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici, Historická revue Špeciál, 55–61.

[23] SABADOŠOVÁ, E.–HAVLÍK, M., 2008: Kopčany – Kostol sv. Margity Antiochijskej. Umelecko-historický výskum južnej a západnej fasády lode kostola s vyhodnotením reštaurátorských nálezov počas odstraňovania omietok, ulož. v Archíve KPÚ v Trnave.

[24] SÚPIS 1968: Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. II. Bratislava.

[25] ZEMAN, A., 2009: Výsledky výzkumu malt z kostela sv. Juraja z Kostolan pod Tribečom. Brandýs nad Labem, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.