Nález židovské rituální lázně – mikve – v Chrudimi : záchranný archeologický výzkum na Jánském předměstí v roce 2013

Název: Nález židovské rituální lázně – mikve – v Chrudimi : záchranný archeologický výzkum na Jánském předměstí v roce 2013
Variantní název:
  • The find of the Mikveh Jewish ritual bath in Chrudim : rescue archaeological research in the Jánské předměstí suburb in 2013
  • Der Fund eines rituellen jüdischen Tauchbades – einer Mikwe – in Chrudim : die archäologische Rettungsgrabung in der Johannesvorstadt im Jahr 2013
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 895-911
Rozsah
895-911
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek seznamuje s výsledky záchranného archeologického výzkumu na bývalém Jánském předměstí východočeského města Chrudimi. Kontinuální osídlení je doloženo od 13. století na ploše pěti parcel se zástavbou v pěti až šesti chronologických etapách. Hmotná kultura města a předměstí se podle nálezů v období 15. až 18. století nelišila. Významným nálezem je odkrytí židovské rituální lázně – mikve, datované na základě písemných zpráv před rok 1656, resp. 1660, a pravděpodobně užívané od 16. století.
This contribution presents the results of rescue archaeological research in the former Jánské předměstí suburb in the town of Chrudim, eastern Bohemia. Continuous settlement has been recorded there from the 13th century in the area of five built-up plots, in five or six chronological phases. Judging by the finds, the material culture of the town and the suburb did not differ in the 15th-18th centuries. One major find was the mikveh Jewish ritual bath dated, on the basis of written sources, before the years 1656/1660, and probably used from the 16th century onwards.
Reference
[1] FLORIÁN, Č., 1914: Nález historické keramiky v Chrudimi, PA XXVI, 67–69.

[2] FLORIÁN, Č., b. d.: Topografie města Chrudimi, rukopis ulož. v osobním fondu "Čeněk Florián" ve Státním okresním archivu v Chrudimi.

[3] FROLÍK, J., 1980: Archeologické nálezy z prostoru továrny Transporta, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 7, 65–78.

[4] FROLÍK, J., 2003: Kachle Chrudimska. Sbírky Regionálního muzea v Chrudimi 5/II. Chrudim.

[5] FROLÍK, J., 2006: Chrudim – raně středověké centrum jižní části východních Čech (Archeologie a 950. výročí první písemné zmínky) – Chrudim – frühmittelalterliches Zentrum des südlichen Teils Ostböhmens (Archäologie und 950. Jahresgedächtnis der ersten Erwähnung), AH 31, 7–19.

[6] FROLÍK, J., 2012: Archaeological examination of medieval towns in Bohemia (An overview by an archaeologist), Analecta Archaologica Ressoviensis 7, 67–109.

[7] FROLÍK, J.–HAZLBAUER, Z.–RÜCKEROVÁ, A., 1995: Chrudimský hrnčířský rod Medků a jeho kamnářské výrobky – Töpfergeschlecht Medek von Chrudim und die Kachelnerzeugnisse, AH 20, 523–538.

[8] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2010: Záchranný archeologický výzkum v Chrudimi, Hradební ulici, v roce 2006, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 3–28.

[9] FROLÍK, J.–PECINOVSKÁ, M.–VEPŘEKOVÁ, J., 2014: Neolitický dlouhý dům z Chrudimi – Masarykova náměstí. Předběžná zpráva – Ein neolithisches Langhaus aus Chrudim – Masaryk-Platz. Verläufiger Bericht. In: Archeologie východních Čech – Supplementum 1. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, 78–86. Hradec Králové.

[10] FROLÍK, J.–PECINOVSKÁ, M.–VEPŘEKOVÁ, J., 2014a: Záchranný výzkum při stavbě podzemních garáží u hotelu Bohemia v Chrudimi– Rettungsgrabung beim Bau der Untergrundgaragen des Hotels Bohemia in Chrudim. In: Zprávy ČAS – Supplément 93. Archeologické výzkumy v Čechách 2013. Sborník referátů z informačního kolokvia, 47–48. Praha.

[11] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1984: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Chrudimi na Kateřinském předměstí, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 11, 72–73.

[12] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1990: Soubor pozdněstředověké keramiky z Chrudimi – Husovy ulice – A group of late Mediaeval pottery from the town of Chrudim (Husova street), Studies in Post-Medieval Archaeology 1, 269–284.

[13] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny – Chrudim Region (East Bohemia) in the Early Middle Ages. Development of Settlement and Related Structural Changes – Das Chrudimer Land im Frühmittelalter. Die Entwicklung der Besiedlung und seine strukturellen Probleme. Hradec Králové.

[14] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1996: Počátky Kateřinského předměstí z pohledu archeologie, Chrudimský vlastivědný sborník 1, 3–28.

[15] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1997: Die Chrudimer Siedlung biem Hl. Kreuz und ihre Bedeutung für die Anfänge der Stadt. In: Život v archeologii středověku, 176–184. Praha.

[16] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života – Chrudim in prehistory and the Middle Ages. Pictures of everyday life – Chrudim in der Urgeschichte und im Mittelalter. Bilder aus dem Alltagsleben. Chrudim.

[17] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998a: Chrudim – od slovanského hradiště k vrcholně středověkému městu – Chrudim – from the Slavic hillfort to the town of High Middle Ages. In: Kultura Średniowiecznego Śląska i Czech. "Rewolucja" XIII wieku. Międzynarodowe sympozjum 3, 113–120. Wrocław.

[18] HARCK, O., 2014: Archäologische Studien zum Judentum in der europäischen Antike und dem zentraleuropäischen Mittelalterlicher. Petersberg.

[19] KOBETIČ, P.–PAVLÍK, T.–ŠULC, I., 2005: Chrudim. Vlastivědná encyklopedie. Praha.

[20] LANGOVÁ, A.–RŮŽIČKOVÁ, R., 2006: Židé v Chrudimi. Chrudim.

[21] POCHE, E., 1977: Umělecké památky Čech 1. A–J. Praha.

[22] RŮŽIČKOVÁ, R.–LANGOVÁ, A., 2006: Stopy Židů v Pardubickém kraji – Traces of the Jews in the Pardubice Region. Pardubice.

[23] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska 1. A–I. Praha.

[24] ŠUŠOLOVÁ, J.–HADACZ, R., 2013: Chrudim, hotel Bohemia 2013. Chemické, fyzikální a mikromorfologické zhodnocení odebraných vzorků zemin, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TP-2013-2766.

[25] VLČEK, P., 1996: Umělecké památky Prahy. Staré Město. Josefov. Praha.

[26] ZAPHIROPOULOU, F., 2007: Delos. Monuments and Museum. Athens.

[27] ZAVŘEL, J., 2013: Chrudim 2013. Podzemní parking hotelu Bohemia. Vyhodnocení geologických poměrů archeologické lokality, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TP-2013-2753.