Kožené artefakty z České ulice v Brně

Název: Kožené artefakty z České ulice v Brně
Variantní název:
  • Leather artefacts from Česká Street, Brno
  • Artefakte aus Leder aus der Brünner Straße Česká
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 913-927
Rozsah
913-927
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá koženými artefakty pocházejícími ze zásypů několika zaniklých jímek odkrytých v centru města Brna. V souboru, který čítá necelých tři sta nálezů, jsou téměř výhradně zastoupeny různé části obuvi. Ty bylo možné ve výjimečných případech přiřadit k sobě, ve dvou dokonce zkompletovat téměř do původního celku. Převážnou část však tvoří neidentifikovatelné fragmenty, často ve velmi špatném stavu. Celý soubor tedy tvoří záměrně vyhozený odpad, část z něj pravděpodobně přímo z ševcovské dílny. Pomocí dendrochronologie je datován do rozmezí 13. až 15. století.
This article discusses leather artefacts from the fills of several defunct refuse pits excavated in the centre of Brno. The series comprises nearly three hundred items, almost exclusively different parts of footwear. In some exceptional cases these could be matched, and in two cases they even made almost a complete shoe. The major part of the series consists of unidentifiable fragments, often in very bad repair. The series can be defined as disposed-of waste, partially probably from a shoemaker's workshop. It is dated by means of dendrochronology to the period between the 13th and 15th centuries.
Reference
[1] ALBRECHT, L.–ELBURG, R., 2014: Stielfel und Lersen als Bergmannsbekleidung aus dem späten 13. Jahrhundert, ArcheoMontan 2014, 229–241.

[2] DEJMAL, M.–HOCH, A., 2013: Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou – Lederartefakte von der Burg in Veselí nad Moravou (Wessely an der March), AH 38, 653–671.

[3] FLODROVÁ, M., 2015: Nároží České a Jakubské ulice v Brně v první polovině 14. století. In: Archivum amicus historici est (Červená, R., ed.), 124–138. Brno.

[4] GOUBITZ, O., 2001: Stepping through Times: Archaeological Footwear from Prehistoric Times until 1800. Zwolle.

[5] GREW, F.–NEERGAARD, M., 2010: Shoes and Pattens. Medievals finds from excavations in London 2. London.

[6] HOCH, A., 2015: Kožené artefakty z Jihlavy, Archeologické výzkumy na Vysočině 4/2013, 39–61.

[7] HŘIBOVÁ, M.–GŘEŠÁK, V., 2012: Analýza gotické obuvi na malbách v kostele sv. Jakuba Většího ve Slavětíně nad Ohří. In: Obuv v historii: Sborník materiálů ze VI. mezinárodní konference, Zlín 12.–14. října 2010, 124–134. Zlín.

[8] JAN, L.–PROCHÁZKA, R., 2013: Vznik institucionálního města. In: Dějiny Brna 2 (Jan, L., ed.), 32–59. Brno.

[9] KOWALSKA, A. B., 2010: Wytwórczość skórzana we wczesnośredniowiecznym Szczecinie. Szczecin.

[10] KRÁSA, J., 1990: České iluminované rukopisy 13./16. století. Praha.

[11] MOULD, Q.–CARLISLE, I.–CAMERON, E., 2003: Craft, Industry and Everyday Life: Leather and Leatherworking in Anglo-Scandinavian and Medieval York. York.

[12] PROCHÁZKA, R., 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna (k otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech) – Entstehung der mittelalterlichen Stadt – Beispiel Brünn (Zur Frage der Widerspiegelung der Gesellschaftsveränderung in archäologischen Quellen). In: Brno a jeho region. Mediaevalia archaeologica 2 (Ježek, M., ed.), 7–158. Praha – Brno.

[13] SHROMÁŽDILOVÁ, I., 2001: Kožedělná výroba ve středověkém Brně – Die Lederverarbeitung im mittelalterlichen Brünn, BMD 15, 33–61.

[14] SCHNACK, K., 1994: Mittelalterliche Lederfunde aus Konstanz. Stuttgart.

[15] SWANN, M. J., 1995: Historie módních stylů obouvání, západní Evropa. In: Obuv v historii: Sborník materiálů z I. mezinárodní konference, Zlín 19.–21. září 1994, 63. Zlín.

[16] VIČAR, O., 1965: Místopis Brna v polovici 14. století, BMD 7, 242–283.

[17] VOLKEN, M., 2014: Archaeological Footwear: Development of shoe patterns and styles from Prehistory till the 1600s. Assen.

[18] WYWROT-WYSZKOWSKA, B., 2009: Skórnictwo w lokacyjnym Kolobrzegu. XIII–XV wiek. Szczecin.

[19] ZEMAN, F.–POTŮČEK, V., 1965: Technologie rukodílné výroby obuvi pro I. ročník odborných učilišť a učňovských škol. Praha.

[20] Carson, I. M., 1996–2005: Footwear of the middle ages [on-line]. Dostupné z: http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/shoe/SHOEHOME.HTM, cit. 21. 3. 2015.

[21] Hausbuch der Mendelschen Zwölfbruderstiftung, Band 1, folio 17 verso [on-line]. Dostupné z: http://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317-17-v, cit. 30. 3. 2015.

[22] Hausbuch der Mendelschen Zwölfbruderstiftung, Band 1, folio 23 recto [on-line]. Dostupné z: http://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317-23-r, cit. 30. 3. 2015.

[23] The Morgan Library Museum, The Crusader Bible, Manuscript, fol. 32v [on-line]. Dostupné z: http://www.themorgan.org/collection/crusader-bible/64, cit. 30. 3. 2015.