Vyhodnocení souboru brněnské raně středověké keramiky z ulice Spálená (okr. Brno-město)

Název: Vyhodnocení souboru brněnské raně středověké keramiky z ulice Spálená (okr. Brno-město)
Variantní název:
  • Evaluation of an assemblage of early medieval pottery from Spálená Street in Brno (Brno-město District)
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 2, s. [109]-135
Rozsah
[109]-135
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Práce se zabývá raně středověkou keramikou, která byla nalezena v kulturních vrstvách při výzkumu na ulici Spálená v centru Brna. Získaný keramický materiál byl zpracován pomocí statistických analýz, jmenovitě kvantifikace, jejichž výsledky se zobrazily jak formou tabulek, tak formou grafů. Nejprve bylo potřeba rekonstruovat postdepoziční procesy a zjistit míru homogenity keramického materiálu v jednotlivých vrstvách. Následně byla keramika analyzována z hlediska materiálu, tvarů okrajů a motivů výzdoby. V poslední části práce byly získané výsledky porovnány s analogiemi z brněnských i vzdálenějších souborů a absolutně datovány. V Brně – Spálené ulici byly v rámci raně středověké keramiky rozlišeny tři chronologické fáze, které sahají od 7. století po konec 12. století.
The paper deals with early medieval pottery which was discovered in occupation lay¬ers during excavations in Spálená Street in the centre of Brno. The ceramic material obtained was analysed using statistical methods, namely quantification, whose results are displayed in tables and graphs. First, it was necessary to reconstruct post-depositional processes and determine the homogeneity rate of ceramic finds in individual layers. Subsequently, pottery was analysed with regard to clay material, rim shapes, and decorative patterns. In the last part of the work, the results obtained were compared to analogical collections from Brno and the surroundings and dated pre¬cisely. Among the early medieval pottery from Spálená Street, three chronological phases were distinguished, ranging from the 7th century to the end of the 12th century.
Reference
[1] Čapek, L. 2010: Depoziční a postdepoziční procesy středověké keramiky na parcelách Českých Budějovic: případová studie z domu čp. 16. Plzeň.

[2] Čižmářová, J. 1994: Sídliště ze starší doby hradištní v Brně-Starém Lískovci, Pravěk NŘ 4, 271–288.

[3] Dohnal, V. 2005: Olomoucký hrad v raném středověku II. Olomouc.

[4] Doležel, M. 2010: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech odpadních jímek z nádvoří Staré radnice v Brně. Brno (bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU, http://is.muni.cz/th/200494/ff_b).

[5] Goš, V. 1977: Slovanská keramika 10.–13. století na severní Moravě, Vlastivědný věstník moravský 26, 291–303.

[6] Jordánková, H. – Loskotová, I. 2006: K předlokačnímu osídlení Brna, Archaeologia historica 31, 119–130.

[7] Macháček, J. 2000: K absolutní a relativní chronologii keramiky středodunajské kulturní tradice na jižní Moravě, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 5, 25–55.

[8] Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno.

[9] Mazuch, M. 2013: Velkomoravské keramické okruhy a tzv. mladší velkomoravský horizont v Mikulčicích. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 45. Brno.

[10] Nekuda, R. 1984: Příspěvek k charakteristice mladohradištní keramiky na Moravě, Časopis Moravského muzea 69, 23–47.

[11] Nekuda, V. 2000: Mstěnice 3. Zaniklá středověká ves. Raně středověké sídliště. Brno.

[12] Nováček, K. 2003: Rezidualita v městských souvrstvích. In: Šmejda, L. – Vařeka, P. (eds.), Sedmdesát neustupných let. Sborník k životnímu jubileu prof. Evžena Neustupného. Plzeň, 131–146.

[13] Parma, D. 2001: K problematice zázemí přerovského hradu v mladohradištním období, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 6, 177–195.

[14] Pokorná, L. 2005: Vyhodnocení materiálu ze záchranného archeologického výzkumu části slovanské osady z Prostějova U sv. Anny. Brno (rkp. seminární práce, ulož. na ÚAM FF MU).

[15] Pokorná, L. 2007: Středohradištní keramika na střední Moravě. Brno (magisterská diplomová práce na ÚAM FF MU, http://is.muni.cz/th/65101/ff_m).

[16] Poláček, L. 1998: Graphittonkeramik aus Mikulčice. In: Poláček, L. (Hrsg.), Frühmittelalterliche Graphittonkermik in Mitteleuropa. Naturwissenchaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice IV. Brno, 127–198.

[17] Procházka, R. 1984: Pozdně hradištní keramika v některých moravských regionech, Archeologické rozhledy 36, Praha, 430–442.

[18] Procházka, R. 1992: Záchranný výzkum slovanského sídliště v Kuřimi, okr. Brno-venkov, Pravěk NŘ 2, 317–342.

[19] Procházka, R. 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna (K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech). In: Ježek, M. – Klápště, J. (eds.), Mediaevalia archaeologica 2. Praha – Brno, 7–158.

[20] Procházka, R. 2007: Příloha 1. Deskripční systém brněnské keramiky. In: Procházka, R. – Peška, M., Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století, Přehled výzkumů 48, 233–270.

[21] Procházka, R. 2009: Moravská keramika kolem r. 1000 – otázka kontinuity a změny. In: Moździoch, S. (ed.), Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją. Spotkania Bytomskie VI. Wrocław, 151–186.

[22] Procházka, R. – Peška, M. 2007: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století, Přehled výzkumů 48, 143–299.

[23] Sedláčková, L. 2007: Česká 10. Brněnská městská parcela do poloviny 14. století v odrazu hmotné kultury. Brno (magisterská diplomová práce na ÚAM FF MU, http://is.muni.cz/th/53076/ff_m).

[24] Staňa, Č. 1960: Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně, Památky archeologické 51, 240–293.

[25] Staňa, Č. 1994: Die Entwicklung der Keramik vom 8. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts in Mittelmähren. In: Staňa, Č. (Hrsg.), Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Internationale Tagungen in Mikulčice I. Brno, 267–294.

[26] Staňa, Č. 1998: Die frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mittelmähren. In: Poláček, L. (Hrsg.), Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa. Naturwissenchaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice IV. Brno, 87–125.

[27] Staňa, Č. 2000: Pronikání Boleslava II. na Brněnsko ve světle archeologických objevů. In: Polanský, L. – Sláma, J. – Třeštík, D., Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II., 197–208.

[28] Staněk, P. 2010: Odraz hmotné kultury 13. a 14. století v archeologických pramenech na parcelách Starobrněnská 2–4, 6, 8 v Brně. Brno (bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU, http://is.muni.cz/th/217953/ff_b).

[29] Zubalík, J. 2008: Slovanská keramika z ulice Spálená (okr. Brno-město). Brno (bakalářská diplomová práce na ÚAM FF MU, http://is.muni.cz/th/145395/ff_b).

[30] Zůbek, A. 2002: Brno, ulice Spálená – kolektor. Brno (nálezová zpráva č. j. 1/02, Archaia Brno, o. p. s.).