Theoretische Modelle und aktuelles museales Ausstellungswesen im Spiegel des Theorems der Musealität

Název: Theoretische Modelle und aktuelles museales Ausstellungswesen im Spiegel des Theorems der Musealität
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 2, s. 33-41
Rozsah
33-41
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article deals with the question of the actuality of the theorem of museality – the basic thought of the museological theory, which was established by Zbyněk Z. Stránský. To examine this phenomenon for today’s museum communication recent museum exhibitions in Austria are analyzed. The actual trend develops towards interactivity, participation and musealisation by linking internal and external museum space. Presentations mentioned in the article respond to process of the democratization of knowledge and show the number of possible interpretations of past and present. Generally, the philosophical and historical question arises – whether this "democratization" trend in museums in the end contribute only to (certainly commendable) promotion of plurality interpretation of history, or also to an undesirable break-up of critical historical thinking, which can be witnessed, for example, in internet discussions.
Příspěvek se zabývá otázkou reálné existence teorému muzeality – základní myšlenky muzeologické teorie, která byla vytvořena Zbyňkem Z. Stránským. V rámci výzkumu tohoto fenoménu a jeho významu pro dnešní muzejní komunikaci jsou analyzovány nedávno uskutečněné muzejní výstavy v Rakousku. Současný trend směřuje k interaktivitě, participaci a muzealizaci propojením vnitřního a vnějšího prostoru muzea. V příspěvku zmíněné prezentace reagují na proces demokratizace vědomostí a ukazují na množství možných interpretací minulosti a současnosti. Celkově tedy vyvstává filozofická a historická otázka a to, zda-li tento demokratizační trend v muzeu nakonec přispívá jen k (jistě chvályhodné) podpoře plurality historických interpretací, nebo spíše k nežádoucímu rozpadu historického myšlení, kterého můžeme být svědky např. v internetových diskuzích.