Pohřebiště Pražského hradu a možnosti jejich sociální interpretace

Název: Pohřebiště Pražského hradu a možnosti jejich sociální interpretace
Variantní název:
  • Prague Castle burial grounds and their possible social interpretation
  • Die Gräberfelder der Prager Burg und Möglichkeiten ihrer sozialen Interpretation
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 101-122
Rozsah
101-122
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Po archeologické stránce byla vyhodnocena raně středověká pohřebiště v areálu Pražského hradu a nejbližším zázemí se zaměřením na možný sociální status pohřbených (hrobová výbava, úpravy hrobových jam a hrobů, uspořádání pohřebišť, demografické ukazatele). Takto stanovený sociální status pohřbených byl ověřován analýzou izotopů stravy. U dvou pohřebišť byl doložen vysoký status pohřbených, kterému odpovídá strava s vysokým obsahem živočišných proteinů. Stejné pozorování platí pro ojedinělé elitní hroby. Pro dvě pohřebiště související s vesnickým (zemědělským) zázemím se předpokládá nižší zastoupení stravy s obsahem živočišných proteinů a nízká variabilita získaných dat.
Medieval burial grounds located within the Prague Castle complex and its immediate hinterland were investigated in archaeological terms, with focus on the possible social status of the buried (grave goods, adjustment of the burial pits and graves, the layout of the burial grounds, demographic markers). Social status data provided by the research was confronted with the results of stable isotope analysis of diet. Two burial grounds showed a high social status of the people buried there, corresponding to food with a high content of animal proteins. The same is true for solitary graves of social elites. For two burial grounds connected with the rural (agricultural) hinterland, a lower proportion of animal proteins is presumed, as well as a low variability of the acquired data.
Note
Článek vznikl za finanční podpory projektu 14-36938G "Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech" podporovaného Grantovou agenturou ČR a za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2015/19 a 2016/19, 00023272).
Der vorliegende Beitrag entstand mit finanzieller Unterstützung des von der Förderagentur der Tschechischen Republik geförderten Projekts 14-36938G "Mittelalterliche Population im Zentrum und auf dem Lande. Archäologie, Bioarchäologie und Genetik auf den Gräberfeldern der Prager Burg, Mittel- und Ostböhmens" sowie mit der vom Ministerium für Kultur im Rahmen der institutionellen Finanzierung einer langfristigen konzeptuellen Entwicklung der Forschungsorganisation Nationalmuseum (DKRVO 2015/19 und 2016/19, 00023272) gewährten finanziellen Unterstützung.
Reference
[1] BARRETT, J. H.–RICHARDS, M. P., 2004: Identity, gender, religion and economy: new isotope and radiocarbon evidence for marine resource intensification in early historic Orkney, Scotland, UK, European Journal of Archaeology 7(3), 249–271. | DOI 10.1177/1461957104056502

[2] BEAUMONT, J. a kol., 2013: Beaumont, J.–Geber, J.–Powers, N.–Wilson, A.–Lee-Thorp, J.–Montgomery, J., Victims and survivors: stable isotopes used to identify migrants from the Great Irish Famine to 19th century London, American Journal of Physical Anthropology 150(1), 87–98.

[3] BECKER, M. J., 2000: Human Skeletal Remains Recovered from Excavations in the Area of the Church of Virgin Mary, Prague Castle, Czech Republic. In: Frolík, J.–Maříková-Kubková, J.–Růžičková, E.–Zeman, A., Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Výpověď archeologických pramenů. Castrum Pragense 3, 289–354. Praha.

[4] BECKER, M. J., 2001: Human Skeletons Excavated from a Series of "cemetery" Areas Within the Prague Castle, Czech Republic, rukopis ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Pražský hrad.

[5] BOCHERENS, H., 1992: Biogéochimie isotopique (13C, 15N, 18O) et paléontologie des vertébrés: applications à l'étude des réseaux trophiques révolus et des paléoenvironnements, disertační práce, Université Paris VI.

[6] BLAJEROVÁ, M., 1992: Kostrové pozůstatky z raně středověkého pohřebiště za Jízdárnou na Pražském hradě. Antropologický posudek ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., sign. TP 19930042.

[7] BLAJEROVÁ, M., 2006: Kostrové pozůstatky z pohřebiště u Jízdárny Pražského hradu – Die Skelette aus dem Gräberfeld bei der Reitschule der Prager Burg. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.2 – Katalog. Antropologie. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.), 177–234, 280–281. Praha.

[8] BLAŽKOVÁ-DUBSKÁ, G., 2006: Novověké pohřebiště u Jízdárny – Das neuzeitliche Gräberfeld bei der Reitschule. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.2 – Katalog. Antropologie. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.), 145–173, 279. Praha.

[9] BOHÁČOVÁ, I.–BLAŽKOVÁ, G., 2011: Pohřebiště na Loretánském náměstí v Praze – Hradčanech. Archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky – Burial Grounds at Loretánské Square in Prague – Hradčany. The archaeological excavation of Ivan Borkovský and results thereof. Castrum Pragense 11. Praha.

[10] BORKOVSKÝ, I., 1941: Das Wikingergrab auf der Prager Burg, Altböhmen und Altmähren 1, 171–182.

[11] BORKOVSKÝ, I., 1939–1946: Hrob bojovníka z doby knížecí na Pražském hradě – The grave of a warrior of the prince-period, PA XLII, 122–131, 221.

[12] BORKOVSKÝ, I., 1953: Kostel Panny Marie na Pražském hradě – Kostěl Bogorodicy v Pražskom kremle – Église de la Ste Vierge au Château de Prague, PA XLIV, 129–198.

[13] BŘEZINOVÁ, H.–TUREK, J., 1999: Šňůrové a raně středověké pohřebiště v severním předpolí Pražského hradu – archeologický výzkum v Lumbeho zahradě – The Corded Ware and early medieval cemetery in northern vicinity of Prague Castle. An archaeological excavation in the Lumbe Garden, AR LI, 653–687.

[14] DRAGOUN, Z., 2006: Raně středověká pohřebiště na předpolí Pražského hradu II – Frühmittelalterliche Gräberfelder auf dem Vorfeld der Prager Burg II. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.2 – Katalog. Antropologie. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.), 129–144, 279. Praha.

[15] ERIKSSON, G. a kol., 2008: Eriksson, G.–Linderholm, A.–Fornander, E.–Kanstrup, M.–Schoultz, P.–Olofsson, H.–Lidén, K., Same island, different diet: cultural evolution of food practice on Öland, Sweden, from the Mesolithic to the Roman Period, Journal of Anthropological Archaeology 27(4), 520–543. | DOI 10.1016/j.jaa.2008.08.004

[16] FROLÍK, J., 2005: Hroby přemyslovských knížat na Pražském hradě – Die Gräber der Přemyslidenfürsten auf der Prager Burg. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích – Das Bestatten auf der Prager Burg und Ihren Vorfeldern. Díl I.1 – Textová část. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.), 25–46. Praha.

[17] FROLÍK, J., 2013: Pohřebiště na II. nádvoří Pražského hradu – Das Gräberfeld auf dem II. Burghof der Prager Burg, AH 38, 91–105.

[18] FROLÍK, J., 2013a: Das Gräberfeld im Lumbe-Garten auf der Prager Burg – eine Fallstudiezur Untersuchung der Sozialstruktur des 10. Jahrhunderts. In: Soziale Gruppen und Gesellschaftstrukturen im westslawischen Raum, Beoiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 70 (Biermann, F.–Kersting, T.–Klammt, A., edd.), 33–42. Langenweissbach.

[19] FROLÍK, J., 2015: Pohřebiště na II. nádvoří Pražského hradu a u kostela Panny Marie. Díl I. Katalog. Castrum Pragense 14. Praha.

[20] FROLÍK, J.–MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.–RŮŽIČKOVÁ, E.–ZEMAN, A., 2000: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Výpověď archeologických pramenů – Die ältesten Kirchenbauten der Prager Burg aufgrind der archäologischen Quellen. Castrum Pragense 3. Praha.

[21] FROLÍK, J.–SMETÁNKA, Z., 2014: Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Díl I. Katalog. Castrum Pragense 12. Praha.

[22] FROLÍK, J. a kol., 2014: Pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Díl II. Studie. Castrum Pragense 12. Praha.

[23] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2014: Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva – Ein Gräberfeld aus dem 10. Jhdt. in Prag-Střešovice – vorläfiger Bericht, AH 39, 315–329.

[24] FULLER, B. T. a kol., 2012: Fuller, B. T.–De Cupere, B.–Marinova, E.–Van Neer, W.–Waelkens, M.–Richards, M. P., Isotopic reconstruction of human diet and animal husbandry practices during the Classical-Hellenistic, imperial, and Byzantine periods at Sagalassos, Turkey, American Journal of Physical Anthropology 149(2), 157–171. | DOI 10.1002/ajpa.22100

[25] GALUŠKA, L., 2005: Gehörten die in der Särgen bestattenen Personen zur Gesellschaftselite des Großmährischen Staré Město – Uherské Hradiště? In: Die Frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 25 (Kouřil, P., ed.), 193–207. Brno.

[26] HEDGES, R. E. a kol., 2007: Hedges, R. E.–Clement, J. G.–Thomas, C. D.–O'Connell, T. C., 2007: Collagen turnover in the adult femoral mid-shaft: modeled from anthropogenic radiocarbon tracer measurements, American Journal of Physical Anthropology 133(2), 808–816. | DOI 10.1002/ajpa.20598

[27] KATZENBERG, M. A., 2007: Stable isotope analysis: a tool for studying past diet, demography, and life history. In: Biological Anthropology of the Human Skeleton (Katzenberg, M. A.–Saunders, R., edd.), 411–441. Second Edition, Hoboken, NJ.

[28] KATZENBERG, M. A.–Weber, A., 1999: Stable isotope ecology and palaeodiet in the Lake Baikal region of Siberia, Journal of Archaeological Science 26(6), 651–659. | DOI 10.1006/jasc.1998.0382

[29] KAUPOVÁ, S., 2016: Průběžná zpráva. Analýza výživy populace Pražského hradu a jeho zázemí, ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Pražský hrad, čj. ARUP-1299/2016.

[30] KAUPOVÁ, S. a kol., 2014: Kaupová, S.–Herrscher, E.–Velemínský, P.–Cabut, S.–Brůžek, J., Urban and rural dietary patterns in early Medieval Central Europe (9th–10th century AD, Czech Republic). Abstract. Program of the 83rd Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists, American Journal of Physical Anthropology 153, 155.

[31] KJELLSTRÖM, A. a kol., 2009: Kjellström, A.–Storå, J.–Possnert, G.–Linderholm, A., Dietary patterns and social structures in medieval Sigtuna, Sweden, as reflected in stable isotope values in human skeletal remains, Journal of Archaeological Science 36(12), 2689–2699. | DOI 10.1016/j.jas.2009.08.007

[32] KOČÁR, P. a kol., 2010: Kočár, P.–Čech, P.–Kozáková, R.–Kočárová, R., Environment and economy of the Early Medieval settlement in Žatec. Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology 1(1–2), 45–60.

[33] KONVALINA, P.–MOUDRÝ, J.–KALINOVÁ, J., 2007: Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

[34] KUBKOVÁ, J., 1997: Ecce lignum crucis,in quo salus mundi pependit. In: Život v archeologii středověku – Das Lebenin der Archäologie des Mittelalters – Life in the Archaeology of the Middle Ages – La vie vue par l'archéologie medievale. Papers in Honor of Miroslav Richter and Zdeněk Smetánka (Kubková, J.–Klápště, J.–Ježek, M.–Meduna, P., edd.), 402–407. Praha.

[35] LE BRAS-GOUDE, G. a kol., 2013: Le Bras-Goude, G.–Herrscher, E.–Vaquer, J., Funeral practices and foodstuff behaviour: What does eat meat mean? Stable isotope analysis of Middle Neolithic populations in the Languedoc region (France), Journal of Anthropological Archaeology 32(3), 280–287.

[36] LE HURAY, J. D.–SCHUTKOWSKI, H., 2005: Diet and social status during the La Tene period in Bohemia: carbon and nitrogen stable isotope analysis of bone collagen from Kutná Hora-Karlov and Radovesice, Journal of Anthropological Archaeology 24(2), 135–147. | DOI 10.1016/j.jaa.2004.09.002

[37] LEE-THORP, J. A., 2008: On Isotopes and Old Bones, Archaeometry 50(6), 925–950. | DOI 10.1111/j.1475-4754.2008.00441.x

[38] LONGIN, R., 1971: New method of collagen extraction for radiocarbon dating, Nature 230, 241–242. | DOI 10.1038/230241a0

[39] MOUDRÝ, J., 2005: Pohanka a proso. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací.

[40] NITSCH, E. K. a kol., 2010: Nitsch, E. K.–Humphrey, L. T.–Hedges, R. E. M., The effect of parity status on δ15N: looking for the "pregnancy effect" in 18th and 19th century London, Journal of Archaeological Science 37(12), 3191–3199. | DOI 10.1016/j.jas.2010.07.019

[41] REITSEMA, L. J., 2013: Beyond diet reconstruction: Stable isotope applications to human physiology, health, and nutrition, American Journal of Human Biology 25(4), 445–456. | DOI 10.1002/ajhb.22398

[42] REITSEMA, L. J.–CREWS, D. E.–POLCYN, M., 2010: Preliminary evidence for medieval Polish diet from carbon and nitrogen stable isotopes, Journal of Archaeological Science 37(7), 1413–1423. | DOI 10.1016/j.jas.2010.01.001

[43] REITSEMA, L. J.–VERCELLOTTI, G., 2012: Stable isotope evidence for sex-and status-based variations in diet and life history at medieval Trino Vercellese, Italy, American Journal of Physical Anthropology 148(4), 589–600. | DOI 10.1002/ajpa.22085

[44] REITSEMA, L. a kol., 2013: Reitsema, L.–Kozłowski, T.–Makowiecki D., Human–environment interactions in medieval Poland: a perspective from the analysis of faunal stable isotope ratios, Journal of Archaeological Science 40(10), 3636–3646. | DOI 10.1016/j.jas.2013.04.015

[45] RUTGERS, L. a kol., 2009: Rutgers, L.–Van Strydonck, M.–Boudin, M.–Van der Linde, C., Stable isotope data from the early Christian catacombs of ancient Rome: new insights into the dietary habits of Rome's early Christians, Journal of Archaeological Science 36(5), 1127–1134. | DOI 10.1016/j.jas.2008.12.015

[46] SKLENÁŘ, K.–SLÁMA, J., 1976: Nález slovanských kostrových hrobů v bývalé Královské zahradě Pražského hradu v roce 1837 – Die Entdeckung slawischer Körpergräber im Königlchen arten der Prager Burg im J. 1837, AR XXVIII, 659–665, 720.

[47] SMETÁNKA, Z., 1988: Stopa magického jednání na pohřebišti za Jízdárnou Pražského hradu – A trace of magical procedure on the Early Mediaeval cemetery behind the Riding School of Prague Castle, Sborník Kruhu přátel Muzea hl. m. Prahy 1, 94–107.

[48] SOMMER, P., 1985: Hradištní pohřebiště v premonstrátské kanonii na Strahově – Das Burwall-Gräberfeld im Prämonstratenser Kanonikat in Prag-Strahov, Sborník Národního muzea v Praze – Acta Musei Nationalis Pragae 39, č. 3–4, 193–197.

[49] STRÁNSKÁ, P., 2013: Antropologický posudek č. 1142, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., sign. TP 20132608.

[50] STRÁNSKÁ, P., 2014: Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Praze- Střešovicích, poloha Triangl – Anthropologische Analyse menschlicher Skelettüberreste von dem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Prag-Střešovice, Lage Triangl, AH 39, 69–83.

[51] TOMKOVÁ, K., 2005a: Hmotná kultura raně středověkých pohřebišť Pražského hradu a jeho předpolí – Das Grabinventar auf den frühmittelalterlichen Gräberfeldern der Prager Burg und Ihrer Volferder. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.1 – Textová část. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.), 217–304. Praha.

[52] TOMKOVÁ, K., 2013: Urbs Praga und Levý Hradec – von Sklaven zu Fürsten. In: Soziale Gruppen und Gesellschaftstrukturen im westslawischen Raum. Beoiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 70 (Biermann, F.–Kersting, T.–Klammt, A., edd.), 43–55. Langenweissbach.

[53] TOMKOVÁ, K., 2015: Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Akce: Pražský hrad – Královská zahrada, Královský letohrádek – oprava přívodních kabelů vč. výměny skříní, č. IDAV 51350, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., sign. TX-2015-2258.

[54] TOMKOVÁ, K., ed., 2005: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích – Das Bestatten auf der Prager Burg und ihren Vorfeldern. Díl I.1 – Textová část. Castrum Pragense 7. Praha.

[55] TOMKOVÁ, K., ed., 2006: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích – Das Bestatten auf der Prager Burg und Ihren Vorfeldern. Díl I.2 – Katalog. Antropologie. Castrum Pragense 7. Praha.

[56] TOMKOVÁ, K.–FROLÍK, J., 2005: Topografie pohřebišť v areálu Pražského hradu a na jeho předpolích – Die Topographie der Bestattungen im Areal der Prager Burg und auf ihren Vorfelden. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.1. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.), 7–24. Praha.

[57] WATERS-RIST, A. L.–KATZENBERG, M. A., 2010: The effect of growth on stable nitrogen isotope ratios in subadult bone collagen, International Journal of Osteoarchaeology 20(2), 172–191.