Archeologický výskum v mincovni Kremnica v rokoch 2010–2014

Název: Archeologický výskum v mincovni Kremnica v rokoch 2010–2014
Variantní název
Fragmentary architecture found in the Kremnica mint during the excavations in 2010–2014
Die archäologische Grabung im Kremnitzer Münzhaus von 2010–2014
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 193-210
Rozsah
193-210
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Mincovňa Kremnica, postavená v priestore hradobného systému mesta Kremnica, predstavuje nasledovníka najstaršej mincovne v starom komorskom dvore. Jeden z najstarších nepretržite produkujúcich podnikov na svete si počas svojej existencie vyžadoval početné prestavby. Posledné úpravy, realizované v rokoch 2010–2014, priniesli okrem pozostatkov novovekých architektúr aj poznatky o stredovekom opevnení mesta Kremnica. Vo východnej časti južného nádvoria, tzv. nového komorského dvora, sa doložil bližšie neurčiteľný stredoveký múr. Vo východnom krídle zo záveru 19. storočia boli objavené poškodené murivá mestského opevnenia zo začiatku 15. storočia a torzá veže barbakanu z druhej štvrtiny 16. storočia.
The Kremnica mint was built within the medieval fortification of the town as a successor of the oldest mint located in the old chamber court. It is one of the oldest establishments in operation in the world. The mint has been rebuilt several times. The latest reconstruction in the years 2010–2014 brought, apart from information about modern-age mint architecture, also a new insight into the medieval fortification of Kremnica. A medieval wall was excavated in the eastern part of the south mint court ("the new chamber court"). Some damaged masonry, part of the medieval fortification erected in the early 15th century, was unearthed in the eastern wing from the end of the 19th century, along with the remains of a barbican from the second quarter of the 16th century.
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BELJAK, J.–KUČERÁKOVÁ, K., 2010: Kremnica, mincovňa – Žiar nad Hronom. Výskumná správa AÚ SAV 17234. Nitra.

[2] BELJAK, J.–KUČERÁKOVÁ, K., 2014: Kremnica – Mincovňa. Výskumná správa AÚ SAV 18565. Nitra.

[3] DVOŘÁKOVÁ, V.–HUSOVSKÁ, Ľ., 1988: Príspevok k urbanisticko-architektonickému vývoju a ochrane bývalého slobodného kráľovského mesta Kremnica, Monumentorum Tutela 13, 138–164.

[4] FILLOVÁ, Ľ., 1986: Kremnica barbakán, pamiatkový výskum, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 34.

[5] HAAS KIANIČKA, D., 2014: Kremnica. Mesto klenotov. Od počiatkov do polovice 17. storočia. Encyklopedický sprievodca dejinami mesta. 1. zväzok. Budmerice.

[6] HORÁK, J., 1965: Kremnická mincovňa. Banská Bystrica.

[7] HOŠŠO, J., 1983: Historickoarcheologický výskum NKP Kremnica-hrad, nálezová správa ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, sign. T 2026.

[8] HOŠŠO, J., 2007: Výskumná dokumentácia archeologického výskumu na mieste stavby: Rekonštrukcia komunikácie Kutnohorská ulica, Kremnica – v pamiatkovej rezervácii Kremnica, nepubl. rkp. ulož. v archíve KPÚ Banská Bystrica, bez sign.

[9] CHMELÍK, J.–KIANIČKA, D.–KAMHALOVÁ, M., 2005: Mincovňa Kremnica. Stručný sprievodca históriou kremnickej mincovne. Žilina.

[10] KAZIMÍR, Š., a kol., 1978: Kremnická mincovňa. Martin.

[11] KRIŽANOVÁ, Š., 1947: Kremnica. Výpis zo súkromného listu, výskumná správa AÚ SAV v Nitre, č. 256/1947.

[12] LAMOŠ, T., 1969: Vznik a počiatky banského a mincového mesta Kremnice 1328–1430. Banská Bystrica.

[13] MALČEK, R.–KUČERÁKOVÁ, K., 2011: Kremnica. Štefánikovo námestie – kostol, výskumná správa AÚ SAV v Nitre, č. 17434.

[14] MIŇO, M., 2011: Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti – Einige Beobachtungen zu Elementen von Befestigungsanlagen mittelalterlicher Bergbaustädte, AH 36, 289–302.

[15] ORIŠKO, Š., 1984: Kremnica. Pamiatková rezervácia. Bratislava.

[16] PAULINYI, O., 1965: Die Edelmetallproduktion der niederungarischen Bergstädte, besonders jene von Schemnitz in der Mitte des 16. Jahrhunderts. In: Nouvelles Études historiques, vol. I, 181–196. Budapest.

[17] ŠÁŠKY, L., 1968: Kremnica. Umeleckohistorické pamiatky na Slovensku. Bratislava.