Značky na dnech nádob z Pohanska u Břeclavi, Nechvalína a Prušánek a metoda jejich dokumentace

Název: Značky na dnech nádob z Pohanska u Břeclavi, Nechvalína a Prušánek a metoda jejich dokumentace
Variantní název:
  • Pottery bottom marks from Pohansko near Břeclav, Nechvalín and Prušánky and their documentation methodology
  • Bodenzeichen auf Keramikgefäßen aus Pohansko bei Břeclav, Nechvalín und Prušánky und Methode ihrer Dokumentation
Zdrojový dokument: Hlavica, Michal. Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor). 1. vydání Brno: Masarykova univerzita, 2016, pp. 25-45
Rozsah
25-45
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Předkládaná práce si klade za úkol prezentovat soubor značek na dnech nádob, jenž byl sestaven na základě analýzy keramického fondu z velkomoravské aglomerace Pohanska u Břeclavi a raně středověkých nekropolí v Nechvalíně a Prušánkách. Pro lepší uvedení do kontextu je práce doplněna i charakterizující popisnou částí a obrazovou přílohou, jež se přehlednou formou snaží ilustrovat prostorovou distribuci značených den v rámci jednotlivě pojednávaných lokalit. Součástí textu je i popis metody dokumentace značené keramiky, která dala vzniknout digitálnímu katalogu srovnávacích záznamů. Tištěná verze tohoto katalogu je umístěna v příloze práce.
The aim of this paper is to present a collection of pottery bottom marks which resulted from an analysis of ceramic finds from the Great Moravian agglomeration at Pohansko near Břeclav and the early medieval cemeteries at Nechvalín and Prušánky. To clarify the context in more detail, the paper is also supplemented with a descriptive part and a pictorial supplement, which tries to illustrate in a clear form the spatial distribution of marked bottoms within individual localities under review. The text also comprises a detailed description of the documentation method used with marked pottery, which eventually gave rise to a digital catalogue of comparative records. Printed version of this catalogue is added at the end of the paper.
Reference
[1] BÉREŠ, J., 1995: Slovanské pohrebisko v Dolnom Petre IV (Teraz Svätý Peter), Slovenská archeológia 43, 111–160.

[2] BUKO, A., 2008: The Archaeology of Early Medieval Poland. Leiden – Boston.

[3] COFTA, A., 1951: Wyniki badań na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Błoniu, pow. Grodzisk Mazowiecki, Materiały Wczesnośredniowieczne 3, 1–51.

[4] ČERNOHORSKÝ, K., 1974: Otisky osy a otisky kruhu disku na časně středověké keramice, Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 59, 43–96.

[5] DOSTÁL, B., 1975: Břeclav – Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[6] DOSTÁL, B., 1992: K rekonstrukci velkomoravského kostela na Pohansku, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity E 37, 73–88.

[7] GARDAWSKI, A., 1950: Wczesnohistoryczna osada z okresu piastowskiego we Wrocieryżu, pow. Jędrzejów, Sprawozdania P. M. A. 3, 163–174.

[8] HLAVICA, M., 2015: Značky na dnech nádob z Břeclavi-Pohanska v kontextu raně středověkého hrnčířství, rkp. magisterské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno, dostupný online z: http://is.muni.cz/th/178604/ff_ m/.

[9] KALOUSEK, F., 1961: Některé nové poznatky k stavební technice velkomoravské architektury, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity F 5, 136–150.

[10] KALOUSEK, F., 1971: Břeclav – Pohansko I. Velkomoravské pohřebiště u kostela. Brno.

[11] KLANICA, Z., 2006: Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště. Díl I. Brno.

[12] KLANICA, Z., 2006a: Nechvalín, Prušánky. Vier slawische nekropolen. Teil II. Brno.

[13] KOŁOSÓWNA, Z., 1949: Z badań nad znakami garncarskimi z okresu wczesnodziejowego, Slavia Antiqua 2/2, 438–452.

[14] KOŁOS-SZAFRAŃSKA, Z., 1953: Z badań nad znakami gancarskimi z terenu ziem polskich, Wiadomości Archeologiczne 19/2–4, 180–197.

[15] MACHÁČEK, J., 2005: Pohansko u Břeclavi. Raně středověké centrum jako socioekonomický systém. Význam, smysl a funkce, rkp. habilitační práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[16] MACHÁČEK, J., 2015: O Velké Moravě, archeologii raného středověku i o nás samých, Archeologické rozhledy LXVII, 464–494.

[17] MACHÁČEK, J. – BALCÁRKOVÁ, A. – ČÁP, P. – DRESLER, P. – PŘICHYSTAL, A. – PŘICHYSTALOVÁ, R. – SCHUPLEROVÁ, E. – SLÁDEK, V., 2014: Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi, Památky archeologické CV, 87–153.

[18] NOSEK, V., 2014: Srovnání možností 3D fotogrammetrie a 3D scanneru při dokumentaci archeologických artefaktů, rkp. magisterské diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno, dostupný online z: http://is.muni.cz/th/330862/ff_ m/.

[19] PLZÁK, J., 2011: Možnosti digitálního záznamu trojrozměrné reality pro využití v archeologii, rkp. magisterské diplomové práce ulož. na KAR FF ZČU v Plzni, dostupný online z: https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39347.

[20] POKORNÁ, L., 2011: Die frühmittelalterliche Keramik von Břeclav-Pohansko. In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa (Macháček, J.–Ungerman, Š., edd.), 89–103. Bonn.

[21] PŘICHYSTALOVÁ, R., 2011: Problematika pochovávania na južnom predhradí veľkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko. I. diel: text a plány, rkp. disertační práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno, dostupný online z: http://is.muni.cz/th/18685/ff_d/.

[22] PŘICHYSTALOVÁ, R., 2011a: Problematika pochovávania na južnom predhradí veľkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko. II. diel: katalóg a obrazová příloha, rkp. disertační práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno, dostupný online z: http://is.muni.cz/th/18685/ff_d/.

[23] PTÁK, M., 2012: Značky na dnech středověkých keramických nádob v jihozápadních Čechách, rkp. magisterské diplomové práce ulož. v AÚ FF JU v Českých Budějovicích, dostupný online z: http://theses.cz/id/33f7dm/.

[24] RICHTER, M., 1958: Pravěk Kostelecka a nové archeologické nálezy, Hradecký kraj 2, 125–134.

[25] RICHTER, M., 1963: Výzkum opevněné středověké osady v Hradišťku u Davle, Archeologické rozhledy XV, 200–218.

[26] RICHTER, M., 1967: Hrnčířské pece v Kostelci nad Orlicí, Archeologické rozhledy XIX, 500–510, 517.

[27] SLÁMA, J., 1970: Příspěvek k dějinám českého hrnčířství 9. a 10. století, Sborník Národního muzea v Praze A 24/1, 157–165.

[28] ŠOLLE, M., 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Praha.

[29] ULRYCHOVÁ, E., 2006: Značky na podstavách hradištních nádob v nálezech z Jičínska, Archeologie ve středních Čechách 10, 867–877.

[30] UNGER, J., 1978: Identické značky na keramice z Hrádku u Čáslavi, Archaeologia historica 3, 403–406.

[31] VARADZIN, L., 2002: Keramické značky ze Staré Boleslavi. Příspěvek k poznání zásobování raně středověkého hradiště keramikou, rkp. magisterské diplomové práce ulož. na FF UK, Praha.

[32] VARADZIN, L., 2005: Značky na dnech keramických nádob ve středověku, Studia Mediaevalia Pragensia 5/2004, 165–199.

[33] VARADZIN, L., 2007: Značky na dnech keramických nádob ze Staré Boleslavi, Archeologické rozhledy LIX, 53–79.

[34] VIGNATIOVÁ, J., 1992: Břeclav-Pohansko II. Slovanské osídlení jižního předhradí. Brno.

[35] VIGNATIOVÁ, J. – KLANICOVÁ, E., 2001: Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na jižním předhradí Pohanska u Břeclavi v letech 1991–1994. In: Konference Pohansko 1999. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I/2000 (Měřínský, Z., ed.), 21–30. Brno.