Poznámky k opevnění města Vyškova

Název: Poznámky k opevnění města Vyškova
Variantní název:
  • Notes on the fortification of the town of Vyškov
  • Anmerkungen zur Befestigung der Stadt Vyškov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 327-343
Rozsah
327-343
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Město Vyškov bylo nejvýš lehce hrazeným hospodářským centrem skupiny biskupských statků a lén v okolí. Jelikož je roku 1423 zničil útok husitů, hradby vyrostly při obnově zhruba od roku 1440 a napojily se na biskupský hrad (pozdější zámek). Opevnění z předhusitské doby bez archeologických výzkumů neznáme. Pohusitské se skládalo z hlavní hradby se třemi branskými věžemi a předbraními. Parkán chyběl a až v 17. století vznikal na valu mezi zdvojenými příkopy prstenec sypané fortifikace. Příkopem na jihu protékal potok, na severovýchodě ztěžovala přístup k městu řeka Haná a na jihovýchodě chránil město rybník. K likvidaci opevnění došlo v 19. století.
The town of Vyškov was a lightly fortified economic centre of a group of episcopal estates and fiefs in the area. The town was destroyed by a Hussite attack in 1423, and was restored together with town walls that adjoined a bishop's castle (later a chateau) approximately after 1440. The fortification from the pre- Hussite era is unknown as no archaeological research took place. The post-Hussite fortification consisted of a main town wall with three gate towers and defence areas in front of them. There was no bailey, and a ring of an earthwork fortification only came into existence on a rampart between double moats as late as the 17th century. A stream flowed through the moat in the south, while in the north-east the access to the town was obstructed by the Haná River and in the south-east it was protected by a pond. The fortification ceased to exist in the 19th century.