Počátky a vývoj osídlení horního města Přísečnice

Název: Počátky a vývoj osídlení horního města Přísečnice
Variantní název:
  • The Origins and Development of the Settlement in the Mining Town of Přísečnice
  • Anfänge und Entwicklung der Besiedelung der Bergstadt Přísečnice (Pressnitz)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 375-389
Rozsah
375-389
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Přísečnice stála až do 70. let 20. století ve střední části Krušných hor, 20 km severozápadně od Chomutova. Spolu se stavbou údolní nádrže na pitnou vodu bylo město bez dostatečné dokumentace zbořeno. Příspěvek shrnuje dosavadní výsledky studia počátků středověkého osídlení v prostoru Přísečnice. Vedle terénního výzkumu byly znovu zhodnoceny středověké a raně novověké písemné prameny vážící se k počátkům městečka a hornických areálů v jeho zázemí. Zpracování výsledků výzkumu bylo provedeno v rámci mezinárodního interdisciplinárního projektu ArchaeoMontan, který je zaměřen na poznávání středověkého hornictví v Krušných horách.
Until the 1970s, Přísečnice was situated in the central area of the Krušné hory mountains, 20 km northwest of Chomutov. The town was pulled down without making prior documentation before the construction of a reservoir in the local valley. This paper sums up the existing results of the study of the beginnings of the medieval settlement in the Přísečnice area. Apart from field research, medieval and early modern age written sources related to the origins of the town and the mining areas in its hinterland were reassessed. The processing of the research results was conducted within the ArchaeoMontan international interdisciplinary project focused on the study of medieval mining in the Krušné hory mountains.
Reference
[1] CRKAL, J., 2013: Zpráva o výsledcích povrchových průzkumů v zátopovém území vodní nádrže Přísečnice v letech 2009–2012, č. j. 219/13, ulož. v ÚAPP Most.

[2] ČERNÁ, E.–KÁČERIK, A., 2006: Závěrečná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu, č. j. 933/06, ulož. v ÚAPP Most.

[3] DD VIII: Druhá kniha půhonná: In: Desky dvorské. Díl VIII. Druhá kniha půhonná z let 1407–1530 (Friedrich, G., ed.). Praha 1944.

[4] FERDINANDEUM: Tiroler Landesmuseum Innsbruck, fond Ferdinandeum.

[5] LÍBAL, D., 1964: Theze vývoje stavby v českých zemích, SÚRPMO, strojopis, 52–55.

[6] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Pars II. Annorum 1247–1310 (Emler, J., ed.). Pragae 1892.

[7] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Pars IV. Annorum 1333–1346 (Emler, J., ed.). Pragae 1892.

[8] RDP: Registra demarum papalium čili Registra papežských desátků papežských z dioecezí pražské (Tomek, W. W., ed.). Praha 1873.

[9] URBÁŘ 1548: Register vber die Reumes oden Inwonnern zur Presniczzu Iren heusern des Monats Octobris Anno 48. NA Praha, SM, ka. 909.

[10] BALÁŠOVÁ, M.–CRKAL, J.–ČERNÁ, R.–DERNER, K.–LISSEK, P., 2012: Kremsiger, k. ú. Přísečnice, okr. Chomutov – současný stav poznání a povrchový průzkum hornického sídliště. In: Archaeomontan 2012, Erkunden – Erfassen – Erforschen. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpl. Beih. 26, 69–82. Dresden.

[11] BALÁŠOVÁ, M.–BURGHART, I., 2014: Neznámá listina z roku 1339 jako nejstarší písemný doklad o těžbě stříbra v českém Krušnohoří. In: ArchaeoMontan 2014. Ergebnisse und Perspektiven / Výsledky a výhledy. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpl. Beih. 29 (Smolnik, R., ed.), 167–174. Dresden.

[12] CRKAL, J., 2012: Tvrz a zámek v Přísečnici. In: Hrady českého severozápadu (Sýkora, M., ed.), 9–37. Most.

[13] CRKAL, J.–VOLF, M., 2014: Počátky města Přísečnice – Die Anfänge der Stadt Preßnitz (Přísečnice). In: ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore landscape. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpl. Beih. 28 (Smolnik, R., ed.), 95–108. Dresden.

[14] CRKAL, J.–VOLF, M., 2014a: Terénní průzkumy v české části území projektu Archaeomontan v letech 2012–2014. In: Archaeo- Montan 2014. Ergebnisse und Perspektiven / Výsledky a výhledy. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpl. Beih. 29 (Smolnik, R., ed.), 105–117. Dresden.

[15] ČERNÁ, E., 2013: Archeologie Krušných hor – výpověď hmotných pramenů k dějinám města Přísečnice. In: ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore landscape. Arbeits- u. Forschber. sächs. Bodendenkmalpl. Beih. 28 (Smolnik, R., ed.), 69–82. Dresden.

[16] DERNER, K.–LISSEK, P.–KŘIVÁNEK, R.–ŠREIN, V., 2014: Výzkum hornického sídliště Kremsiger v roce 2013. In: ArchaeoMontan 2014. Ergebnisse und Perspektiven / Výsledky a výhledy. Arbeitsu. Forschber. sächs. Bodendenkmalpl. Beih. 29 (Smolnik, R., ed.), 151–166. Dresden.

[17] DERNER, K., 2015: Kremsiger in the Ore Mountains: a mining Reflections on the ur –settlement, or a town? In: Mining Archeology, perspectives, conflicts, challenges (Silvertant, J., ed.), 107–129. Aichach / Gulben.

[18] KLOUB, J., 2010: Přísečnická mincovna v písemných pramenech 16. a 17. století. In: Comotovia 2009 (Rak, P., ed.), 104–116. Chomutov.

[19] MÜLLER, H.–CRKAL, J.–URBAN, M., 2015: Přísečnice. Horní města Krušných hor (Urban M., ed.), 244–271. Sokolov.

[20] VELÍMSKÝ, T., 1999: Mikulášské zasvěcení kostelů a počátky trhových sídlišť a měst v Čechách. In: Mediaevalia Historica Bohemica VI. 7–62. Praha.

[21] WISSUVA, R., 1998: Die Entwicklungeines Verkehrsnetzes in Sachsen unter besonder Berücksichtigung der Pässedes Erzgebirges und des Vogtlandes, AH 23, 89–95.