Počátky a vývoj osídlení horního města Přísečnice

Název: Počátky a vývoj osídlení horního města Přísečnice
Variantní název:
  • The Origins and Development of the Settlement in the Mining Town of Přísečnice
  • Anfänge und Entwicklung der Besiedelung der Bergstadt Přísečnice (Pressnitz)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 375-389
Rozsah
375-389
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Přísečnice stála až do 70. let 20. století ve střední části Krušných hor, 20 km severozápadně od Chomutova. Spolu se stavbou údolní nádrže na pitnou vodu bylo město bez dostatečné dokumentace zbořeno. Příspěvek shrnuje dosavadní výsledky studia počátků středověkého osídlení v prostoru Přísečnice. Vedle terénního výzkumu byly znovu zhodnoceny středověké a raně novověké písemné prameny vážící se k počátkům městečka a hornických areálů v jeho zázemí. Zpracování výsledků výzkumu bylo provedeno v rámci mezinárodního interdisciplinárního projektu ArchaeoMontan, který je zaměřen na poznávání středověkého hornictví v Krušných horách.
Until the 1970s, Přísečnice was situated in the central area of the Krušné hory mountains, 20 km northwest of Chomutov. The town was pulled down without making prior documentation before the construction of a reservoir in the local valley. This paper sums up the existing results of the study of the beginnings of the medieval settlement in the Přísečnice area. Apart from field research, medieval and early modern age written sources related to the origins of the town and the mining areas in its hinterland were reassessed. The processing of the research results was conducted within the ArchaeoMontan international interdisciplinary project focused on the study of medieval mining in the Krušné hory mountains.