Kachle z hradu Gutštejna

Název: Kachle z hradu Gutštejna
Variantní název:
  • Tiles from Gutštejn Castle
  • Kacheln von Burg Guttenstein
Autor: Hobl, Luboš
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 461-473
Rozsah
461-473
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se věnuje kamnářské keramice pocházející z archeologického výzkumu, který probíhal na hradě Gutštejn v letech 1997–2001. Během vyhodnocování artefaktů bylo možné identifikovat nejméně čtyři chronologické fáze (od poloviny 15. do 2. poloviny 16. století), které se odlišovaly jak použitým materiálem a variabilitou morfologických částí, tak zejména reliéfními motivy na komorových kachlích. Některé varianty motivů jsou unikátní a nemají žádné známé analogie. Jiné motivy naopak zcela odpovídají nálezům z jiných lokalit. I přes značnou fragmentárnost rozšiřují prezentované soubory pramennou základnu a hlavně konkretizují naše povědomí o vybavení obytných prostor na tomto hradě.
This article discusses stove ceramics yielded by archaeological research conducted at Gutštejn Castle in 1997–2001. In the course of the assessment of artefacts it was possible to identify at least four chronological phases (from the mid-15th century until the second half of the 16th century) that differed through the used materials and the variability of morphological parts, as well as, in particular, through the relief motifs on chamber tiles. Some motif variants are unique and have no known analogies, while others correspond with finds from other sites. Despite their fragmentary nature, the presented series expand the source base and help specify information about the equipment of the castle's residential quarters.
Note
Tato studie je dílčím výsledkem projektu Studentské grantové soutěže Západočeské univerzity v Plzni SGS-2016-068 "Studium vybraných sídelních struktur dlouhého trvání v západních a jižních Čechách".
Die vorliegende Studie ist Teilergebnis des Studentischen Förderwettbewerbprojektes der Westböhmischen Universität in Pilsen SGS-2016-068 "Studium ausgewählter und nachhaltiger Siedlungsstrukturen in Westund Südböhmen".