Šibenice u Přimdy : archeologický výzkum objektu se zvláštním symbolickým a sociálním významem

Název: Šibenice u Přimdy : archeologický výzkum objektu se zvláštním symbolickým a sociálním významem
Variantní název:
  • The gallows near Přimda : archaeological research into a feature of special symbolic and social importance
  • Ein Galgen bei Přimda : Archäologische Ausgrabung eines Objektes von besonderer symbolischer und sozialer Bedeutung
Autor: Sokol, Petr
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 501-523
Rozsah
501-523
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Šibenice v Přimdě, objevená v roce 2006 a archeologicky zkoumaná v roce 2014, patří k nepočetným v reliktech dochovaným objektům tohoto typu v Čechách. Raně novověké šibenice představují dobově kulturně a sociálně vyhraněně vnímaný objekt, o němž jsou k dispozici informace převážně z písemných pramenů. Článek se v úvodní části zabývá charakteristikou šibenic z tohoto pohledu a výpovědním potenciálem hmotných pramenů získaných jejich archeologickým výzkumem. Kromě otázky možností a přínosu archeologie k poznání nejen objektů šibenic jako takových se tato část článku dotýká i otázek souvisejících s výkonem hrdelního práva, přístupem k marginalizovaným jedincům a nakládáním s jejich pozůstatky. Druhá část článku je věnována samému výzkumu šibenice v Přimdě a jeho vyhodnocení.
The gallows in Přimda discovered in 2006 and archeologically investigated in 2014 belongs with the rare relics of structures of this type preserved in the Czech lands. Early modern-age gallows are features of special cultural and social importance, the information about which mostly comes from written sources. The article opens with the characterization of gallows from this perspective and discusses the informative potential of material sources acquired by their archaeological research. Apart from the possibilities and contribution of archaeology to the study of gallows as such, this part of the article also touches upon questions connected with capital punishment, the approach to socially rejected individuals and the manipulation with their remains. The second part of the article focuses on the research into the gallows in Přimda and its assessment.
Reference
[1] DUMA, P., 2010: Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej. Kraków.

[2] DURDÍK, T., 2007: Hrad Přimda – Die Burg Přimda. Praha.

[3] DÜLMEN, R. van, 2002: Divadlo hrůzy. Praha.

[4] DÜLMEN, R. van, 2003: Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Praha.

[5] FRANCEK, J., 1995: Mistři ostrého meče. Pardubice.

[6] FRÖHLICH, J., 2006: Poloha a podoba popravišť Prácheňského kraje, ASČ 10, 945–957. Praha.

[7] FRÖHLICH, J., 2008: Přehled popravišť Prácheňského kraje. In: Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů, 110–119. Aš.

[8] KOVÁŘ, D., 2008: Historická popraviště v Bechyňském kraji. In: Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů, 120–127. Aš.

[9] KOVÁŘ, D., 2009: Historická popraviště Bechyňského kraje. Přehled a zhodnocení průzkumu z let 2006–2009, AVJČ 22, 177–256.

[10] KOVÁŘ, D., 2010: Pozůstatky historických popravišť v jižních Čechách (Chvalšiny a Rožmberk nad Vltavou), Pomniki

[11] dawnego prawa 10, 38–45.

[12] KÖFERL, J., 1890: Der politische Bezirk Tachau. Eine Heimatskunde für Haus und Schule unter Mitwirkung der Bezirks-Lehrerschaft. Tachau.

[13] KREUZ, P., 2000: Poprava jako divadlo práva? K otázce právní relevance popravního rituálu v českých městech doby předbělohorské. In: Opera historica 8, 421–457. České Budějovice.

[14] KUČA, K., 2004: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI. díl. Praha.

[15] MANSER, J. et al., 1992: Richtstätte und Wasenplatz in Emmenbrücke (16.–19. Jahrhundert): Archäologische und historische Untersuchungen zur geschichte von Strafrechtspflege und Tierhaltung in Luzern. Band I und II. Basel.

[16] MAŠKOVÁ, P., 2005: K otázce interpretace kostrového pohřebiště "s projevy vampyrismu" v Čelákovicích, Studia Mediaevalia Pragensia 5, 9–19.

[17] MAŠKOVÁ, P., 2010: Dovětek o čelákovickém "pohřebišti s projevy vampyrismu", Středočeský sborník historický 36, 128–133.

[18] MAŠKOVÁ, P., 2015: Faux cimetières. Les lieux d'inhumation des exclus dans les pays de la Couronne de Bohême à l’époque moderne. In: Le cimetière au village dans l’Europe médiévale et moderne (Treffort, C., ed.), 209–220. Toulouse.

[19] MAŠKOVÁ, P. – MICHÁLEK, J., 2006: Archeologický výzkum v poloze "Na šibenici" ve Vodňanech (okres Strakonice): Příspěvek k archeologii popravišť – Archäologische Grabung in der Flur "Na šibenici" ("Am Galgen") bei Vodňany (Bezirk Strakonice). Ein Beitrag zur Archäologie der Hinrichtungsstätten in Böhmen, AR LVIII, 790–809.

[20] MAŠKOVÁ, P. – WOJTUCKI, D., 2016: L'archéologie des lieux d'exécution en République Tchèque et en Basse-Silésie (Pologne). In: Criminocorpus. Revue d’Histoire de la justice, des crimes et des peines. Dostupné z http://criminocorpus.revues.org/3115, cit. 17. 2. 2016.

[21] MAUR, E., 1964: Poslední boj přimdeckých Chodů. In: Minulostí Západočeského kraje III, 131–144. Plzeň.

[22] MICHÁLEK, J., 2006: Topograficko-archeologický průzkum a výzkum šibenic v okrese Strakonice v letech 1995–2005, AVJČ 19, 303–323.

[23] NOCUŃ, P. – PATERNOGA, M. – TARASIŃSKI, A., 1999: Szubienica w Kątach Wrocławskich w świetle badań w 1998 roku. In: Śląskie sprawozdania archeologiczne 41, 521–526. Wrocław.

[24] PELANT, J., 1984: Města a městečka Západočeského kraje. Plzeň.

[25] PĚNIČKA, R., 2014: Kostrové nálezy a zacházení s těly zemřelých na šibenici v Tišnově. In: Archeologie a vlastivěda. PhDr. Pavlu Michnovi k sedmdesátým narozeninám. VVM LXVI – Supplementum 2, 161–163. Brno.

[26] REYNOLDS, A., 2009: Anglo-Saxon Deviant Burial Customs. In: Medieval History and Archaeology (Blair, J.–Hamerow, H., edd.). Oxford.

[27] REYNOLDS, A., 2014: Judicial culture and social complexity: a general model from Anglo-Saxon England. In: World Archaeology. Dostupné z http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00438243.2013.878524, cit. 17. 2. 2016.

[28] Richtstättenarchäologie, 2008: Richtstättenarchäologie (Auler, Jost, ed.). Dormagen.

[29] Richtstättenarchäologie 2, 2010: Richtstättenarchäologie 2 (Auler, Jost, ed.). Dormagen.

[30] Richtstättenarchäologie 3, 2012: Richtstättenarchäologie 3 (Auler, Jost, ed.). Dormagen.

[31] ROUČKA, B., 1957: Poznámky k mapě hrdelních soudů v Čechách v první a ve druhé polovině 18. století, Právně historické studie 3, 115–133.

[32] SOKOL, P., 2003: Šibenice v Bečově nad Teplou a archeologie popravišť – The gallows at Bečov nad Teplou and the archaeology of places of execution, AR LV, 736–766.

[33] SOKOL, P., 2003a: Šibenice v Bečově nad Teplou, hrdelní soudnictví a archeologie. In: Západočeský historický sborník 8, 101–127. Plzeň.

[34] SOKOL, P., 2008: The Gallows at Bečov nad Teplou, District of Karlovy Vary, Czech Republic – Research, Conservation, Presentation. In: Richtstättenarchäologie (Auler, J., ed.), 250–269. Dormagen.

[35] SOKOL, P., 2008a: Trest, strach a neúcta. Pohřební ritus odsouzenců, Dějiny a současnost, č. 3, 24–27.

[36] SOKOL, P., 2010: Gallows and Beheading Places in Pilsen. On Using Pictorial, Cartographic, Written and Archaeological Sources. In: Richtstättenarchäologie 2 (Auler, J., ed.), 348–373. Dormagen.

[37] SOKOL, P., 2010a: Ke sporu o interpretaci čelákovických hrobů "s projevy vampyrismu". Jistoty a nejistoty (nejen) archeologických pramenů, Středočeský sborník historický 36, 134–155.

[38] SOKOL, P., 2010b: Měla Plzeň stínadla? Interpretace dosud neznámé městské stavby. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2009, 9–16. Plzeň.

[39] SOKOL, P., 2010c: Suicide, vampire and delinquent. Burial practice as a form of social exclusion. In: Richtstättenarchäologie 2 (Auler, J., ed.), 148–173. Dormagen.

[40] SOKOL, P., 2011: Šibenice u Přimdy, okres Tachov. Z výsledků systematického povrchového průzkumu šibeničních vrchů západních Čech, AZČ 2, 182–188.

[41] SOKOL, P. – HAJŠMAN, J., 2009: Plzeňská "spravedlnost". Lokalizace a proměny zaniklé městské stavby. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2008, 155–170. Plzeň.

[42] SOKOL, P., 2010: Po stopách plzeňské spravedlnosti. Historie a topografie hrdelního soudnictví. Domažlice.

[43] ŠPAČEK, J., 2009: Poznámky k nové interpretaci pohřebiště s projevy vampyrismu a několik poznámek k otázce soudnictví městečka Čelákovic, Středočeský sborník historický 35, 185–208.

[44] ŠTEFAN, I., 2009: Frühmittelalterliche Sonderbestattungen in Böhmen und Mähren. Archäologie der Randgruppen? Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 50, Heft 1–2, 139–162.

[45] UNGER, J., 2014: Tišnovská šibenice. In: Archeologie a vlastivěda. PhDr. Pavlu Michnovi k sedmdesátým narozeninám. VVM LXVI – Supplementum 2, 152–160. Brno.

[46] VOKÁČ, I., 2011: Zajímavý objekt u jihočeské Volyně, Pomniki dawnego prawa 14, 70–73.

[47] VOKÁČ, I., 2014: Popraviště v Jáchymově – Miejsce straceń w Jáchymově, Pomniki dawnego prawa 26, 60–69.

[48] WOJTUCKI, D., 1999: Szubienice w województwie dolnośląskim. Wrocław.

[49] WOJTUCKI, D., 2005: Popraviště v Čechách a na Moravě od 16.–19. století. In: Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů, 27–41. Aš.

[50] WOJTUCKI, D., 2009: Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku. Katowice.

[51] WOJTUCKI, D., 2014: Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od początku XVI do połowy XIX wieku. Warszawa.

[52] KUNEŠ, P., 2015: Přimda, šibenice. Popis a rozbor malt, dokumentace. Protokol technologické laboratoře NPÚ GnŘ v Praze, rkp. ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[53] SOKOL, P., 2015: Přimda, okr. Tachov – šibenice. Zjišťovací archeologický výzkum v roce 2014. Nálezová zpráva, č. akce v IDAV 49620, rkp. ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[54] ŠNEBERGER, J., 2014: Přimda. Antropologická zpráva, rkp. ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[55] ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, mapové aplikace, http:www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50 & y=873725 & x=1070989&s=1, cit. 2. 3. 2016.