Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité : náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc

Název: Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité : náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc
Variantní název:
  • Documentation of defunct roads in the cadastral zone of the Svrčinovec, Čierne and Skalité villages : outline of the colonization of mountain areas in the territory of north Kysuce
  • Dokumentation der untergegangenen Wege im Katastergebiet der Gemeinden Svrčinovec, Čierne und Skalité : eine Skizzierung der Problematik der Rodungskolonisation im nördlichen Teil der Region Kysuce
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 525-542
Rozsah
525-542
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cieľom predloženého príspevku bola dokumentácia zaniknutých cestných reliktov na trase stavby diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité, analýza ich tvarov a interpretácia v kultúrno-historickom kontexte. Hornatý a zalesnený terén krajiny severných Kysúc pozitívne vplýval na zachovanie charakteristických reliktov zaniknutých ciest. Devätnásť dokumentovaných reliktov predstavuje doposiaľ najväčší preskúmaný ucelený súbor na území Slovenska. Cesty mali lokálny charakter a súviseli s kopaničiarskou kolonizáciou v 17. storočí. Pri zakladaní kopaničiarskych osád sa ich vymedzený chotár rozdelil na presné usadlosti. Hranice usadlostí (zárubkov) vymedzovali zárubkové cesty. Cesty na jednej strane tvorili hranicu jednotlivých zárubkov, na strane druhej zabezpečovali pohyb a transport materiálu medzi dvorom a extravilánom usadlosti.
The objective of this paper is the documentation of the relics of defunct roads on the route of the D3 Svrčinovec – Skalité motorway, the analysis of their courses and their interpretation in the cultural and historical context. The hilly and forested landscape of north Kysuce had a positive influence on the preservation of the characteristic relics of defunct roads. 19 documented relics present the largest series investigated in Slovak territory so far. The roads had a local character and were related to the colonization of mountain areas in the 17th century. During the establishment of mountain settlements, the particular area was divided into individual homesteads. The limits of the homesteads were demarcated by roads. The roads thus made up the borders of the individual homesteads, while on the other hand they also served traffic and transport of material between the homesteads and their surroundings.
Note
Príspevok vznikol v rámci grantu APVV-15-0330 Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku – Human and landscape in Kysuce and adjacent Považie region in middle ages and beginning of modern age.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts APVV-15-0330. Mensch und Landschaft in der Region Kysuce und im benachbarten Waagtal im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit – Human and landscape in Kysuce and adjacent Považie region in middle ages and beginning of modern age.