Využití celexového čísla pro rešerši právních informací

Název: Využití celexového čísla pro rešerši právních informací
Variantní název:
  • Use of celex numbers for legal information retrieval
Zdrojový dokument: ProInflow. 2016, roč. 8, č. 2, s. 19-31
Rozsah
19-31
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Od 1. července 2013 je Úřední věstník EU vydávaný v elektronické podobě v rámci platformy EUR-Lex. Tato platforma je tak vyčerpávajícím zdrojem informativních i autentických informací z práva EU. Navzdory tomuto pokroku, na který v ČR stále ještě čekáme, čelí EUR-Lex občasným výtkám ve vztahu k nedostatečné uživatelské přívětivosti a přehlednosti. Izolovaná směrnice či jiný dokument totiž nepředstavuje právní informaci, ale právní datum. Vzhledem ke specifickému postavení rozhodovací praxe Soudního dvora EU jsme schopni dosáhnout komunikace právní informace až ve chvíli provázání rozhodovací praxe a textu směrnice. Přístup k souvisejícím dokumentům by tedy měl být maximálně jednoduchý a měl by umožňovat jednoduchou orientaci. EUR-Lex toto v současné době neumožňuje, kdy judikaturu navázanou na nařízení či směrnici zobrazuje pouze pomocí tzv. celexového čísla. V tomto příspěvku se věnujeme struktuře celexového čísla a možnému využití existující XML struktury EUR-Lexu proautomatizaci některých vyhledávacích funkcí. Náš příspěvek vychází z následujících premis: - relevantní právní informace obsahují i stanoviska generálních advokátů, která není možné v současné podobě jednoduše vyhledat (v seznamu souvisejících dokumentů nejsou uváděny; - relevantní právní informací je existence nezodpovězené předběžné otázky napadené k SDEU, tuto informaci ale v současné podobě zobrazování souvisejících dokumentů není možné pohodlně zjistit; - na základě existující metadatové struktury EUR-Lexu (zejména celexových čísel jako unikátních identifikátorů jednotlivých dokumentů) je možné automatizovat některé vyhledávací úkony a napravit shora uvedené nedostatky současného vyhledávání.
From 1 July 2013 the EU Official Journal is published in electronic form through the EUR-Lex platform. Therefore, this platform is comprehensive source of authentic and non-authentic information regarding EU law. Despite this progress, that is however still not present in the Czech Republic, the EUR-Lex is facing occasional criticism because of the lack of user-friendliness and clarity. Isolated directive or other document can not be considered a legal information, but merely the legal datum. -- Given the specificity of the decisions of the Court of Justice of the EU, we are able to achieve communication of the resulting legal information only after linking the decision with the text of the respective directive. Therefore, access to these related documents should be extremely simple and should allow for easy orientation of the user. Currently, EUR-Lex does not provide this comfort as the case law related to its directive or regulation is displayed only by so-called celex number. In this paper we discuss the structure of celex number and the possibility to use existing XML structure maintained by EUR-Lex for automatization of some search functions. Our paper is based on the following premises:Relevant legal information includes the opinion of the advocate general, which is currently impossible to locate easily (these opinions are not present in the list of related documents). -- Relevant legal information is the information about existence of unresolved preliminary questions brought before the CJEU; however, this information can not be easily ascertained given the current form of displaying of the related documents. -- Based on existing metadata structure in which EUR-Lex operates (especially celex numbers as unique identifiers of individual documents), it is possible to automate some research operations and to fix the above mentioned shortcomings of the current search.
Note
Tento text byl podpořen Masarykovou univerzitou v rámci projektu specifického výzkumu Metodologie citační analýzy judikatury (MUNI/A/0940/2015).
Reference
[1] BAŇOUCH, Hynek a Zdeněk KÜHN. O publikaci a citaci judikatury aneb proč je někdy judikatura jako císařovy nové šaty. Právní rozhledy. 2005, roč. 13, č. 13, s. 484-491

[2] BOBEK, Michal, KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Auditorium, 2013.

[3] BOBEK, Michal. A Fourth in the Court: Why Are There Advocates General in the Court of Justice. Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2012, roč. 14, s. 529-561.

[4] David C. Blair a M. E. Maron. An evaluation of retrieval effectiveness for a full-text document-retrieval system. Communications of the ACM, 1985, roč. 28, č. 3, s. 289-299. | DOI 10.1145/3166.3197

[5] DERLÉN, Mattias a Johan LINDHOLN. Goodbye van Gend en Loos, Hello Bosman? Using Network Analysis to Measure the Importance of Individual CJEU Judgments. European Law Journal, 2014, roč. 20, č. 5, s. 667-687. | DOI 10.1111/eulj.12077

[6] FOWLER, James H. a Sangick JEON. The authority of Supreme Court precedent. Social Networks, 2008, roč. 30, č. 1, s. 16-30. | DOI 10.1016/j.socnet.2007.05.001

[7] FOWLER, James H. et al. Network Analysis and the Law: Measuring the Legal Importance of Precedents at the U.S. Supreme Court. Political Analysis, 2007, roč. 15, č. 3, s. 324-346. | DOI 10.1093/pan/mpm011

[8] GARFIELD, Eugene. Citation Indexes for Science. Science, 1955, roč. 122, č. 3159, s. 108-111.

[9] GEIST, Anton. The Open Revolution: Using Citation Analysis to Improve Legal Text Retrieval. European Journal of Legal Studies, 2010, roč. 2, č. 3, s. 137-145.

[10] KONIARIS, Marios, ANAGNOSTOPOULOS, Ioannis a Yannis VASSILIOU. Legislation as a complex network: Modelling and analysis of European Union legal sources. In: HOEKSTRA, Rinke (ed.). JURIX 2014: The Twenty-Seventh Annual Conference. Amsterdam: IOS Press, 2014, s. 143-152.

[11] KŘÍŽ, Vincent, HLADKÁ, Barbora, DĚDĚK, Jan a Martin NEČASKÝ. Statistical Recognition of References in Czech Court Decisions. In: GELBUKH, Lexander, ESPINOZA, Félix Castro a Sofía N. GALICIA-HARO (eds.). Human-Inspired Computing and its Applications. MICAI 2014. Springer: Berlin, Heidelberg, 2014, s. 51-61.

[12] LANDES, William M. LESSIG, Lawrence a Michael E. SOLIMINE. Judicial Influence: A Citation Analysis of Federal Courts of Appeals Judges. Journal of Legal Studies, 1998, roč. 27, č. 2, s. 271-332. | DOI 10.1086/468022

[13] LUPU, Yonatan a Erik VOETEN. Precedent in International Courts: A Network Analysis of Case Citations by the European Court of Human Rights. British Journal of Political Science, 2012, roč. 42, č. 2, s. 413-439. | DOI 10.1017/S0007123411000433

[14] LUPU, Yonatan a James H. FOWLER. Strategic Citations to Precedent on the U.S. Supreme Court. Journal of Legal Studies, 2013, roč. 42, č. 1, s. 151-186.

[15] MOENS, Maria-Francine. Innovative techniques for legal text retrieval. Artificial Intelligence and Law, 2001, roč. 9, č. 1, s. 29-57. | DOI 10.1023/A:1011297104922

[16] MYŠKA, Matěj, HARAŠTA, Jakub, LOUTOCKÝ, Pavel a Jakub MÍŠEK. Revue pro právo a technologie, 2016, roč. 7, č. 13, s. 147-189.

[17] PRICE, Derek J. de Solla. Network of Scientific Papers. Science, 1965, roč. 149, č. 3683, s. 510-515.

[18] SADL, Urška a Yannis PANAGIS. What is Leading Case in EU Law? An Empirical Analysis. European Law Review, 2015, roč. 40, č. 1, s. 15-34.

[19] SCHWEIGHOFER, Erich. The Revolution in Legal Information Retrieval or The Empire Strikes Back. Journal of Information, Law and Technology, 1999, roč. 4, č. 1, nestránkováno.

[20] SMITH, Linda C.. Citation Analysis. Library Trends, 1981, roč. 30, č. 1, s. 83-106.

[21] STUPKA, Václav. E-Sbírka a e-Legislativa. Revue pro právo a technologie, 2014, roč. 5, č. 9, s. 185-196.

[22] WIDDISON, Robin. New Perspectives in Legal Information Retrieval. International Journal of Law and Information Technology, 2002, roč. 10, č. 1, s. 41-70. | DOI 10.1093/ijlit/10.1.41